08
12 2018
1292

Auditul intern: noi cerințe

Subdiviziunile de audit intern (SAI) vor colabora cu Curtea de Conturi şi îi vor remite acesteia copia Planului anual al activităţii de audit intern și copia Raportului anual al activităţii de audit intern. În Monitorul Oficial de vineri, 7 decembrie 2018, au fost publicate modificările la Legea privind controlul financiar public intern și Legea privind administrația publică locală. Astfel, Legea privind controlul financiar public intern va fi completată cu un articol nou (art.281) ce va reglementa interacțiunea auditului intern cu auditul public extern, potrivit căruia subdiviziunile de audit intern vor prezenta documentele menționate mai sus. Legea prevede obligativitatea de desemnare a subdiviziunii coordonatoare a activității de organizare și menținere a sistemului de control intern managerial, ceea ce va contribui la fortificarea liniei de suport a managerilor în aspecte de organizare, monitorizare și evaluare a sistemului. Prin această lege se stabilește numărul minim de angajați din cadrul SAI, care va permite formarea echipelor de audit și efectuarea supervizării activității de audit intern conform cerinței standardelor profesionale. Astfel, acestea se instituie în număr de cel puțin trei unități de personal în structura ministerelor, Casei Naționale de Asigurări Sociale, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină și în număr de cel puțin două unități de personal în structurile autorităților administrației publice locale de nivelul al doilea. Totodată, legea prevede că entitatea publică are dreptul să beneficieze de audit intern pe bază de contract. În acest caz, serviciul este prestat de cel puţin o persoană care deține certificat de calificare profesională în domeniul auditului intern în sectorul public (eliberat de către Ministerul Finanțelor) sau certificat de calificare cu recunoaștere internațională în domeniul auditului intern. Lista obligațiilor persoanelor care efectuează auditul intern se completează cu câteva obligații noi. Astfel, acestea trebuie să informeze conducătorul ierarhic superior, managerul entității publice şi, după caz, Ministerul Finanţelor cu privire la prejudiciile aduse independenței sau obiectivității activității de audit intern, să remită Ministerului Finanţelor copia Cartei de audit intern, copiile Planului strategic și a Planului anual al activităţii de audit intern, a Programului de asigurare şi de îmbunătăţire a calităţii activităţii, precum și copia procedurilor pentru desfăşurarea auditului intern. Acestea mai trebuie să-şi îmbunătăţească cunoştinţele și competenţe necesare prin participarea, anual, la diverse forme de dezvoltare profesională continuă în domeniu, cu o durată de cel puțin 40 de ore academice. Totodată, se concretizează noțiunile de management financiar și control, unitate de audit intern și declarație de bună guvernare pentru aducerea în concordanță a acestora cu noțiunile utilizate în practica UE și pentru o percepere mai clară, fiind înlocuite cu control intern managerial, subdiviziunea de audit intern și, respectiv, cu declarație privind răspunderea managerială.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.