30
01 2018
912

Curtea de Conturi: auditul Centrului de reabilitare a invalizilor din Cocieri

Curtea de Conturi a auditat situațiile financiare ale Centrului republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din Cocieri, raionul Dubăsari, care cuprind Bilanțul contabil, Raportul privind veniturile și cheltuielile, precum și Raportul privind executarea bugetului. Raportul Curții de Conturi, publicat în Monitorul Oficial din 26 ianuarie 2018, constată că lipsa procesului de control intern aferent achizițiilor publice a determinat contractarea și achiziționarea neconformă a bunurilor, cu stabilirea câștigătorului în lipsa transparenței și prezentării documentelor obligatorii, ceea ce nu oferă credibilitatea achizițiilor în sumă de 4673,4 mii lei, precum și indică prezența indicilor de fraudă în sumă de 34,2 mii lei. De asemenea, la Centrul de reabilitare s-a înregistrat un proces defectuos al evidenței bunurilor achiziționate, consumului și trecerii la cheltuieli a acestora, ce a condiționat admiterea cheltuielilor nejustificate, cu indici de fraudă, în sumă de 370,4 mii lei. În raportul Curții se mai menționează faptul că managerul entității nu a asigurat respectarea cadrului legal aferent retribuirii muncii, ceea ce a condiționat cheltuieli neregulamentare și nejustificate în sumă de 3098,6 mii lei. Totodată, acesta nu a asigurat desfășurarea unui proces de inventariere conform, ceea ce a dus la nereflectarea în evidența contabilă a datelor veridice și integrale cu privire la bunurile deținute și administrate, cele transmise în locațiune terților și cele raportate Agenției Proprietății Publice. Nu au fost respectate nici normelor legale ce țin de controlul intern, aceasta a determinat denaturarea situațiilor financiare înregistrate și raportate de entitate pentru perioada anilor 2016-2017 cu suma de 16525,3 mii lei, ceea ce indică neînregistrarea în evidența contabilă a imobilelor, în sumă de 443,15 m2, precum și a terenului aferent construcțiilor, cu suprafaţa de 12,6932 ha. Lipsa politicilor contabile pentru perioada auditată, precum și neinstituirea procedurilor manageriale de control intern asupra evidenței primare și raportării financiare au generat imobilizarea mijloacelor financiare publice, denaturarea soldului creanțelor și datoriilor cu suma de 648,8 mii lei, inclusiv formarea creanțelor cu termenul expirat în sumă de 231,8 mii lei. Astfel, constatările din Raportul de audit au servit drept temei pentru exprimarea opiniei contrare asupra situațiilor financiare raportate de către Centru, ceea ce nu oferă o imagine reală și fidelă a exercițiului bugetar 2016. Curtea recomandă administrației Centrului să implementeze sistemul de control intern, prin asigurarea descrierii procedurilor aferente proceselor operaționale de bază, precum și să corecteze erorile în evidența contabilă. De asemenea, Centrul trebuie să asigure elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți cu caracter stimulator, inclusiv a ajutorului material, ținând cont de normele legale în vigoare. Este necesar că să se desfășoare și o inventariere calitativă, cu ajustarea datelor din evidența contabilă aferente indicatorilor „Clădiri”, „Construcții speciale”, „Instalații de transmisie”, „Mașini și utilaje” și „Mijloace de transport”. NOTĂ: Centrul republican de reabilitare a invalizilor, veteranilor muncii și războiului din comuna Cocieri este o instituție socială de plasament temporar sau de lungă durată, care prestează servicii sociomedicale pentru persoane vârstnice și persoane adulte cu dizabilități fizice. Menționăm că instituția, în perioada anului 2016, s-a aflat în subordinea Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familiei. Ulterior, Centrul a fost subordonat Agenției Naționale Asistență Socială, în care ministerul exercită calitatea de fondator.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.