28
11 2018
614

Curtea de Conturi: auditul situațiilor financiare la Ministerul Apărării

În Monitorul Oficial din 23 noiembrie curent Curtea de Conturi a publicat Hotărârea cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017. Curtea menționează că, deși Ministerul Apărării și entitățile din subordine au efectuat autoevaluarea sistemului de management financiar și control, fiind emisă Declarația de bună guvernare, în vederea asigurării bunei guvernări a resurselor financiare publice și a patrimoniului public, auditul a constatat unele deficiențe în gestionarea mijloacelor financiare și a bunurilor publice. În acest context, echipa de audit a formulat o opinie de audit cu rezerve asupra situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Apărării la 31 decembrie 2017. Curtea a depsitat neînregistrarea în evidența contabilă a terenurilor aflate în folosință, ceeace a condiționat raportarea neveridică a situațiilor financiare consolidate cu 561,1 mil. lei. De asemenea, s-a constatat raportarea eronată a informațiilor aferente situațiilor financiare cu 131,3 mil.lei, care a fost cauzată de neinventarierea bunurilor patrimoniale. Ca urmare a desfășurării procedurilor de fond, auditul denotă irelevanța și neactualizarea datelor din Registrul bunurilor imobile, neinventarierea elementelor patrimoniale, precum și neîntocmirea conformă a rezultatelor inventarierii bunurilor imobile, fapte care au condiționat denaturarea situațiilor patrimoniale, diminuate cu 202 bunuri imobile în valoare de 63,0 mil. lei. Alte nereguli: • Înregistrarea eronată în evidența contabilă a mijloaceor fixe a influențat veridicitatea și plenitudinea informațiilor raportului financiar consolidat cu 100,4 mil. lei • Atribuirea și gruparea cheltuielilor nu corespunde normelor determinate de Clasificația bugetară • Datele din evidența analitică și evidența sintetică privind valoarea bunurilor imobile din cadrul unei subdiviziuni conțin divergențe în sumă de 69175,5 mii lei • Instituțiile subordonate MA nu au înregistrat în evidența contabilă și nu au raportat cheltuielile aferente reparațiilor capitale în sumă de 4279,9 mii lei, afectând veridicitatea informațiilor • Ministerul, în calitate de fondator, nu a contabilizat complet valoarea capitalului social al întreprinderilor de stat • Activele nemateriale gestionate nu au fost contabilizate și descrise în rapoartele financiare, impactul fiind raportarea neveridică și incompletă a situațiilor patrimoniale cu suma de 272,8 mii lei. Recomandările Curții: • planificarea etapizată a resurselor financiare, în vederea înregistrării drepturilor patrimoniale, evaluării cadastrale a bunurilor imobile și determinării valorii de piață pentru utilizarea existentă și înregistrarea în evidenţa contabilă a terenurilor proprietate publică • înregistrarea în evidența contabilă a tuturor cheltuielilor conform sistemului de contabilitate bazat pe angajamente, inclusiv a celor pentru reparație capitală; calcularea uzurii mijloacelor fixe, inclusiv pentru perioadele de gestiune precedente, aplicând termenul de funcționare utilă a acestora în corespundere cu cadrul regulator • înregistrarea și clasificarea în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe potrivit caracteristicilor fiecărui tip de mijloace fixe • atribuirea, gruparea și clasificarea corespunzătoare a cheltuielilor bugetare (subpct. 4.1.5); • întocmirea și generalizarea rezultatelor inventarierii totale a elementelor de activ și a obligațiunilor în conformitate cu reglementările în vigoare, precum și reflectarea veridică a rezultatelor • crearea comisiei de evaluare a elementelor de bilanț în cadrul primirii bunurilor cu titlu gratuit și asigurarea funcționalității conforme a acesteia, în vederea determinării valorii de intrare, cu ajustarea valorii reale și a costurilor de depozitare, întreținerii și punerii în funcțiune a bunurilor recepționate. Ministerul Apărării este autoritatea publică centrală de specialitate care organizează, coordonează și conduce activitățile în domeniul apărării naționale, responsabilă de dezvoltarea armatei naționale și de pregătirea ei pentru executarea misiunilor de apărare a țării.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.