22
05 2018
1778

Ajutorul social vs activități de interes comunitar

Un proiect ce are drept scop reglementarea modalității de implementare a activităților de interes comunitar, stabilirea formulei de calcul a numărului de ore, care urmează a fi prestate de către șomerii din cadrul familiilor beneficiare de ajutor social este propus spre consultare de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Astfel, Regulamentul cu privire la modul de stabilire și plată a ajutorului social va fi completat cu prevederi care stabilesc angajamentele și garanțiile șomerilor antrenați în activități de interes comunitar, rolul și sarcinile structurilor teritoriale de asistență socială, inclusiv ale primarilor, în procesul de organizare și desfășurare ale acestor activități, precum și aspectele ce ţin de refuzul din partea beneficiarilor de a presta serviciile respective și situațiile de excepţie la prestarea activităților vizate. Proiectul prevede că, dacă în datele declarate în cererea pentru acordarea ajutorului social se constată modificări doar în partea ce ține de veniturile obținute din salarizare, modificarea cuantumului ajutorului social și revizuirea dreptului stabilit la ajutor social/ajutor pentru perioada rece a anului, acestea se efectuează în baza certificatului de salariu prezentat de către solicitant, fără depunerea unei cereri noi. Totodată, Regulamentul va fi completat cu o anexă - Instrucțiunea privind implementarea activităților de interes comunitar. Aceasta conține prevederi pentru stabilirea orelor de prestarea a activităților de interes comunitar, excepțiile de la prestarea activităților, competențele primarului, înștiințarea beneficiarului privind activitățile indicate. Astfel, şomerii, membri ai familiilor beneficiare de ajutor social pentru care suma stabilită a ajutorului pe familie este de până la 30% inclusiv din nivelul venitului lunar minim garantat fac excepţie de la prestarea activităților de interes comunitar. Nu vor presta activități nici şomerii din familiile beneficiare de ajutor social care sunt antrenați la lucrări publice remunerate, oferite prin intermediul agențiilor teritoriale pentru ocuparea forței de muncă, şomerii care participă la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, organizate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, femeile însărcinate, la prezentarea certificatului medical confirmativ și alte categorii. De asemenea, Instrucțiunea conține formula de calculare a numărului de ore de activități de interes comunitar pe familie. Durata maximă zilnică a acestor activităţi, exercitate de către un șomer, nu va depăşi 8 ore. Potrivit Instrucțiunii, în cazul în care familia beneficiară de ajutor social are în componența sa doi sau mai mulți șomeri, iar unul din ei se află în concediu medical, orele de prestare a activităților de interes comunitar nu se transferă celuilalt șomer. Pe de altă parte, orele de activități nerealizate de către șomerii care s-au aflat în concediu medical nu se vor transfera pentru lunile următoare. Instrucțiunea mai prevede activitățile ce nu necesită calificare profesională care pot fi prestate de către șomeri. Printre acestea sunt crearea zonelor verzi, cosirea ierbii, activități de dezăpezire, plantarea puieților și alte lucrări de îngrijire a acestora, altele activităţi de acest gen. În același timp, în cazul în care șomerul deținere o calificare, cu consimțământul lui pot fi efectuate activități de interes comunitar ca îngrijirea edificiilor de menire socială, medico-sanitară, sportivă - reparaţii curente, evacuarea deşeurilor, reparația obiectelor de menire socială, activități de suport în cadrul instituțiilor sociale în procesul de prestare a serviciilor și în cadrul instituțiilor de învățământ. Șomerul mai poate presta și activități de electrician în grădinițe, școli, aziluri, centre de plasament și alte instituții publice. O altă modificare din proiectul dat ține de majorarea scorului indicatorilor de bunăstare (proxy) cu 5,64 puncte. Astfel, după majorare acesta va constitui 85,64 puncte, actualmente fiind 80 puncte. Indicatorii proxy sunt folosiţi pentru a completa măsurarea venitului, mai exact, pentru a preveni ascunderea veniturilor, ceea ce poate avea loc atunci când oamenii primesc venituri din surse neoficiale sau dificil de verificat. Documentul poate fi consultat până la 4 iunie curent. NOTĂ: Potrivit informației operative parvenite din Sistemul Informațional Automatizat ”Asistență Socială”, în perioada ianuarie-februarie curent de cel puțin o plată de ajutor social au beneficiat cca 55 mii familii (cca 126 500 persoane), dintre care circa 9824 familii au avut în componența sa minim un membru înregistrat cu statut de șomer la Agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă. Prestația medie de ajutor social pentru aceste gospodării constituie 1502 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.