22
06 2018
1408

Consiliul de supraveghere publică a auditului

Proiectul regulamentului de activitate al Consiliului de supraveghere publică a auditului este propus spre spre consultare de Ministerul Finanțelor. Reamintim că, potrivit Legii privind auditul situațiilor financiare, Consiliul de supraveghere a activităţii de audit se reorganizează, prin transformare, în Consiliul de supraveghere publică a auditului. Potrivit Regulamentului, Consiliul va avea următoarele atribuții: • elaborarea recomandărilor pentru ameliorarea sistemului de instruire profesională continuă a auditorilor; • organizarea procesului de certificare a auditorilor; • stabilirea cerinţelor minime pentru executarea programului de pregătire a stagiarului în audit; • examinarea solicitărilor aferente supravegherii publice a auditului, inclusiv privind calitatea efectuării auditului; • adoptarea deciziilor privind aplicarea măsurilor disciplinare auditorilor şi entităţilor de audit; • supravegherea activității stagiarilor în audit, auditorilor şi entităţilor de audit; • prezentarea propunerilor privind perfecționarea legislației ce ține de auditul situațiior financiare; • ţinerea Registrului public al auditorilor şi Registrului public al entităţilor de audit; • efectuarea controlului extern al calităţii auditului. Consiliul va dispune de un buget autonom, de conturi bancare în contul unic trezorerial al Ministerului Finanţelor şi îşi va desfăşura activitatea pe baza principiilor de autogestiune. Potrivit documentului, Consiliul va fi condus de Comitetul de supraveghere a auditului şi de un director executiv. Comitetul va fi format din 7 membri nepracticieni care posedă cunoştinţe în domeniul economic sau în cel juridic, au o vechime în muncă de cel puţin zece ani în domeniul economic sau juridic, posedă limba engleză, nu au antecedente penale. De asemenea, o condiție este ca soțul/soția, rudele de până la gradul al II-lea, inclusiv, afinii de gradul I să nu fie auditori, acţionari sau asociați, membri ai organului executiv al entităţilor de audit. În componența Comitetului vor fi incluși reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor, un reprezentant al Băncii Naţionale a Moldovei, un reprezentant al Curţii de Conturi, un reprezentant al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, un reprezentant al mediului de afaceri şi unul al mediului academic specializat în audit. Cât privește directorul executiv, acesta se numeşte pe bază de concurs și trebuie să întrunească aceleași condiții ca și în cazul membrilor Comitetului. Directorul este numit în funcţie pentru un termen de 4 ani, cu posibilitatea de a exercita două mandate consecutive. Una din atribuțiile Consiliului este efectuarea controlului extern al calităţii auditului. În acest sens, Regulamentul prevede că Consiliul va delega organizaţiilor profesionale din domeniul auditului, în baza unui acord, funcţia de control extern al calităţii auditului membrilor lor – entităţilor de audit, care efectuează auditul la entităţile ce nu sunt de interes public, pe un termen de 3 ani. Condițiile de selectare a organizaţiilor profesionale din domeniul auditului pentru efectuarea controlului extern al calităţii auditului membrilor săi sunt: • numărul entităților de audit membre ale organizaţiei profesionale din domeniul auditului – nu mai puțin de 30 entități; • existența subdiviziunii de control extern al calității auditului în cadrul organizaţiei profesionale din domeniul auditului; • posedarea de către specialiștii privind controlul extern al calității auditului a certificatului de calificare a auditorului și a experienței în domeniul auditului situațiilor financiare de cel puțin 5 ani. Implementarea proiectului va necesita subvenții de la bugetul de stat care vor fi oferite prin intermediul Ministerului Finanțelor. Sursele de finanțare și modul de utilizare a acestora se vor stabili în bugetul de venituri și cheltuieli, care se va aproba anual de către Guvern.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.