03
10 2018
721

Curtea de Conturi: auditul situațiilor financiare la ÎS „MoldATSA”

Raportul auditului situațiilor financiare ale Întreprinderii de Stat „MoldATSA” la situaţia din 31 decembrie 2017 a fost publicat în Monitorul Oficial din 28 septembrie 2018. Curtea de Conturi menționează că situațiile financiare ale întreprinderii, sub toate aspectele semnificative, oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară, în corespundere cu cadrul aplicabil de raportare. Totodată, unele carențe ale managementului contabil, deficiențele unor procese operaționale, precum și lacunele prevederilor din politicile contabile au generat anumite nereguli, care, în ansamblul lor, au afectat autenticitatea și fidelitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare. În Raport se mai menționează că, deși creanțele comerciale au înregistrat un trend ascendent pronunțat, iar măsurile întreprinse privind recuperarea acestora nu au avut impactul scontat, ele au fost prezentate în situațiile financiare în mod veridic și pe deplin. Astfel, creanțele comerciale au însumat circa 84,3 mil. lei sau 31,8% din totalul activelor, ceea ce constituie cu 80,5% mai mult față de anul precedent. Misiunea de audit mai relevă că situația de profit şi pierdere, în contextul cheltuielilor suportate și a veniturilor generate, sub toate aspectele semnificative prezintă o imagine reală și fidelă. Informațiile privind veniturile nu au fost denaturate, însă unele particularități de recunoaștere a acestora generează riscuri privind plenitudinea și departajarea tranzacțiilor aferente în perioadele de gestiune viitoare. Despre cheltuieli se menționează că ele au fost recunoscute de către auditul public extern ca unele pertinente, în funcție de activitățile desfășurate, precum și veridice, din punct de vedere valoric. Cheltuielile în perioada auditată au însumat 186,0 mil. lei, inclusiv cheltuielile din activitatea operațională – 170,8 mil. lei, cheltuielile cu active imobilizate – 0,1 mil. lei și cheltuielile financiare – 15,1 mil. lei. În Raport se mai menționează că entitatea nu a realizat integral recomandările înaintate anterior, din opt fiind realizate integral șase, două fiind implementate parțial. Curtea are anumite obiecții și la partea ce țin de controlul asupra respectării procedurilor de achiziții, despre care spune că necesită a fi fortificat. Verificările efectuate de audit asupra modului de desfășurare a achizițiilor denotă că, în perioada auditată, s-au efectuat achiziții în valoare totală de circa 44,0 mil. lei, fiind încheiate 108 contracte de achiziții. Recomandări:înregistrarea corespunzătoare în evidența contabilă a terenurilor gestionate ca element al capitalului propriu • ajustarea valorii contabile a imobilizărilor corporale implicate nemijlocit în procesul tehnologic și amortizate integral, precum și întreprinderea măsurilor de rigoare, în scopul formării costului real al serviciilor prestate • acțiuni de ajustare a Listelor bunurilor imobile proprietate publică a statului, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 • întreprinderea acțiunilor punctuale pentru recuperarea oportună a creanțelor, precum și adoptarea cadrului regulator intern privind procesul de gestionare a acestora • implementarea și promovarea unui management adecvat al resurselor umane, pentru a nu admite pe viitor pornirea litigiilor de muncă noi privind drepturile salariale • măsuri privind remedierea controlului intern, pentru a asigura desfășurarea achizițiilor de bunuri/lucrări/servicii în strictă conformitate cu cadrul regulator intern relevant contabilizarea conformă a elementelor capitalului propriu și ajustarea cadrului regulator intern aferent constituirii/utilizării/raportării acestora. Notă: ÎS „MoldATSA” este agent economic independent cu drepturi de persoană juridică, care desfășoară activitatea de întreprinzător pe baza proprietății de stat care i-a fost transmisă în gestiune. Scopul activității ÎS „MoldATSA” este asigurarea utilizării spațiului şi deservirea traficului aerian. Patrimoniul gestionat de ÎS „MoldATSA” aparține în totalitate statului şi în aspectul existenței şi componenței materiale, a constituit la finele anului trecut 265,3 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.