02
08 2018
754

Curtea de Conturi: denaturări nesemnificative la APL Bălți

Sistemul de management financiar și control implementat în cadrul Primăriei municipiului Bălți necesită îmbunătățiri, deoarece nu au fost dezvoltate unele elemente proprii sistemului dat, care țin de identificarea riscurilor asociate obiectivelor stabilite prin Planul anual de activitate, a riscurilor de fraudă asociate procesului de raportare financiară, elaborarea Ghidului privind activitățile de control etc., se spune în Raportul auditului situațiilor financiare aferente procesului bugetar și gestionării patrimoniului public ale mun. Bălți pe anul 2017 care a fost publicat în Monitorul Oficial din 27 iulie curent. Plenitudinea încasării veniturilor a fost denaturată nesemnificativ, ca urmare a neîncasării și neraportării veniturilor la bugetul local de la chiria bunurilor publice. APL a mun. Bălți nu a întreprins nici o măsură legală pentru a asigura încasarea veniturilor la bugetul local în sumă totală de 21,4 mii lei de la chiria bunurilor publice, se spune în raport. Misiunea de audit a constatat denaturarea bilanţului contabil cu suma de 114 841,7 mii lei. Totodată, auditul atestă date neveridice în evidența contabilă, care au denaturat valoarea mijloacelor fixe ale Direcției Învățământ, Tineret și Sport (DÎTS) a mun. Bălți cu suma totală de 871,9 mii lei. De asemenea, DÎTS nu a asigurat evidența și raportarea conformă a calculatoarelor primite cu titlu gratuit în valoare totală de 520,0 mii lei, deoarece acestea s-au repartizat la instituțiile subordonate în lipsa documentelor confirmative veridice, iar evaluarea acestora a fost efectuată pentru alte modele decât cele primite de la donator. S-a constatat şi majorarea valorii mijloacelor fixe în lipsa documentelor – procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, care ar justifica volumele de lucrări executate cu titlu gratuit în sumă totală de 111,0 mii lei. Curtea mai menționează în Raport reflectarea eronată la mijloace fixe a bunurilor depozitate în valoare de 238,6 mii lei, fără a fi date în exploatare. Astfel, la 5 instituții preșcolare au fost reflectate în evidența contabilă 5 calculatoare în sumă de 27,5 mii lei, care, repartizate documentar, de fapt nu se aflau în gestiunea entităților subordonate, ci la sediul DÎTS a mun. Bălți. În același timp, valoarea clădirilor instituțiilor de învățământ reflectată în situațiile financiare nu corespunde valorii minime estimate pe piața bunurilor imobiliare cu suma de cca 67102,0 mii lei. Misiunea de audit a mai constatat că valoarea terenurilor publice din proprietatea APL, inclusiv a celor transmise în gestiune economică, a fost denaturată cu suma de 16591,6 mii lei, ca urmare a reflectării necorespunzătoare a valorii terenurilor în evidența analitică. În hotărârea publicată se mai menționează că raportul financiar consolidat a fost denaturat nesemnificativ, ca urmare a raportării necorespunzătoare a tranzacțiilor privind lucrările de reparații capitale în sumă de 222,6 mii lei. Nerespectarea cadrului legal și lipsa unei monitorizări eficiente din partea persoanelor responsabile au favorizat recepționarea și achitarea de către entitate a unor lucrări neexecutate sau modificate fără acordul beneficiarului în 5 din 13 cazuri verificate. Totodată, lipsa cadrului metodologic privind raportarea calculelor, creanțelor și datoriilor aferente impozitelor și taxelor locale a determinat neveridicitatea informațiilor financiare raportate de către APL. Conform informației privind sumele calculate, stinse și restante aferente clasificației veniturilor bugetare, extrasă din sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat pentru perioada anului 2017 pe mun. Bălți, avansurile și restanța aferente impozitelor și taxelor locale la bugetul APL a mun. Bălți au constituit, la 31.12.2017, suma de 19220,7 mii lei, în descreștere față de 01.01.2017 cu 22885,7 mii lei și, respectiv, de 4207,4 mii lei, în creștere față de 01.01.2017 cu 3740,6 mii lei. Curtea de Conturi a exprimat o opinie cu rezerve. Recomandări Curtea vine cu un șir de recomandări pentru înlăturarea neregulilor depistate:Să aprobe un program de măsuri, prin care s-ar stabili etapele și termenele de evaluare a imobilizărilor corporale cu gradul de uzură avansat, utilizate în sfera de învățământ. • Să asigure majorarea valorii mijloacelor fixe cu suma de 4658,6 mii lei, aferentă lucrărilor de reparație capitală, raportate eronat ca lucrări de reparații curente. • Să asigure baza juridică necesară pentru finanțarea din buget a serviciilor de eliberare gratuită a certificatelor, la solicitarea persoanelor fizice, și a caracteristicilor, la solicitarea organelor de drept; de finanțare a asociațiilor obștești în lipsa unor programe sociale, științifice și culturale, fără încheierea unor contracte pentru executarea lucrărilor și prestarea serviciilor, dar și fără plasarea, în bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitor programe locale, precum și să examineze necesitatea și pertinența acestor servicii. • Să asigure corectarea erorilor, admise în evidența contabilă, aferente reflectării suprafeței și valorii terenurilor proprietate publică a APL a mun. Bălți. • Să asigure constatarea costului lucrărilor de reparație capitală și de intervenție în construcții, executate de către locatar, care pot fi acceptate constructiv, și, respectiv, să ajusteze valoarea imobilului dat în locațiune la valoarea acestor lucrări. • Să asigure desfășurarea activităţilor privind eficientizarea sistemului de management financiar şi control • Să asigure verificarea și corectarea înregistrărilor contabile aferente mijloacelor fixe gestionate de către DÎTS a mun. Bălți. • Să asigure practicarea de către profesori a activității de predare a diferitor discipline în clasele de studii în afara regimului de lucru de bază de 7 ore pe zi (modificarea contractelor individuale de muncă și ținerea unui registru de strictă evidență a timpului de muncă îndeplinit) • Să sisteze calcularea pentru managerii instituțiilor de învățământ a sporului pentru grad didactic concomitent de la salariul de conducere și de la norma didactică.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.