27
12 2019
894

Asigurarea și reasigurarea: noi condiții de licențiere

Desfășurarea activității de asigurare/reasigurare, cerințele prudențiale pentru societățile ce activează în domeniu, precum și competențele autorității de supraveghere vor fi reglementate prin Legea privind activitatea de asigurare și reasigurare, proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea acesteia fiind elaborat de Ministerul Finanțelor examinat în cadrul ședinței secretarilor generali ai ministerelor. Documentul transpune cadrul regulator la nivelul Uniunii Europene și vine cu noi abordări ce țin de statuarea managementului riscului, transformarea procesului de supraveghere dintr-unul reactiv într-un proces continuu, cooperarea între autoritățile competente, gestionarea crizelor, cerința de capital minim etc. Prevederile documentului vor fi aplicate de societățile ce solicită licență pentru activitățile de asigurare, societățile care dețin licență pentru aceste activități și sucursalele lor din țările terțe, precum și de persoanele juridice și fizice care solicită autorizarea pentru desfășurarea activității de intermediere în asigurări și alte activități conexe acesteia. Astfel, proiectul prevede două forme de asigurare – obligatorie și facultativă (benevolă). În asigurarea obligatorie raporturile dintre asigurat și societățile de asigurare, drepturile și obligațiile fiecărei părți, condițiile și modul de implementare se vor stabili prin lege, iar în cazul asigurării facultative – prin contract de asigurare. Totodată, primele de asigurare în cazul asigurării obligatorii se vor calcula în conformitate cu Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule. În același timp, pentru asigurarea facultativă, primele, tarifele și beneficiile de asigurare se vor calcula de societatea de asigurare/reasigurare, iar mărimea concretă a tarifului de asigurare se va stabili în contractul de asigurare prin acordul comun al părților. La calcularea primelor și tarifelor se interzice societăților stabilirea diferențiată a acestora în baza criteriului de gen, naționalitate, rasă sau origine etnică. Cât privește reglementarea activității, documentul prevede desfășurarea acesteia doar în baza licenței eliberate de Comisia Națională a Pieței Financiare, la cererea solicitantului. Orice cerere de licențiere trebuie să fie însoțită de un plan de afaceri, care să includă cel puțin clasele și riscurile de asigurare și structura organizatorică din care să rezulte volumul și complexitatea activităților pentru următorii 3 ani. Activitatea asiguratorului se va desfășura în baza licenței eliberate exclusiv pentru activitate la categoria „asigurări de viață” sau „asigurări generale”. Cerința de capital minim, reprezentată de capitalul propriu, trebuie să constituie, pentru societățile ce desfășoară activitate de asigurare generală care include integral sau parțial riscurile din clasele de asigurare 10-15 (asigurări de credite, de garanții, de răspundere civilă auto și avia), pentru societățile de asigurare care desfășoară activitate de asigurări de viață și pentru cele care desfășoară activitate de reasigurare exclusive cel puțin echivalentul în lei a 3,2 mil. euro. Pentru societățile de asigurare care desfășoară activitate de asigurare generală, acesta va constitui echivalentul în lei a 2,2 mil. euro, iar pentru societățile de asigurare/reasigurare care desfășoară activitate simultană de asigurări generale și asigurări de viață – echivalentul în lei a 5,4 mil. euro. Participanții profesioniști pe piața asigurărilor vor fi incluși într-un Registru ținut de CNPF, care va publica și va actualiza pe pagina sa web o listă cu denumirile tuturor asiguratorilor care au primit licența. Proiectul mai prevede instituirea de către societățile de asigurare a unui sistem eficient de control intern, care să includă proceduri administrative și contabile, funcția de monitorizare a conformității, de dezvăluire a informației și raportare și evaluarea riscurilor. De asemenea, entitățile vor institui și o funcție de audit intern, care va avea responsabilități ce țin de: evaluarea funcționalității sistemului de control intern, auditarea strategiilor privind managementul riscurilor cel puțin o dată pe an, monitorizarea realizării acțiunilor stabilite de organele de conducere în urma recomandărilor etc. Documentul reglementează și intermedierea în asigurări și reasigurări. Intermediarii în asigurare sunt agenții de asigurare, bancassurance și brokerii de asigurare, iar intermediarii în reasigurare – brokerii de reasigurare. Înainte de încheierea contractelor de asigurare, intermediarii vor evalua cerințele și necesitățile clienților, în baza informațiilor obținute de la aceștia. Potrivit notei la proiect, pentru implementarea acestuia nu va fi necesară alocarea de mijloace financiare suplimentare din contul bugetului de stat sau al CNPF. Documentul va intra în vigoare la 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial, iar odată cu aceasta va fi abrogată Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări și reasigurări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.