13
07 2017
1292

Cheltuielile pentru realizarea programelor naționale de sănătate nu au acoperit necesarul real de mijloace

Curtea de Conturi a realizat Raportul auditului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditul financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală în anul 2016, iar Hotărârea cu privire la rapoartele respective a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 229-243 din 7 iulie curent. Scopul misiunii de audit a constat în acumularea probelor pentru obținerea unei asigurări rezonabile asupra conformității planificării, încasării și administrării mijloacelor financiare reflectate în Raportul Guvernului privind executarea FAOAM în anul 2016. De asemenea, misiunea și-a propus și un obiectiv de performanță, prin evaluarea eficienței mecanismelor aplicate în vederea asigurării accesibilității populaţiei la medicamentele compensate. În cadrul misiunii de audit, Curtea a stabilit că planificarea și aprobarea veniturilor și cheltuielilor FAOAM pe parcursul anului bugetar au suportat rectificări de diminuare în sumă de 59,2 mil.lei, ceea ce poate genera premise de apariție a riscurilor de nerealizare în termen și pe deplin a obiectivelor și acțiunilor planificate pentru atingerea scopului sistemului de asigurări obligatorii de asistență medicală. În acelaşi timp, instituţia a identificat reducerea constantă a numărului de persoane asigurate în mod individual, ce a generat și reducerea încasărilor primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală în sumă fixă, precum și a cotei acestei categorii de încasări în veniturile totale ale FAOAM. Curtea mai constată că cheltuielile pentru realizarea programelor naționale de sănătate, aprobate și finanțate din contul bugetului de stat, nu au acoperit necesarul real de mijloace, acesta fiind asigurat din contul mijloacelor FAOAM (3,3 mil.lei). Instituția mai specifică faptul că, în perioada iulie-decembrie 2016 au fost virate cu întârziere transferurile de la bugetul de stat în sumă de 477,2 mil.lei, ceea ce creează premise de nerespectare a clauzelor contractuale privind termenele de achitare față de instituțiile medicale și, respectiv, către furnizori. Alte constatări ale Curții se referă la: • Neactualizarea cadrului legal aferent modului de calculare a transferurilor din bugetul de stat pentru asigurarea de către Guvern a unor categorii de persoane neangajate, ceea ce nu permite evaluarea nivelului de acoperire a costurilor suportate la acordarea serviciilor medicale populației • Soldurile de mijloace bănești constituite în urma executării mijloacelor FAOAM în anul 2015 nu au fost repartizate conform în anul 2016, ceea ce a determinat neutilizarea acestora • Distribuirea veniturilor de la bugetul de stat cu destinație specială nu prezintă trasabilitatea lor în structura cheltuielilor FAOAM, ceea ce nu oferă posibilitatea de identificare și urmărire a utilizării mijloacelor bănești pe parcursul tuturor etapelor, în scopul asigurării unui nivel înalt de executare conformă a acestora • Raportarea pe programe și subprograme are un caracter general și impropriu al indicatorilor de rezultat, ceea ce nu oferă o imagine clară asupra rezultatelor obținute ca urmare a gestionării resurselor FAOAM în anul 2016 • În anul 2016, mijloacele fondului pentru achitarea serviciilor medicale curente au înregistrat un nivel înalt de executare (99,3%), acestea fiind direcționate preponderent către asistența medicală spitalicească • Mijloacele fondului măsurilor de profilaxie în anul 2016 au înregistrat o executare extrem de redusă (2,5 mil.lei, din 59,6 mil.lei aprobate inițial), în timp ce indicatorii de sănătate pentru cele mai semnificative boli sunt în creștere • Ponderea semnificativă a mijloacelor fondului de administrare a sistemului AOAM îi revine cheltuielilor pentru remunerarea muncii (64%). Astfel, gestionarea acestora s-a realizat cu admiterea unor neconformități la acordarea plăților suplimentare și cu caracter stimulator. Pe de altă parte, ca rezultat al recomandărilor anterioare ale Curții de Conturi, contractarea serviciilor medicale de către CNAM s-a desfășurat cu asigurarea documentării proceselor de negociere, cu gruparea și delimitarea cazurilor în acute și cronice, precum și cu stipularea în contractele încheiate a indicatorilor măsurabili, care reflectă numărul serviciilor, tariful și indicele de complexitate ale acestora. Referitor la evaluarea eficienței mecanismelor aplicate în vederea asigurării accesibilității la medicamentele compensate a populației, Curtea de Conturi menționează că evoluția compensării medicamentelor oferite populației a înregistrat rezultate, dar necesită și unele îmbunătățiri. Rezultatele menționate în acest sens în Hotărârea Curții sunt: • extinderea Listei de medicamente compensate de la 53 medicamente în anul 2005 până la 134 în anul 2016; • majorarea ratei medii de rambursare pentru medicamentele antihipertensive, în medie, de la 50% până la 70%; • majorarea de la 0-5 ani până la 0-18 ani a vârstei copiilor care beneficiază de medicamente compensate integral pentru tratament și profilaxie; • introducerea în Lista medicamentelor compensate a unei secțiuni de medicamente pentru tratamentul episodic în condiții de ambulator în sala de tratamente/staționar de zi, cabinete de proceduri și la domiciliu al unor maladii întâlnite frecvent în practica medicului de familie; • extinderea dreptului de prescriere a medicamentelor compensate, acesta fiind acordat atât medicului de familie, cât și medicilor specialiști (pediatru, psihiatru, neurolog și endocrinolog); • majorarea volumului de finanțare pentru medicamentele compensate cu 50% față de nivelul planificat pe anul 2015; • desfășurarea, în perioada de gestiune, a campaniei de informare cu genericul „Aceeași substanță activă! De ce achitați mai mult?”, acțiunea având drept scop informarea cetățenilor despre faptul că în farmacie pot solicita toată gama de medicamente cu aceeași substanță activă, din care să aleagă preparatul la preț convenabil. În baza constatărilor, Curtea de Conturi a formulat un șir de recomandări, menite să remedieze problemele identificate de către audit în ceea ce privește intensificarea măsurilor de sporire a nivelului de asigurare a populației, în special a persoanelor asigurate în mod individual. Raportul Curţii de Conturi va fi remis Ministerului Sănătății, Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ministerului Finanțelor, Guvernului Republicii Moldova și comisiilor parlamentare permanente economie, buget şi finanțe și protecție socială, sănătate și familie și Oficiului Băncii Mondiale din Republica Moldova. În același timp, menționăm că datoriile anterioare ale bugetului de stat nu vor fi transferate FAOAM în anul următor. Notă: Curtea de Conturi, conform mandatului său, a auditat și fondurile obligatorii de asistență medicală, administrate și raportate de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Auditul a identificat unele deficiențe și neconformități. Una dintre acestea se referă la faptul că veniturile FAOAM provenite din transferurile de la bugetul de stat pentru categoriile asigurate de Guvern (2125,9 mil. lei) au fost planificate cu aplicarea cotei procentuale de 12,1% la suma cheltuielilor de la care se calculează transferurile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.