11
09 2018
763

Autorităţile vor monitoriza calitatea produselor petroliere

Un proiect ce stabilește reglementarea sistemului de monitorizare a calității benzinei și motorinei în conformitate cu cerințele acquis-ului comunitar este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Astfel, documentul cuprinde definițiile de benzină şi motorină, conforme noţiunilor stabilite în directivele UE. De asemenea, este prevăzută stabilirea specificațiilor tehnice către benzina și motorina introdusă pe piață, stabilirea conformității parametrilor benzinei și motorinei la cerințele standardelor europene. Proiectul prevede că Ministerul Economiei și Infrastructurii este autoritatea responsabilă pentru sistemul de monitorizare a benzinei și motorinei. În fiecare an, până la data de 31 august, MEI, în comun cu organismele de inspecţie întocmesc raportul anual cu datele naţionale privind monitorizarea calităţii carburanţilor pentru anul calendaristic precedent, care conţine informaţii referitoare la calitateaacestora, cantităţile totale de benzină şi motorină comercializate per total și pe regiuni. În același timp, calitatea benzinei și motorinei la import va fi acoperită de către importatori, care vor prezenta la organismele de inspecţie recunoscute de către Ministerul Economiei și Infrastructurii fiecare lot de benzină și motorină pentru obţinerea raportului de inspecţie. Importatorul, vânzătorul cu amănuntul de benzină şi motorină sunt obligaţi să transmită trimestrial, până la data de 15 a lunii care urmează încheierii respectivului trimestru, Ministerului Economiei și Infrastructurii, pe suport de hârtie şi electronic, informaţii privind cantităţile totale de benzină şi motorină importate și introduse pe piaţă, detaliate pe sortimente şi regiuni ale Republicii Moldova. Monitorizarea respectării cerinţelor specificaţiilor tehnice pentru benzina şi motorina introduse pe piață se face prin eşantionare. Această activitate constă în prelevarea probelor de benzină şi motorină, conform planului național aprobat şi efectuarea încercărilor de determinare a parametrilor specificaţiilor tehnice. Vânzătorul cu amănuntul are obligația să permită organismelor de inspecție eșantionarea probelor de carburanţi în cadrul sistemului de monitorizare a calităţii acestora pentru obţinerea raportului de inspecţie. Aprobarea proiectului va contribui la asigurarea securităţii produselor pentru viaţa şi sănătatea oamenilor şi pentru mediul ambiant, în vederea protecţiei intereselor consumatorilor. Cheltuielile aferente activităţii de eșantionare, care înglobează prelevarea probelor de benzină şi motorină la stații vor fi acoperite din bugetul de stat. În acest sens, anual statul va acoperi cheltuieli de circa 600 mii lei pentru benzină și circa 400 mii lei pentru motorină.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.