07
12 2018
924

CIM: raportarea prin cascadă

Regulamentul privind evaluarea, raportarea sistemului de management financiar şi control şi emiterea declaraţiei privind buna guvernare va fi subsituit de regulamentul ce prevede un nou concept de raportare a sistemelor de control intern managerial (CIM) – raportarea prin cascadă a acestora. Entitățile publice vor consolida rapoartele entităților din subordine, iar către Ministerul Finanțelor vor prezenta rapoarte ministerele, autoritățile administrative centrale și cele ale administrației publice locale de nivelul II. Ministerul Finanțelor propune spre consultare proiectul Ordinului cu privire la aprobarea Regulamentului privind evaluarea, raportarea sistemului de control intern managerial și emiterea declarației de răspundere managerială. Documentul are drept scop sporirea răspunderii managerilor de orice nivel din entitatea publică pentru implementarea și menținerea sistemelor de control intern managerial în cadrul entităților publice, precum și de a îmbunătăți informația prezentată în Raportul anual consolidat privind controlul financiar public intern. Prevederile Regulamentului se vor aplica autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional. Regulamentul prevede desemnarea unei subdiviziuni responsabile de coordonarea sistemului de control intern managerial în cadrul entității publice, ce va organiza și desfășura procesul de autoevaluare și raportare a sistemului respectiv. Potrivit documentului, Raportul anual privind controlul intern managerial a cuprinde șapte compartimente:informații generale, care are ca scop de a obține unele date cu caracter general privind CIM; • mediul de control, care va evalua integritatea personală şi profesională, etica conducerii şi angajaților, stilul de conducere, structura organizaţională, divizarea obligaţiilor şi responsabilităţilor, politicile şi practicile privind resursele umane, precum şi competenţa angajaților; • managementul performanţelor şi al riscurilor, ce va determina dacă entitatea publică şi-a stabilit în mod corect misiunea și obiectivele strategice • activităţile de control, care are ca scop de a evalua politicile şi procedurile ce contribuie la asigurarea executării directivelor conducerii, managementului riscurilor şi atingerii obiectivelor într-o manieră economă, eficace şi eficientă • informaţia şi comunicarea va evalua sistemele de informare şi comunicare internă şi externă, precum şi cantitatea, calitatea, periodicitatea şi sursele informaţiei • monitorizarea, care are ca scop de a evalua instrumentele proprii de supraveghere a sistemului CIM • patrimoniu, finanțe şi tehnologii informaţionale, care are ca scop evaluarea propriilor activităţi de control pentru principalele procese patrimoniale, economico-financiare şi tehnologii informaţionale. Raportul se elaborează anual, până la data de 31 ianuarie, de către coordonator, în comun cu șefii subdiviziunilor operaționale și șefii subdiviziunilor de suport din cadrul entității publice. Totodată, managerul entităţii publice, în rezultatul autoevaluării, apreciază organizarea și funcționarea sistemului CIM şi emite anual, până la data de 10 februarie, o Declaraţie de răspundere managerială pentru anul precedent. Proiectul poate fi consultat până la 26 decembrie curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.