18
06 2018
1144

Actele permisive: facilitarea procesului de obținere

Facilitarea procesului de eliberare a actelor permisive atât pentru antreprenori, cât și pentru autoritățile publice emitente este scopul Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive (SIA GEAP), aprobat de Guvern prin Hotarârea nr.550 din 13 iunie 2018 și publicat în MO de vineri, 15 iunie. Conform documentului, SIA GEAP va servi drept bază pentru ghișeul unic de eliberare a actelor permisive și va integra cele mai moderne instrumente de tehnologii informaționale pentru ca business-ul să facă economii de timp, finanțe și eforturi administrative la solicitarea și obținerea acestor acte. Totodată, sistemul va servi drept punct central pentru interconectare a autorităților, va asigura coordonarea activităților lor pentru a minimiza cantitatea de informații care trebuie să fie prezentate de solicitanți în vederea obținerii documentelor necesare. Concomitent, sistemul va permite monitorizarea performanței autorităților publice în procesul de eliberare a actelor permisive și identificarea soluțiilor de optimizare în vederea îmbunătățirii procesului și facilitării emiterii actelor permisive. Conceptul stabilește că act permisiv este documentul sau înscrisul constatator prin care autoritatea emitentă constată unele fapte juridice și întrunirea condițiilor stabilite de lege, atestând învestirea solicitantului cu o serie de drepturi și de obligații pentru inițierea, desfășurarea și/sau încetarea activității de întreprinzător sau a unor acțiuni aferente și indispensabile acestei activități. În categoria actelor permisive sunt incluse licența, autorizația, permisul, certificatul, avizul, aprobarea, brevetul și atestatul de calificare. Conceptul stabilește contururilor funcționale de interacțiune informațională ale SIA GEAP, printre care se regăsesc ”Administrarea și monitorizarea”, ”Actul permisiv”, ”participanți ai Sistemului”, ”Documente”. Totodată, sunt prezentate scenariile de bază care vor fi utilizate în Sistem: depunerea cererilor online și fizic, obținerea documentelor lipsă, de interacțiune cu laboratoarele implicate în eliberarea actelor permisive, de suspendare, reluarea valabilității sau de declarare a actului permisiv drept nevalabil etc. Potrivit documentului, la dispoziția solicitanților vor fi puse serviciile de obținere a actelor permisive prin intermediul portalului de servicii publice al Guvernului; de asigurare a accesului la toate informațiile necesare pentru obținerea actelor necesare; depunerea online a cererii pentru obținerea documentelor necesare pentru actele permisive și a însăși cererii pentru oferirea actului necesar. Tot prin intermediul sistemului vor fi posibile achitările online a taxelor pentru obținerea documentelor, schimbul electronic de informații legate de actele permisive între autorități și sistemele lor TI, dar și semnarea electronică a documentelor. Un capitol aparte în Concept este prevăzut pentru asigurarea securității informaționale a SIA GEAP. Conform acestuia, prin securitate informațională se înțelege protecția resurselor și a infrastructurii informaționale a Sistemului împotriva acțiunilor premeditate sau accidentale cu caracter natural sau artificial, care pot cauza prejudiciu participanților la procesul de schimb informațional. În scopul evitării prejudiciilor, vor fi asigurate confidențialitatea informației, care presupune limitarea accesului la informație al persoanelor fără drepturi și împuterniciri corespunzătoare, prevenirea introducerii, modificării, copierii, actualizării și nimicirii neautorizate a informației. Autoritățile vor fi preocupate și de asigurarea integrității fizice a informației, de protecția infrastructurii informaționale împotriva deteriorării și încercărilor de modificare a funcționării Sistemului. Aceste sarcini vor fi relaizate prin asigurarea securității informaționale și a protecției datelor cu caracter personal în SIA GEAP cu utilizarea mecanismelor de autentificare și autorizare a utilizatorilor prin intermediul serviciului MPass și mijloacele proprii ale SIA GEAP, prin gestionarea eficientă a managementul accesului și înregistrarea acțiunilor și auditul prin utilizarea serviciului MLog. În document este inclusă și noțiunea de RAP -­ registru public care va fi ținut de către Agenția Servicii Publice în scopul înregistrării actelor permisive și pentru a asigura informarea și obținerea extraselor de către autoritățile publice, persoanele fizice și operatorii economici din țară și va fi parte integrantă a resurselor informaționale de stat, iar Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive a fost aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.551 din 13 iunie 2018. Acesta stabileşte procedurile şi mecanismul de înregistrare şi de evidenţă a informaţiei sistematizate acumulate pe parcursul creării şi ținerii RAP, reglementează cerinţele faţă de protecţia datelor în procesul de colectare, acumulare, actualizare, păstrare, prelucrare şi schimbului autorizat de date cu alte sisteme informaţionale, precum și stabilește responsabilitatea și împuternicirile privind documentarea, utilizarea și furnizarea informațiilor incluse. RAP este unica sursă oficială de date privind actele permisive emise în RM și organizat astfel încât să asigure ca procesele de înregistrare și acces să fie simple, eficiente, public accesibile și transparente. Statul este proprietar al RAP și își realizează dreptul de proprietate, de gestionare și de utilizare a datelor din acesta. Regulamentul stabilește că posesor al RAP este Ministerul Economiei și Infrastructurii, care gestionează Sistemul și de utilizarea datelor în limitele reglementate de stat, iar deținător al RAP este Instituția Publică „Agenția Servicii Publice.” În competența ASP sunt transmise ținerea și asigurarea bunei funcționări a RAP, înregistrarea obiectelor supuse înregistrării, asigurarea autenticității, plenitudinii și integrității datelor, a securității și protecției informației deținute, dar și asigurarea accesului la ele a tuturor destinatarilor la datele din RAP în condițiile stabilite prin Regulamentul aprobat. Potrivit acestuia, registratorii RAP vor fi autoritățile emitente incluse în Nomenclatorul actelor permisive eliberate de către autorităţile emitente persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru practicarea activităţii de întreprinzător. Furnizorii datelor RAP sunt persoanele juridice care prezintă registratorului date despre obiectul registrului conform legislației sau în baza unui acord, semnat dintre posesorul RAP și furnizorul datelor. Destinatari datelor din RAP sunt persoanele fizice sau juridice, mandatate cu dreptul de a primi datele din Registru. Regulamentul descrie drepturile și obligațiunile participanților la schimbul de date, termenii de examinare a cererilor, responsabilitarea fiecărei părți, modul de ținere și de asigurare a funcționării RAP. Hotărârile Guvernului cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat de gestionare și eliberare a actelor permisive cea Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de ținere a Registrului actelor permisive au fost publicate vineri, 15 iunie 2018, în MO.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.