13
02 2018
881

Curtea de Conturi: denaturări la Azilul republican pentru invalizi și pensionari

Denaturări semnificative în Raportul de venituri și cheltuieli în sumă de 175,2 mii lei - la venituri și de 4087,9 mii lei la partea de cheltuieli, precum și în sumă de 12 984,9 mii lei în Bilanțul contabil a constatat echipa Curții de Conturi, care a efectuat un audit asupra Raportului situațiilor financiare ale Azilului republican pentru invalizi și pensionari din municipiul Chișinău. Hotărârea Curții cu recomandările și concluziile de rigoare a fost publicată în Monitorul Oficial din 9 februarie curent. Echipa de audit notează că, pe parcursul desfășurării auditului, conducerea entității a refuzat conlucrarea și comunicarea cu auditorii, ceea ce a condiționat limitarea acestora în obținerea probelor suficiente pentru exprimarea opiniei de audit aferente situațiilor financiare. Auditul nu a dispus de posibilitatea de a consulta rapoartele financiare pe 9 luni ale anului 2017, astfel fiind auditate doar cele pe primul semestru al anului trecut, iar unii indicatori și unele tranzacții au fost verificate pe perioada de 8 sau 9 luni ale anului precedent. În raportul Curții se menționează că Azilul nu a asigurat înregistrarea conformă în evidența contabilă a veniturilor acumulate din diverse surse și confirmarea plăților aferente pensiilor transferate de CNAS pentru perioadele de gestiune, ceea ce a dus la denaturarea situațiilor financiare, precum și neobținerea veniturilor pentru întreținerea beneficiarilor în sumă de 175,2 mii lei. De asemenea, s-au constatat neconformități și la etapele desfășurării achizițiilor publice, cauzând devierea cheltuielilor aferente bunurilor și serviciilor prin admiterea încheierii contractelor de mică valoare în lipsa justificării și evaluării prețurilor de piață și a necesităților reale, fiind vorba despre 86 de contracte în valoare de 2991,9 mii lei. Totodată, a fost admisă și achiziționarea bunurilor și serviciilor în lipsa contractelor de valoare mică și fără confirmarea prin contul de plată, ceea ce a cauzat denaturarea cheltuielilor raportate cu suma de 72,8 mii lei. La capitolul remunerarea muncii, la fel, s-au depistat nereguli. Azilul nu a dispus de procese scrise ale controlului intern, fapt care a generat denaturarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, în rezultat fiind efectuate plăți neconforme în sumă totală de 561,4 mii lei. La gestionarea patrimoniul public au fost depistate informații neconforme în Bilanțul contabil prin neânregistrarea și neraportarea valorii terenului aferent instituției și a mijloacelor fixe în valoare de 10 238,2 mii lei, a uzurii mijloacelor fixe în sumă de 853,5 mii lei și imposibilitatea expunerii asupra calculului uzurii bunurilor imobile care nu sunt separate conform destinației și duratei de funcționare utilă. Nu a fost raportată corect valoarea materialelor de uz gospodăresc și a rechizitelor de birou, fiind vorba de devieri în sumă de 413,4 mii lei, precum și valoarea creanțelor - cu 328,1 mii lei și cea a datoriilor - cu 10,3 mii lei. De asemenea, lipsesc documentele justificative privind repartizarea bunurilor către beneficiari, prejudiciul constituind 114,9 mii lei. În același timp, în evidența contabilă nu au fost înregistrate bunuri în sumă de 51,7 mii lei. Recomandări:Implementarea sistemului de control intern, prin planificarea și justificarea necesităților reale de resurse bugetare, de evidență, control și monitorizare a achizițiilor publice pe tipuri de bunuri și produse, control asupra procesului de calculare a plăților salariale etc • Elaborarea Politicii de contabilitate în conformitate cu normele în vigoare • Elaborarea și aprobarea reglementărilor privind calcularea și achitarea unor plăți de ordin stimulator • Restabilirea de către persoanele responsabile a resurselor financiare publice în cuantumul lipsurilor constatate în cadrul inventarierii în sumă de 3,5 mii lei, precum și înregistrarea în evidența contabilă a surplusurilor în sumă de 1,9 mii lei • Asigurarea recuperării mijloacelor financiare alocate și utilizate nejustificat. Hotărârea va fi expediată entității audiate, Agenției Naționale Asistență Socială, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Finanțelor, Inspectoratului de Stat al Muncii, Guvernului și Parlamentului Republicii Moldova și Procuraturii Generale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.