21
03 2017
809

Circa 20,8 mld. lei pentru construcția locuințelor sociale

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor propune spre consultare Regulamentul cu privire la evidența, modul de atribuire și folosire a locuințelor sociale, elaborat în conformitate cu prevederile articolului 9 din Legea nr. 75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe. Regulamentul propus va înlocui Codul cu privire la modul de acordare a încăperilor de locuit în R.S.S. Moldovenească, care este în vigoare. Astfel, potrivit Regulamentului, persoanele care, la data intrării în vigoare a Legii cu privire la locuințe, nr. 75 din 30 aprilie 2015, au fost luate la evidenţă pentru îmbunătăţirea condiţiilor locative, au dreptul prioritar la examinarea cererilor depuse privind acordarea locuinţei sociale. Documentul stabilește că odată în an, până la finele trimestrului unu, solicitanții de locuințe sociale vor prezenta actele actualizate pentru întrunirea condițiilor expuse în articolul 10 din Legea nr.75 din 30 aprilie 2015 cu privire la locuințe. În scopul evidenței persoanelor care necesită locuințe sociale se prevede instituirea la nivelul consiliilor raionale, locale ale municipiilor, orașelor, comunelor și satelor comisii consultative pentru domeniul locuințelor, din care vor face parte consilieri locali, după caz, un reprezentant al structurii de administrare a fondului de locuințe, un reprezentant din structurile locale din domeniul sănătății, reprezentanți ai organizațiilor necomerciale, inclusiv asociații obștești a persoanelor cu dezabilități. Potrivit documentului expus spre consultare, dreptul de a solicita locuințe sociale îl au persoanele, care au împlinit optsprezece ani, iar cei ce s-au căsătorit ori au fost angajați în serviciu, în cazurile prevăzute de lege, înainte de împlinirea vârstei de optsprezece ani - respectiv din momentul căsătoriei sau al angajării în serviciu. În acelaşi timp, tinerii cărora li s-a stabilit statut de copil rămas fără ocrotire părintească până la vârsta de 18 ani sau până la dobândirea capacităţii de exerciţiu depline, vor fi luaţi în evidenţă pentru obţinerea locuinţelor sociale imediat după ieşirea din instituția de plasament. Pentru ținerea evidenței persoanelor care solicită o locuință socială, autoritățile administrației publice locale completează registrul de evidență a persoanelor solicitante de locuințe sociale, în care vor fi indicate:
  • localitatea;
  • data deschiderii registrului și data încheierii;
  • numele, prenumele și patronimicul solicitantului;
  • data depunerii cererii de solicitare;
  • decizia luată de către consiliul local;
  • data încheierii contractului de locațiune.
Registrul dat va fi actualizat o dată în an, până pe data de 1 aprilie a anului următor. Cererile persoanelor - solicitante de locuințe sociale se depun la consiliul raional, primăria localității în care solicitanții au domiciliu sau reședință. Potrivit datelor Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor, este necesară asigurarea cu locuințe a circa 25,8 mii de persoane din categoriile persoanelor cu dezabilități severe care nu sunt angajate în cîmpul muncii în legătură cu starea sănătăţii, persoanelor care îngrijesc minorii cu dezabilități severe, familiilor tinere, care nu dispun de o locuinţă, familiilor în care s-au născut tripleţi, cvadrupleţi sau mai mulţi copii născuţi simultan, copiilor orfani care au împlinit vîrsta de majorat şi nu au beneficiat de locuinţă din partea statului. Conform proiectului, vor fi necesare circa 20,8 mld. lei pentru construcția completă a locuințelor noi.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.