02
05 2019
860

Auditul intern. Rigorile Codului de Etică

Definirea mai clară a principiilor fundamentale ale auditului intern (integritate, obiectivitate, competență și confidențialitate), dar și alinierea acestora la prevederile Codului de Etică al Institutului Auditorilor Interni, concretizarea și interpretarea logică a regulilor de conduită ce țin de fiecare principiu fundamental sunt principalele modificări ce vizează Codul etic al auditorului intern. Ministerul Finanțelor propune spre consultări publice proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Codului etic al auditorului intern și Cartei de audit intern. Documentul a fost elaborat ținând cont de faptul că, odată cu punerea în aplicare a modificărilor operate la Legea privind controlul financiar public intern nr.229/2010 și Standardele naționale de audit intern, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr.153/2018, sunt înregistrate anumite discordanțe ale Codului etic și Carta de audit cu actele normative indicate. În nota informativă la proiect se spune că revizuirea și aducerea în concordanță a Codului etic și a Cartei reprezintă o necesitate imperativă, deoarece Standardele naționale de audit intern au fost racordate integral la standardele internaționale. Obiectivele Codului implică îndeplinirea cerințelor ce se referă la profesionalismul și calitatea activității de audit intern, performanța acestuia, încrederea și credibilitatea auditului respectiv. Modificările propuse în Carta de audit intern vizează obligativitatea auditării cel puțin o dată la trei ani a proceselor aferente unor domenii de importanță majoră și a entităților din subordine, care nu dispun de subdiviziune de audit intern; definirea caracterului misiunilor de asigurare și consiliere; concretizarea interdicțiilor stabilite pentru auditorii interni, inclusiv în partea ce ține de limitarea implicării auditorilor interni în procesul de management al riscurilor. Totodată, este prevăzută obligativitatea informării cu privire la prejudiciile aduse activității de audit intern, precum și la raportarea indiciilor de fraudă și corupție către conducător, sau, după caz, organelor abilitate. Proiectul include sesiuni ce stabilesc misiunea și natura activității subdiviziunii de audit intern, drepturile, obligațiile și atribuțiile persoanelor care îl efectuează, modul de interacţiune cu auditorii publici externi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.