03
12 2018
1759

Codul fiscal conține noi prevederi

Cererea pentru emiterea soluţiei fiscale individuale anticipate poate fi respinsă de Serviciul Fiscal de Stat în modul stabilit de Guvernul RM, anterior această atribuție aparținând Ministerului Finanţelor. În MO din 30 noiembrie 2018 a fost publicată Legea nr.229 din 1 noiembrie 2018 cu privire la modificarea unor acte legislative, art.I a căreia prevede introducerea modificărilor și completărilor în Codul fiscal (CF). Astfel, Codul este completat cu prevederea că în cadrul Serviciului Fiscal de Stat (SFS) este instituit Colegiul Serviciului Fiscal de Stat, de competența căruia ține emiterea soluției fiscale individuale anticipate. Amintim că, conform prevederilor CF, soluţie fiscală individuală anticipată este un act administrativ emis de SFS în vederea soluţionării cererii unei persoane fizice şi persoane juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător referitoare la aplicarea legislaţiei fiscale asupra unei situaţii sau tranzacţii viitoare specifice. O altă prevedere vizează ținerea Registrului fiscal de stat, conform căreia regulamentul privind conținutul și modul de administrare a sistemului informațional al SFS, precum și procedura privind înregistrarea, modificarea și radierea informației din acesta va fi aprobat de către autoritatea fiscală. Conform modificărilor, o altă redacție va avea noțiunea de vinietă. Aceasta este taxă pentru folosirea drumurilor din RM de autovehiculele neînmatriculate în Moldova şi de remorcile ataşate la acestea, a cărei plată se atestă printr-o confirmare valabilă pentru o anumită perioadă. Amintim că anterior vinieta era determinată drept taxă pentru folosirea drumurilor din țară doar de către autovehiculele neînmatriculate în Moldova, clasificate la poziţia tarifară 8703 şi de către remorcile ataşate la acestea, clasificate la poziţia tarifară 8716. CF va conține noi prevederi și pentru persoanele care desfășoară activități independente. Dacă până în prezent cota impozitului pe venit pentru aceștia constituia 3000 lei per an, indiferent de termenul de activitate pe parcursul perioadei fiscale, actualmente, pentru contribuabilii care încetează activitatea pe parcursul anului fiscal, calcularea impozitului pe venit se va efectua prin aplicarea cotei impozitului asupra venitului din activități independente, care nu poate constitui mai puțin de 250 de lei pentru fiecare lună în care a desfășurat activitate. Persoanele ce utilizează la prestarea serviciilor de transport rutier de persoane în regim de taxi mijloacele de transport proprii vor beneficia de dreptul deducerii în mărime de 100% a cheltuielilor suportate pentru reparația automobilelor. Prevederile CF ce țin de cazurile speciale de eliberare a facturilor fiscale sunt completate cu reglementări conform cărora, din 1 iulie 2019, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura). Aceste prevederi nu se vor aplica pentru livrările de energie electrică, de energie termică, de gaz natural, pentru serviciile de comunicații electronice și serviciile comunale. Încă o modificare se referă la facilităţile acordate angajaților de angajatori. Aceasta prevede că nu se vor aplica creditelor acordate de bănci angajaților acestora în condițiile generale ale pieței facilitățile prevăzute de CF, conform cărora, la acordarea unui împrumut angajatului de către angajator, suma dobânzii este determinată reeşind din diferenţa pozitivă dintre rata medie ponderată stabilită de BNM în luna noiembrie a anului precedent anului fiscal de gestiune şi rata dobânzii calculată pentru împrumuturile acordate de către angajator salariatului, în funcţie de termenul de acordare a acestora. Totodată, amintim că în luna septembrie curent Guvernul a aprobat alocarea compensațiilor bănești anuale personalului didactic pentru procurarea de suporturi didactice (dicționare, crestomații, reviste de specialitate, auxiliare didactice, literatură artistică în corespundere cu curricula aprobată de MECC, în format electronic sau hard, lecții interactive, etc.); a tehnicii de calcul (calculator/laptop/tabletă, componente PC, periferice PC, software pentru PC, etc.), dar şi a produselor software pentru utilizare în activități de instruire on-line. Mărimea alocaţiei constituie în mediu 2000 lei şi va fi proportională normei didactice (dacă profesorul are 1,25 normă, acesta va primi o compensație de 2500 lei, iar pentru 0,75 din normă – 1500 lei). Sursele financiare se vor oferi o dată pe an, la prezentarea actelor confirmative că alocaţiile sunt utilizate conform destinaţiei şi sunt preconizate pentru toate cadrele didactice din învățământul general public, care sunt în activitate, indiferent de modul de angajare. Reeșind din aceasta, în CF sunt aprobate modificări conform cărora acestă compensație bănească anuală acordată personalului didactic din instituțiile publice de învățământ general sunt neimpozabile, cu această prevedere fiind completat art.20 din CF. Prevederile noi vor fi puse în aplicare în diferite perioade. Prevânzare Cod fiscal, actualizat la 31 decembrie 2018.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.