14
01 2019
816

Crearea Registrului național al calificărilor

În țara noastră va fi creat Registrul național al calificărilor (RNC) - un sistem informațional automatizat de înregistrare, dezvoltare și actualizare a calificărilor, instrument de asigurare a calității formării profesionale, precum şi de comparare a calificărilor obţinute în urma absolvirii diferitelor programe de formare profesională, furnizate de instituţiile de învățământ prestatoare de servicii educaționale și formare profesională. În Monitorul Oficial de vineri, 11 ianuarie 2019, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1199 din 05.12.2018 cu privire la Registrul național al calificărilor, care conține Conceptul tehnic al Registrului și Regulamentul privind Registrul național al calificărilor. Astfel, RNC asigură înregistrarea calificărilor și datelor aferente cadrului național al calificărilor și utilizează serviciul electronic guvernamental de autentificare și control al accesului (MPass), precum și serviciul guvernamental integrat de semnătură electronică (MSign) pentru semnarea electronică a documentelor din RNC. Potrivit documentului, RNC are ca sarcini monitorizarea sistematică şi actualizarea, în timp real, a modificărilor apărute pe piaţa muncii, în sensul menţinerii corelării dintre ocupaţii şi niveluri de calificare, înregistrarea tuturor calificărilor care se pot obține prin sistemul național de educaţie şi formare profesională, stabilirea corelației între calificare, ocupațiile de pe piața muncii și instituțiile în care se pot dobândi competențele profesionale specifice ocupațiilor. De asemenea, acest sistem asigură transparența și recunoașterea oficială a actelor de studii din sistemul de educație și formare profesională, permite implicarea partenerilor sociali, de nivel sectorial, din domenii specifice de activitate, pentru dezvoltarea Cadrului național al calificărilor și este responsabil de asigurarea calității în domeniul educației și formării profesionale. Totodată, registrul asigură compatibilitatea Cadrului național al calificărilor cu Cadrul european al calificărilor și sprijină acreditarea/autorizarea de funcționare provizorie a programelor de studii/formare profesională, a instituţiilor de învăţământ și a furnizorilor de programe de studii/formare profesională a adulţilor. Proprietarul RNC este statul, iar posesorul – Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Resursele financiare pentru implementarea, dezvoltarea, mentenanța și exploatarea RNC vor fi asigurate din bugetul de stat și alte mijloace financiare. Regulamentul privind Registrul național al calificărilor prevede că documentele de bază conținute în RNC se referă la lista persoanelor implicate în elaborarea standardului de calificare, standardul ocupaţional/profilul ocupațional, standardul de calificare, avizul de validare, actele care oferă instituției dreptul legal de a conferi diplome sau certificate de calificare recunoscute pe piaţa muncii, planurile de învăţământ și suplimentul la actul de studii. Notă: Costul estimativ pentru crearea RNC constituie 0,5 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.