21
06 2019
780

CNPF: înregistrarea rezultatelor emisiunii închise de obligațiuni

Pentru înregistrarea la Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) a dării de seamă privind rezultatele emisiunii închise de obligațiuni, emitentul urmează să prezinte o serie de acte, printre care: cererea de înregistrare a dării de seamă privind rezultatele emisiunii de obligațiuni, actele de constituire ale emitentului, procesul-verbal al organului abilitat care a aprobat hotărârea privind emisiunea de obligațiuni, ultimele situații financiare ale emitentului prezentate către organul de statistică etc. CNPF propune spre consultare publică proiectul hotărârii cu privire la modificarea Instrucțiunii privind etapele, termenele, modul și procedurile de înregistrare a valorilor mobiliare. Acesta stabilește expres că obligațiunile se emit, în condițiile legislației, prin ofertă publică sau prin ofertă închisă şi se achită numai cu mijloace bănești. Achitarea în rate a obligațiunii nu se admite. Totodată, toate valorile mobiliare ale unei clase a unuia și aceluiași emitent, indiferent de emisiune, vor avea unul și același cod ISIN, care se va anula concomitent cu anularea valorilor mobiliare și nu poate fi atribuit altei clase de valori mobiliare sau altui emitent. Proiectul include și lista actelor, care urmează a fi prezentate CNPF pentru înregistrarea dării de seamă privind rezultatele emisiunii închise de obligațiuni: • hotărârea privind emisiunea de obligațiuni, • procesul-verbal al organului abilitat care a aprobat darea de seamă privind rezultatul emisiunii • darea de seamă privind rezultatele emisiunii • lista subscriitorilor la obligațiunile plasate în cadrul emisiunii • certificatul emis de către bancă, în original, ce confirmă depunerea/ transferarea de către subscriitori, în contul bancar al emitentului, a mijloacelor băneşti pentru achitarea obligațiunilor • proiectul contractului de subscriere la obligaţiuni • copia contractului sau a unui alt document, care atestă prestarea serviciilor • raportul auditorului cu privire la ultimele situații financiare anuale • ordinul de plată privind achitarea taxelor și plăților aferente etc. Totodată, este prevăzută depunerea declarației pe propria răspundere a reprezentantului emitentului din care să rezulte că, pe parcursul ultimilor 3 ani până la data luării deciziei de emisiune, emitentul a fost sau nu tras la răspundere pentru încălcarea prevederilor legislaţiei privind dezvăluirea informaţiei şi privind drepturile deţinătorilor de valori mobiliare, precum și dacă au existat sau nu cazuri de neexecutare sau de nerespectare a termenelor de executare a obligaţiilor sale faţă de deţinătorii de obligaţiuni plasate anterior. În acest sens, se propune completarea cap. IV din Instrucțiune, ce se referă la particularitățile emisiunii obligațiilor, cu prevederi noi. Totodată, suplimentar documentelor menționate, la emiterea obligațiunilor fără acoperire, emitentul prezintă la CNPF acte sau probe ce atestă dreptul emitentului de a emite aceste obligațiuni. Proiectul mai prevede că, la emisiunea valorilor mobiliare efectuate prin ofertă publică, după caz, va fi necesară perfectarea de către emitent şi Depozitarul Central a contractului sau a altui document care atestă prestarea serviciilor emitentului sau, în cazul emisiei de obligațiuni, de perfectarea de către emitent a proiectului contractului de subscriere la obligaţiuni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.