Știri

Cadrul de management de mediu şi social pentru noul proiect de sprijin al ÎMM-urilor

În perioada decembrie 2021 - mai 2022 sunt desfășurate activități de pregătire a noului proiect investiţional de sprijin pentru sectorul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, care are drept scop oferirea de suport Guvernului Republicii Moldova privind facilitarea şi întărirea competitivității la export, reducerea poverii administrative pentru companiile autohtone și îmbunătățirea accesului exportatorilor la finanțare.

 

În conformitate cu art. 6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Unitatea de implementare a proiectului de ameliorare a competitivității (UIPAC) iniţiază, începând cu 10 februarie 2022, consultările publice asupra documentelor de proiect (i) Cadrul de Management de Mediu şi Social (CMMS); (ii) Planul de implicare a părților interesate (SEP); (iii) Proceduri de management al muncii (LMP) şi (iv) Planul de angajament de mediu si social (ESCP).

 

Sumarul executiv în limba româna a Cadrului de management de mediu și social , documentul CMMS integral în limba engleză, documentele SEP; LMP și ESCP în limba engleză sunt publicate și pe pagina web a Unităţii de implementare a proiectului (www.uipac.md). Înainte de a parcurge procedura de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, toate părțile interesate pot lua cunoştinţă de conţinutul documentelor respective şi formula recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

 

Recomandările, propunerile și observaţiile asupra proiectelor documentelor CMMS, LMP; SEP şi ESCP supuse consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 23 februarie 2022 în adresa UIPAC: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, oficiul 815; la numărul de telefon 022-296724 sau pe adresa electronică: piu@me.gov.md

 

Despre Proiect

 

Noul proiect de sprijin pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (MSME) cu o valoare de cca. 50 mil. USD, va fi unul investițional. Acesta va consta din trei componente: Componenta 1 cu privire la Digitizare și reforma regulatorie, Componenta 2 cu privire la Accesul la finanțare și Componenta 3 cu privire la Dezvoltarea și competitivitatea la export a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Conceptul proiectului include condiții bazate pe performanță (CBP) pentru principalele reforme din cadrul Componentei 1, precum și condițiile de debursare a fondurilor pentru Componenta 2. Proiectul va include și resurse pentru asistență tehnică (AT) pentru măsurile-cheie din cadrul tuturor celor trei componente. Perioada de implementare a proiectului va fi de cinci ani. Aprobarea proiectului de Consiliul de administrație al Băncii Mondiale este preconizată pentru luna aprilie 2022.

 

Componenta 1: Digitizarea și reforma regulatorie (~21,1 mil. USD)

 

Activitatea în domeniul Digitizării și simplificării cadrului de reglementare (~13,1 mil. USD) se va axa pe principalele acțiuni în materie de digitizare extinsă a serviciilor prestate de autorități pentru întreprinderi (G2B) la nivel național și local, îmbunătățire și digitizare a serviciilor de control, îmbunătățire a interoperabilității dintre sisteme și prestarea serviciilor integrate pentru întreprinderi, precum și simplificarea mediului de reglementare după cum urmează:

 

Digitizarea serviciilor G2B (acte permisive, licențe, autorizații, avize etc) și asigurarea digitalizării acestora prin Ghișeul unic digital (Mecanismul de gestionare şi eliberare a actelor permisive (MGEAP). Deocamdată, în MGEAP au fost digitizate complet 78 de proceduri, iar 135 (din 150) au fost configurate în cadrul proiectului PAC II, care s-a finalizat la 31 decembrie, 2021. Noul proiect va susține digitizarea în continuare atât la nivel național, cât și la nivel local, precum și utilizarea MGEAP de către mai multe instituții. Valorificând realizările activității-pilot de succes de automatizare a eliberării autorizațiilor de construire în municipiul Chișinău (în cadrul PAC II), noul proiect va avea ca scop automatizarea/digitizarea procedurilor la nivel local (care vor include autorizații de construire și alte acte permisive locale) în până la șapte localități de pe întreg teritoriul țării. Totodată, sistemul MGEAP va fi modernizat și complet integrat. O altă acțiune de interes va fi ameliorarea, digitizarea și dotarea pentru controalele la întreprinderi. Aceasta va include:

 

i)îmbunătățirea și modernizarea sistemului electronic al controalelor pentru a permite efectuarea controalelor bazate pe riscuri, precum și digitizarea și automatizarea rapoartelor de control. Sistemul va include sursele de date din Registrul de stat al controalelor, criteriile de evaluare a riscurilor, planificarea controalelor pe bază de riscuri, analiza performanței, precum și automatizarea vizitelor de control (permițând crearea automată a rapoartelor de control corelate cu liste de control și evaluări ale riscurilor etc.);

 

ii)conectarea Registrului de stat al controalelor la alte surse de date (date statistice, vamale, fiscale și la alte sisteme relevante) pentru a permite realizarea controalelor pe bază de riscuri. Totodată, acest lucru va permite planificarea anuală a controalelor în conformitate cu indicatorii-cheie de performanță pentru inspecții; și

 

iii)dotarea inspectorilor cu echipamentele și instrumentele necesare pentru realizarea controalelor digitale și bazate pe riscuri.

 

Aceasta va asigura și promova inclusiv interacțiunile fără contact, cu respectarea măsurilor de precauție pentru prevenirea infectării cu COVID-19.

 

Toate aceste activități vor permite organelor de control să înceapă să implementeze indicatorii de performanță care au fost adoptați și stabiliți în 2020 pentru a reduce sarcina conformării pentru sectorul privat. În cele din urmă, aceste activități vor fi însoțite de consolidarea capacității inspectorilor, precum și ale Secției supravegherea controalelor de stat a Cancelariei de Stat (doar pentru această mică parte a acestei sub-activități se va oferi AT, în timp ce pentru restul accentul se va pune pe investiții). În rezultatul tuturor celor de mai sus, controalele la întreprinderi vor fi previzibile si eficiente.

 

Accentul activităților aferente Infrastructurii Naționale a Calității (INC) (~7 mil. USD) se va pune pe sporirea competitivității MSME-urilor și pe facilitarea exportului. INC constă din sistemul național de standarde, certificare, metrologie, acreditare, laboratoare și controale, toate acestea fiind esențiale pentru sporirea competitivității și pentru a face posibil exportul de către întreprinderile moldovenești, o parte semnificativă din această infrastructură revenind sectorului public. Rezultatele unei evaluări inițiale a necesităților instituțiilor ce fac parte din INC arată că necesitățile în materie de investiții și AT sunt semnificativ mai mari decât ceea ce poate oferi proiectul. Astfel, proiectul își propune să acorde prioritate investițiilor și unor activități mici de AT aferentă, concentrându-se pe acele investiții dedicate facilitării exporturilor în sectoare-cheie ale economiei (prelucrarea alimentelor, producția – inclusiv de metale, mobilă, materiale plastice, confecții etc.), pe sporirea competitivității MSME-urilor, și pe reducerea costurilor pe care acestea ar trebui să le suporte. Astfel, pentru a satisface aceste necesități, se preconizează alocarea a 7 mil. USD. În cadrul proiectului se va efectua o evaluare complexă a INC în scopul identificării detaliate a lacunelor care trebuie să fie eliminate în mod prioritar pentru a oferi servicii publice mai bune sectorului privat. După finalizarea evaluării, intervențiile prioritare ale proiectului vor fi actualizate și vor sta la baza investițiilor în sistemul INC, în special în sistemele care facilitează exportul de produse moldovenești de către MSME-uri.

 

Componenta 2: Acces la finanțare (~15 mil. USD)

 

Prin componenta Accesului la finanțare se va oferi asistență Fondului de garantare a creditelor (FGC) din cadrul ODIMM pentru acordarea de garanții financiare MSME-urilor. Prin intermediul proiectului se va oferi asistență pentru garantare de portofoliu atât în ceea ce privește împrumuturile pentru investiții, cât și împrumuturile pentru capitalul circulant, acordate de băncile comerciale prin intermediul FGC. Garanţiile de portofoliu sunt deosebit de utile având în vedere cerințele mari pentru gaj ale băncilor și aversiunea față de riscul bancar, cum este în cazul Republicii Moldova. Prin intermediul proiectului se va finanța garantarea creditelor pentru MSME-uri prin capitalizarea FGC (~14,0 mil. USD) și, de asemenea, se va oferi AT (~0,5 mil. USD) pentru consolidarea ODIMM/FGC. Se propune ca capitalizarea să aibă loc în două tranșe pe baza condițiilor de debursare a fondurilor.

 

Componenta 3: Dezvoltarea MSME-urilor și competitivitatea exporturilor (~13 mil. USD)

 

Prin activitățile din cadrul acestei componente, întreprinderile vor beneficia de asistență prin granturi de cofinanțare, pregătire pentru export, integrare cu furnizorii și programe de promovare a exporturilor. Activitățile planificate sunt corelate cu obiectivele guvernului de a simplifica regulile de activitate pentru MSME-urilor, de a sprijini crearea, dezvoltarea și internaționalizarea întreprinderilor, de a permite implementarea unor programe de sprijin mai eficiente pentru MSME-uri, precum și de a facilita realizarea de investiții. Instrumentele care vor fi puse la dispoziție în cadrul acestei componente, vor ajuta companiile să elimine unele dintre deficiențele actuale, acestea devenind ulterior mai competitive și capabile de export. Sunt planificate următoarele activități:

 

a) Consolidarea activităților de promovare a exporturilor ale Agenției de Investiții prin activități de AT specifice și de consolidare a capacităților pentru a ajuta MSME-urile exportatoare cu: (i) schimbul de informații cu privire la principalele piețe-țintă, inclusiv în contextul noilor cerințe impuse de COVID-19; aceste activități s-ar realiza prin întâlniri cu exportatorii, seminare web și interviuri de grup; (ii) misiuni de export și promovarea exporturilor către principalele piețe-țintă pentru exportatorii moldoveni; și (iii) consolidarea brandului de țară al Republicii Moldova prin promovarea exporturilor și prin diplomație economică. Aceste activități se vor desfășura în strânsă cooperare cu programele de pregătire pentru export/granturi de cofinanțare și de integrare cu furnizorii.

 
b) Facilitarea exporturilor de către întreprinderile locale prin intermediul programului de granturi de cofinanțare (MGF)

Programul de granturi de co-finanțare (MGF) din cadrul PAC II s-a dovedit a fi eficient și de impact. Astfel, amplificarea și oferirea în continuare a asistenței întreprinderilor pentru ca acestea să poată beneficia de servicii de dezvoltare a afacerilor reprezintă unul dintre instrumentele esențiale pentru a permite realizarea exporturilor.

Noul MGF va fi localizat la ODIMM și va respecta toate regulile și procedurile relevante ale Băncii.

Scopul este de a permite mai multor MSME-uri să exporte direct și/sau să fie integrate în lanțurile valorice orientate spre export.

 

c) Stabilirea relațiilor dintre întreprinderile locale și firmele de producție străine

Formarea de legături cu firmele de producție străine (prezente atât în țară, cât și în străinătate), pentru ca întreprinderile locale să stabilească parteneriate cu investitori străini sau companiile exportatoare pentru a permite integrarea în lanțul valoric.

Acesta este un instrument esențial pentru restabilire în urma impactului COVID-19, deoarece Republica Moldova este o țară fără ieșire la mare, cu o piață locală cu potențial limitat.


via | me.gov.md

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

708 vizualizări

Data publicării:

21 Februarie /2022 11:41

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

finantare | Proiect | digitalizare

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon