04
01 2022
1565

Anul 2022: Taxele locale

Cota taxei locale este cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută, stabilită de autoritatea administraţiei publice locale la adoptarea bugetului local respectiv, stabilește noua redacție a pct.3 art. 288 din Codul fiscal, care a fost aprobată prin Legea nr.204/2021 pentru modificare unor acte normative. Tot prin această lege a fost abrogat și  pct.11 al aceluiași articol, care prevedea cota maximă a taxei locale – cotă ad valorem în procente din baza impozabilă a obiectului impunerii ori sumă absolută.

 

Astfel, potrivit art. 292 alin.2) din CF, în anul 2022 cota taxelor locale se stabileşte de către autoritatea administraţiei publice locale în funcţie de caracteristicile obiectelor impunerii. Calculul taxelor enumerate la art. 291, cu excepţia celor stipulate la lit. k), n1) (red: taxa pentru parcaj, inclusă din anul curent) şi p), se efectuează de către subiecţii impunerii, în funcţie de baza impozabilă şi de cotele acestora, calculul lor fiind efectuat de către organele împuternicite de autoritatea administraţiei publice locale. Plata taxelor enumerate la art. 291 se efectuează de către subiecţii impunerii.

 

În continuare prezentăm conținutul integral al Anexei la titlul VII din CF pe anul 2022.

 

Taxele locale, termenele lor de plată şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale

 

Denumirea taxei

Baza impozabilă a obiectului impunerii

Unitatea de măsură
a cotei

Termenele de plată a taxei şi de prezentare a dărilor de seamă fiscale de către subiecţii impunerii şi organele împuternicite

 

1

2

3

4

a) Taxă pentru amenajarea teritoriului

Numărul mediu scriptic trimestrial al salariaţilor şi, suplimentar:

– în cazul întreprinderilor individuale şi gospodăriilor ţărăneşti (de fermier) – fondatorul întreprinderii individuale, fondatorul şi membrii gospodăriilor ţărăneşti (de fermier);

– în cazul persoanelor care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei – numărul de persoane abilitate prin lege pentru desfăşurarea activităţii profesionale în sectorul justiţiei

Lei anual pentru fiecare salariat şi/sau fondator al întreprinderii individuale, al gospodăriei ţărăneşti (de fermier), de asemenea membrii acesteia şi/sau pentru fiecare persoană ce desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

b) Taxă de organizare a licitaţiilor şi loteriilor pe teritoriul unităţii administrativ-teritoriale

Venitul din vânzări ale bunurilor declarate la licitaţie sau valoarea biletelor de loterie emise

%

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

c) Taxă de plasare (amplasare) a publicităţii (reclamei)

Venitul din vânzări ale serviciilor de plasare şi/sau difuzare a anunţurilor publicitare prin intermediul serviciilor cinematografice, video, prin reţelele telefonice, telegrafice, telex, prin mijloacele de transport, prin alte mijloace (cu excepţia TV, internetului, radioului, presei periodice, tipăriturilor), cu excepţia amplasării publicităţii exterioare

%

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

d) Taxă de aplicare a simbolicii locale

Venitul din vânzări ale produselor fabricate cărora li se aplică simbolica locală

%

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

e) Taxă pentru unităţile comerciale şi/sau de prestări servicii

Unităţile de comerţ şi/sau de prestări servicii care corespund activităţilor expuse în anexa nr. 1 la Legea nr. 231/2010 cu privire la comerţul interior

Lei anual pentru fiecare unitate de comerţ şi/sau de prestări servicii

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

f) Taxă de piaţă

Suprafaţa terenului pieţei şi a clădirilor, construcţiilor a căror strămutare este imposibilă fără cauzarea de prejudicii destinaţiei lor

Lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

g) Taxă pentru cazare

Venitul din vânzări ale serviciilor de cazare prestate de structurile cu funcţii de cazare

%

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

h) Taxă balneară

Venitul din vânzări ale biletelor de odihnă şi tratament

%

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

i) Taxă pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe teritoriul municipiilor, oraşelor şi satelor (comunelor)

Numărul de unităţi de transport

Lei lunar pentru fiecare unitate de transport, în funcţie de numărul de locuri

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

j) Taxă pentru parcare

Suprafaţa parcării

Lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

k) Taxă de la posesorii de câini

Numărul de câini aflaţi în posesiune pe parcursul unui an

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

n1) Taxă pentru parcaj

Locul de parcaj

Lei pentru fiecare loc de parcaj

Conform condiţiilor stabilite de autoritatea administraţiei publice locale

p) Taxă pentru salubrizare

Numărul de persoane fizice  înregistrate în calitate de proprietar al bunului imobil cu destinaţie locativă (casă de locuit, apartament)

Conform condiţiilor stabilite de către autoritatea administraţiei publice locale

q) Taxă pentru dispozitivele publicitare

Suprafaţa feţei (feţelor) dispozitivului publicitar

Lei anual pentru fiecare metru pătrat

Trimestrial, până la data de 25 a lunii imediat următoare trimestrului gestionar

 

Notă. În lipsa obiectului impunerii în perioada gestionară nu se prezintă darea de seamă fiscală.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.