15
08 2017
690

BNM: divergenţele în rapoartele băncilor sub 500 mii lei vor fi considerate neesenţiale

Înainte de prezentarea rapoartelor primare la Banca Națională a Moldovei, băncile comerciale vor confrunta sumele cu cele din rapoartele precedente. Dacă vor fi constatate divergențe esențiale de la o perioadă la alta, concomitent cu raportul corectat în formă electronică, se va expedia o notă explicativă pe suport hârtie în adresa BNM. Această prevedere este stipulată într-o Hotărâre a Băncii Naționale a Moldovei cu privire la modificarea și completarea Instrucțiunii privind modul de întocmire şi prezentare de către bănci a rapoartelor primare în vederea identificării și supravegherii riscului de credit, publicată în Monitorul Oficial din 11 august curent. Potrivit Hotărârii, prin divergență esențială se vor subânțelege erorile constatate în coloanele 3,11, 33 și 95 din raportul ORD 3.17, precum și erorile constatate în coloana 34, dacă divergența depășește valoarea de 500 mii lei sau echivalentul acesteia. În celelalte cazuri notele explicative se vor prezenta la solicitarea BNM. Modificări au survenit și la Anexa nr.1 a Instrucțiunii. Astfel, raportarea creditelor închise, în cazul închiderii unui instrument de credit, coloana 70 se va completa prin indicarea datei închiderii contului aferent evidenței instrumentului corespunzător. În coloana 14 Tipul principal de asigurare se va indica sursa principală de asigurare pentru fiecare expunere aparte. În cazul în care se folosesc câteva tipuri de asigurare, în coloana dată se va indica tipul principal de asigurare, la determinarea căruia banca va ține cont de volumul asigurării care acoperă partea cea mai mare a creditului. În cazul în care există câteva tipuri de asigurare, având aceeași valoare, tipul principal de asigurare se va considera asigurarea cu calitatea cea mai înaltă, determinată conform propriilor politici ale băncii. În coloanele 15 – 31 se va indica valoarea asigurării, ținând cont de tipul acesteia, în lei moldovenești, conform contractelor de gaj aferente creditului. Va fi indicată cea mai mică valoare dintre valoarea de gaj, conform contractului de gaj și valoarea de piață, ultimului raport de evaluare independentă pentru bunurile imobile sau ultimului raport de evaluare a băncii pentru bunurile mobile. În cazul în care un bun este gajat pentru două sau mai multe credite sau angajamente de creditare, valoarea acestuia va fi divizată proporțional pe aceste credite, în funcție de soldul creditelor la data raportării, astfel ca valoarea gajului să nu se dubleze. În coloana 32 Data ultimei modificări a scadenței se va indica data ultimei prelungiri, conform noțiunii de “activ prelungit” din Regulamentul cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale sau în cazul altor modificări de scadență. Această coloană se completează doar dacă creditul a fost prelungit sau au avut loc alte modificări de scadență. În coloana 36 Soldul angajamentelor de creditare se va nota soldul angajamentelor de creditare conform contractului, suma în valută străină fiind recalculată în lei moldovenești cu utilizarea cursului oficial. Pentru angajamentul de creditare asumat și realizat parțial, coloana dată se va completa cu suma angajamentului nerealizat. În coloana 38 Reduceri calculate la credite se va indica suma reducerilor pentru pierderi la credite calculate de bancă conform Regulamentului cu privire la clasificarea activelor și angajamentelor condiționale. Se va reflecta mărimea reducerilor la suma de bază a creditului, sumele în valută străină fiind recalculate în lei moldovenești cu utilizarea cursului oficial. În coloana 41 Reduceri din deprecieri conform SIRF raportorii vor scrie suma reducerilor pentru pierderi din deprecierea activului financiar calculată conform Standardelor Internaționale de Raportare Financiară, reflectată în bilanțul băncii. Coloana se va completa doar pentru situația din ultima zi a lunii în baza soldurilor activului financiar depreciat de la data respectivă, cu ajustarea, pentru ultima zi a lunii, pentru întreg portofoliul băncii a valorilor acestei coloane până la data de 10 a lunii următoare. În coloanele 57-60 Ponderarea la risc 0% / 20% / 50% / 100% se va indica suma activelor ponderate la risc, în funcție de tipul acestora și de tipul gajului, calculate conform Instrucțiunii privind modul de întocmire și prezentare de către bănci a rapoartelor în scopuri prudențiale. În coloane sumele se indică în lei moldovenești sau echivalentul în lei recalculat la cursul oficial al BNM sau la cursul băncii în cazul creditelor atașate la care este prevăzută o altă rată de schimb conform contractului. În cazul în care, în funcție de gaj, creditul sau angajamentul de creditare asumat poate fi clasificat în diferite categorii de ponderare, atunci va fi divizat corespunzător în conformitate cu prevederile instrucțiunii menționate. În coloana 97 Probabilitatea de faliment (PD) se va indica probabilitatea că o contraparte să ajungă în stare de nerambursare în termen de un an, în conformitate cu prevederile politicilor și procedurilor interne ale băncii, exprimată în procente. Modificările și completările Instrucțiunii menționate se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.