07
11 2017
1502

Comunicarea oficială a interdicției de eliberare a pașaportului sau a documentului de călătorie

Regulamentul privind eliberarea actelor de identitate şi evidenţa locuitorilor Republicii Moldova este completat cu un capitol ce reglementează modul de comunicare autorităţilor emitente a actelor de identitate şi de evidenţă a interdicţiilor aplicate la eliberarea paşaportului şi a documentului de călătorie. Hotărârea de modificare a Regulamentului indicat este publicată de Ministerul Justiţiei în Monitorul Oficial de vineri, 3 noiembrie curent. Potrivit noilor prevederi, autorităţile care au dispus aplicarea măsurilor de suspendare temporară a dreptului la libera circulaţie a persoanei în străinătate, sunt obligate să comunice despre acest fapt autorităţilor emitente a actelor de identitate respective - Agenției Servicii Publice, Biroului migraţie şi azil, Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene. Evidența datelor privind aplicarea măsurilor de suspendare a dreptului la libera circulație se ține prin sistemele informaționale instituționale ale autorităților emitente, instituite în scopul asigurării eliberării actelor de identitate în condițiile prevederilor legale. Comunicările oficiale, încheierile și hotărârile instanțelor de judecată transmise în formă electronică se înregistrează în sistemul informațional instituțional respectiv la data recepționării, iar cele transmise pe suport de hârtie - până la finele următoarei zile lucrătoare de la data recepționării și înregistrării lor în cancelaria autorității emitente a actelor de identitate. Cât priveşte interdicția la eliberarea pașaportului sau a documentului de călătorie, aceasta se consideră aplicată de la momentul înregistrării comunicărilor oficiale, încheierilor și a hotărârilor instanțelor de judecată în sistemele informaționale ale autorităților emitente a actelor de identitate. Regulamentul a mai fost completat şi cu alte prevederi ce ţin de situațiile speciale în care se admite depunerea cererii de către alte persoane, înafară de solicitant, cum ar fi: în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită tutela sau curatela, cererea se depune de către autoritatea tutelară, sau în cazul copilului separat de părinți asupra căruia nu este instituită ori a fost revocată tutela sau curatela și care este plasat în serviciul de plasament de tip familial sau de tip rezidențial ori în instituția de asistență socială publică, cererea se depune de către administraţia instituţiei respective. În cazul persoanei supuse măsurii de ocrotire judiciară sub forma tutelei, în calitate de solicitant acţionează reprezentantul legal al acesteia, iar în situaţia unei persoanei imobilizate, al persoanei aflate la tratament prin constrângere, al persoanei aflate în arest preventiv sau în detenţie, cererea pentru eliberarea buletinului de identitate sau a permisului de ședere poate fi depusă de reprezentantul împuternicit prin procură autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege. Documentul a mai fost completat cu prevederi ce ţin de înregistrarea la reşedinţă în cazul caselor de vacanţă. Înregistrarea la reședință se efectuează pe perioada solicitată, dar nu mai mare de un an, cu condiția că în actul de proprietate asupra acestei locuințe, înregistrat în Registrul bunurilor imobile, este indicată adresa, atribuită conform prevederilor legale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.