09
01 2019
988

Băncile vor transmite BNM informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză

În Monitorul Oficial din 4 ianuarie 2019 a fost publicat Regulamentul privind cadrul de administrare a activității băncilor, care se aplică băncilor din Republica Moldova şi sucursalelor băncilor străine deschise pe teritoriul RM şi stabilește cadrul de administrare a activității acestora pentru asigurarea unei gestiuni efective și prudente a riscurilor. Regulamentul elaborat de Banca Națională a Moldovei prevede că banca își va stabili mărimea şi componența organului său de conducere și mecanismul de guvernanță, considerând natura, amploarea și complexitatea riscurilor inerente, conform modelului de afaceri şi activităţilor desfășurate de bancă. Regulamentul conține prevederi referitoare la comitetele specializate ale consiliului - Comitetul de audit, Comitetul de administrare a riscurilor, Comitetul de numire și Comitetul de remunerare. Astfel, președintele comitetului de audit trebuie să fie un membru independent. Președinte al comitetului de audit nu poate fi președintele consiliului băncii, inclusiv în cazul reunirii acestui comitet cu alte comitete. Președintele comitetului de audit trebuie să dispună de experiență de specialitate în aplicarea principiilor de audit, contabilitate şi a proceselor de control intern. Cel puțin unul din membrii comitetului de audit trebuie să aibă experiență relevantă domeniului financiar sau contabilității sau legată de activitatea financiară sau de control. Responsabilitățile Comitetului de audit vizează monitorizarea procesului de raportare financiară și formularea de recomandări sau propuneri consiliului băncii pentru a asigura integritatea acesteia, analiza prestării serviciilor de către auditorii statutari sau a societăților de audit angajate în alte scopuri decât cele de efectuare al auditului statutar. Comitetul e responsabil de procedura de selecție a societății de audit și recomandă societatea de audit care urmează a fi desemnată pentru auditul statutar în conformitate cu cerințele Regulamentului cu privire la auditul extern al băncilor, monitorizează politicile de contabilitate ale băncii, revizuiește domeniul de aplicare și frecvența auditului extern, primește, analizează și ține cont în cadrul desfășurării activității de rezultatele auditului intern sau cel statutar etc. Banca trebuie să dispună de propriul mecanism de control intern, care trebuie să asigure gestionarea eficientă a băncii, desfășurarea activităților financiare într-un mod sigur şi prudent, conformarea cu prevederile legislației, precum şi protejarea intereselor deponenților și a altor creditori ai băncii. Mecanismul de controlul intern al băncii trebuie să implice participarea organului de conducere al băncii şi personalul acesteia, indiferent de funcția ocupată, să contribuie la sporirea veniturilor băncii, minimizarea cheltuielilor, protejarea adecvată a activelor, limitarea şi înregistrarea corectă a obligațiilor, limitarea sau diminuarea riscurilor. Un capitol se referă la cerințele privind activitățile și procedeele de control intern. Acestea trebuie să fie adaptate specificului activității băncii şi să corespundă modului în care activitatea ei este structurată, organizată şi administrată, tipului, volumului, numărului şi complexității tranzacțiilor şi operațiunilor efectuate şi să includă controale organizatorice şi administrative, metode de dirijare a activității, procedee de autorizare şi aprobare a activităților, de ținere a evidenței, de administrare şi control al riscurilor etc. În titlul IV al Regulamentului sunt expuse cerințele particulare privind controlul intern: privind sistemul informațional şi sistemul de comunicare, continuitatea activității, pentru angajarea în activități cu instrumentele financiare derivate și pentru angajarea în activități de prestare a serviciilor de plată şi de emitere a monedei electronice și de deservire bancară la distanță. Titlul VIII conține prevederi ce țin de raportare. Astfel, banca va transmite Băncii Naționale a Moldovei anual, în termen de 4 luni de la încheierea anului de raportare şi la solicitarea acesteia, informații cu privire la rezultatele simulărilor de criză derulate şi despre măsurile luate de către organul de conducere. În același termen banca va întocmi şi va transmite către BNM raportul anual semnat de președintele consiliului băncii asupra condițiilor în care este desfășurat controlul intern al băncii, cu tratarea distinctă a aspectelor legate de funcția de administrare a riscurilor, funcția de conformitate şi funcția de audit intern. Raportul va conține o inventariere a principalelor deficiențe identificate în cadrul fiecărei funcții ale controlului intern şi măsurile întreprinse pentru remedierea acestora, o descriere a modificărilor semnificative intervenite în cadrul celor trei funcții: de conformitate, audit intern şi de administrare a riscurilor în perioada de raportare, a condițiilor de aplicare a procedurilor de control aferente noilor activități. De asemenea, documentul va cuprinde informații cu privire la activitatea de audit desfășurată în perioada de raportare, din care să reiasă recomandările auditului intern şi gradul de implementare a recomandărilor de către organul executiv al băncilor. Regulamentul mai conține prevederi referitoare la atribuțiile și organizarea Consiliului băncii, atribuțiile organului executiv, cadrul de administrare a activității, politica de numire a membrilor organului de conducere și a persoanelor care dețin funcții-cheie, organizarea funcțiilor de control intern, administrarea riscurilor etc.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.