09
11 2017
833

Cerințe pentru deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii

Modificările și completările Regulamentului cu privire la deținerea cotelor de participare în capitalul social al băncii, operate de Banca Naţională a Moldovei, au fost publicate în Monitorul Oficial, nr. 389 din 3 noiembrie 2017. Regulamentul stabilește exigențe privind deținerea, dobândirea, majorarea, înstrăinarea sau reducerea unei cote în capitalul băncii, primirea acțiunilor ca aport la capitalul social al persoanei, achiziționarea ori subscrierea acțiunilor băncii emise în conformitate cu prevederile art.156 alin.(3) din Legea instituțiilor financiare nr.550-XIII din 21 iulie 1995, constituirea acțiunilor ca obiect al gajului, proceduri de evaluare a achizitorilor potențiali și a persoanelor dobânditoare care preconizează să dețină cote în capitalul social al băncii, precum şi informațiile şi documentele ce urmează a fi remise Băncii Naționale a Moldovei în aceste scopuri. Modificările introduc în Regulament noțiunea de persoană dobânditoare, care este orice persoană fizică sau juridică, asociație sau grup de persoane care urmează să dobândească o cotă inferioară celei substanțiale în capitalul social al băncii, să primească acțiuni ale băncii ca aport la capitalul său social sau să achiziționeze ori subscrie acțiuni ale băncii, care reprezintă o cotă inferioară celei substanțiale. Banca Națională poate refuza eliberarea permisiunii prealabile până la începerea evaluării, dacă dispune de informații ce atestă necorespunderea persoanei dobânditoare cel puțin unuia din criteriile stabilite în art.153 din Legea instituțiilor financiare, printre care – reputația, soliditatea financiară, capacitatea băncii de a respecta cerinţele prudenţiale înaintate faţă de bancă etc. Documentul mai prevede că persoana dobânditoare, în termen de 2 zile lucrătoare de la data înregistrării dreptului de proprietate asupra acțiunilor dobândite, va notifica Banca Națională și banca despre tranzacția pentru care a fost obținută permisiunea prealabilă a Băncii Naționale. În acest scop persoana prezintă numărul şi tipul acțiunilor dobândite, valoarea nominală a unei acțiuni, cota din capitalul social al băncii, totalul drepturilor de vot, prețul de dobândire a unei acțiuni, prețul total al tranzacţiei efectuate, numărul și data înregistrării dreptului de proprietate asupra acestora. În cazul în care Banca Națională deține informații privind înrăutățirea iminentă a solidității financiare a achizitorului potențial până la efectuarea achiziției propuse, poate refuza eliberarea permisiunii prealabile. Totodată, Regulamentul este completat cu anexa nr. 2 ce conține lista informațiilor și documentelor anexate la cererea persoanei dobânditoare care reprezintă organizațiile internaționale sau bănci. Această listă include documente precum copia statutului, după caz a altor acte de constituire, sau adresa de pe pagina web unde pot fi accesate acestea, lista administratorilor persoanei dobînditoare, a acționarilor sau asociaților ce dețin 5% sau mai mult în capitalul social, lista persoanelor asupra cărora persoana dobânditoare exercită controlul. Achizitorul potențial va prezenta și copiile rapoartelor auditorilor externi cu anexarea situațiilor financiare auditate pentru ultimii 3 ani de activitate sau adresa de pe pagina web unde pot fi accesate rapoartele respective, cu anexarea aceloraşi acte ale grupului financiar, în cazul în care achizitorul potențial este membru al unui asemenea grup. De asemenea, se va prezenta o declarație pe propria răspundere, întocmită în scris, privind intenția de a supune banca unor modificări considerabile pentru următorii 3 ani, precum vânzarea activelor, fuziunea cu altă bancă sau întreprindere, orice achiziție, modificări în componenţa administratorilor băncii, alte modificări esențiale în structura corporativă şi a activității acesteia.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.