07
08 2018
919

Curtea de Conturi: deficiențe nesemnificative la ANRE

În Monitorul Oficial din 3 august curent a fost publicată Hotărârea Curții de Conturi privind Raportul auditului situațiilor financiare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la 31 decembrie 2017. Rapoartele financiare întocmite de către ANRE oferă o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimonială și financiară, acestea nefiind denaturate semnificativ și corespund cadrului de raportare financiară aplicat, este concluzia Curții de Conturi inclusă în raport. Tot aici se menționează că ANRE urma să organizeze și să țină evidența contabilă în conformitate cu SNC, aceasta a aplicat normele de evidență contabilă și raportare financiară specifice sistemului bugetar. Cu toate că misiunea de audit a menționat imaginea reală a situațiilor financiare, totuși, a constatat că reglementările interne neexhaustive, procedurile imperfecte și controlul intern redus au condiționat admiterea unor carențe aferente aplicării plăților regulatorii, astfel fiind imposibilă evaluarea efectului cumulat al acestora asupra veniturilor. Situațiile financiare supuse auditării, care, în aspectul întocmirii, nu s-au denaturat semnificativ, nu au fost prezentate în corespundere cu exigențele legale în vigoare, iar principiile specifice aplicate privind recunoașterea, evaluarea și contabilizarea elementelor de activ nu au permis raportarea fidelă a situațiilor patrimonială și financiară ale ANRE. ANRE nu a asigurat luarea la evidență a tuturor titularilor de licență în calitate de plătitori de plăți regulatorii. Potrivit informațiilor din Registrul de evidență a titularilor de licență, 155 agenți economici au deținut una sau mai multe licențe valabile pentru anul 2017, se spune în raport. În document se mai spune că deficitul de comunicare între subdiviziunile structurale ale ANRE a condiționat divergențe între numărul titularilor de licență în calitate de plătitori de plăți regulatorii în evidența contabilă și numărul acestora în Registrul de evidență a titularilor de licență. În contextul dat, auditul relevă că nestabilirea activităților de control de rigoare privind înlăturarea carențelor menționate poate afecta plenitudinea și veridicitatea veniturilor calculate în perioadele de gestiune viitoare. Agenția a diminuat veniturile din anul de gestiune, modificând cuantumul plăților regulatorii în temeiul unor prevederi ambigue. Consiliul de administrație al ANRE, în rezultatul unor interpretări ale exigențelor legale, a admis diminuarea cuantumului plăților regulatorii, ceea ce a condiționat reducerea unor venituri proprii cu suma totală de 2246,1 mii lei. Astfel, se atestă necesitatea aplicării corespunzătoare a normelor legale pentru a asigura elaborarea punctuală a proiecțiilor bugetare ale Agenției și aprobarea ulterioară a acestora de către legiuitor. Curtea mai menționează că neconstituirea provizioanelor privind plata indemnizațiilor pentru concediile de odihnă nefolosite de personalul angajat denaturează informațiile relevante din situațiile financiare. Probele de audit colectate atestă că informațiile din rapoartele financiare ale ANRE aferente cheltuielilor privind remunerarea muncii angajaților prezintă o imagine reală și fidelă, iar cuantumul plăților salariaților a fost stabilit în mod corespunzător și regulamentar. Totodată, auditul denotă că neasigurarea promovării și implementării unui management eficient al resurselor umane în cadrul ANRE a condiționat acumularea numărului semnificativ de zile de concediu anual nefolosite (2434 de zile la situația din 31 decembrie 2017), ceea ce generează riscul sporit de perturbare a echilibrului bugetar-financiar al Agenției. O altă observație a echipei de audit se referă la nesuplinirea unității de audit intern, care a condiționat neevaluarea instrumentelor existente de control și a influenței acestora asupra activității eficiente și eficace a entității per ansamblu. Recomandările Curţii: • asigurarea tranziției și ajustarea evidenței contabile la normele prevăzute de SNC, cu raportarea corespunzătoare a situațiilor financiare la 31 decembrie 2018, • formarea politicilor contabile conform prevederilor SNC; • elaborarea, după caz, a planului de conturi contabile de lucru conform cerințelor SNC și Planului general de conturi contabile; • identificarea și aplicarea diferențelor aferente recunoașterii și evaluării elementelor contabile între normele prevăzute în sistemul bugetar și în SNC; • întreprinderea acțiunilor pentru recuperarea oportună a creanțelor, adoptarea cadrului regulator intern privind procesul de gestionare a acestora • definitivarea procedurilor de comunicare și de control tangențiale luării la evidență a titularilor de licență în calitate de plătitori ai plăților regulatorii; • formalizarea și unificarea modului și termenelor de prezentare către serviciul contabil a informațiilor privind calcularea plăților regulatorii. Misiunea ANRE constă în implementarea politicilor statului privind reglementarea în sectoarele energetice, asigurarea reglementării și monitorizării funcționării eficiente a pieței de energie și desfășurarea activităților în sectoarele energetice în condiții de accesibilitate, disponibilitate, fiabilitate, continuitate, competitivitate și transparență, cu respectarea normelor de calitate, de securitate și de protecție a mediului. Patrimoniul gestionat de ANRE a constituit, la finele anului 2017, circa 23,5 mil. lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.