18
02 2021
1103

Curtea de conturi despre evidență contabilă și raportare financiară în sectorul public

Circa 80% din entitățile auditate de Curtea de conturi (CC) în anii 2018-2019 la capitolul administrare și întrebuințare a resurselor financiare publice și a patrimoniului public înregistrează nereguli la ținerea evidenței contabile, inclusiv la reflectarea cheltuielilor aferente remunerării muncii, uzurii/amortizării mijloacelor fixe; la contabilizarea activelor nemateriale și a valorii capitalului social al statului, terenurilor aflate în folosință, valorii creanțelor și a datoriilor; la aplicarea corectă a regulilor de recunoaștere și clasificare a bunurilor, precum și la efectuarea inventarierii etc., se menționează în proiectul hotărârii Parlamentului, scopul căreia este evidențierea principalelor constatări și concluzii ale CC din toate misiunile de audit realizate în perioada septembrie 2018-septembrie 2020, de a atenționa Guvernul cu privire la neregulile și abaterile constatate în procesul de administrare a finanțelor și patrimoniului public, precum și de a propune acțiuni de îmbunătățire a situației în domeniul supus auditului public extern, promovând astfel responsabilitatea pentru buna guvernare în sectorul public.
 
În rezultatul analizei rapoartelor CC s-a ajuns la concluzia că existența carențelor în cadrul normativ privind evidența contabilă și de raportare financiară aplicabil în sectorul public au efecte negative asupra calității ținerii evidenței contabile și întocmirii situațiilor financiare corecte și fidele, în baza cărora se i-au decizii importante privind stabilirea alocațiilor, subsidiilor, investițiilor etc.
 
În proiect se atrage atenția și asupra faptului că preocuparea insuficientă din partea autorităților de toate nivelurile în materie de sustenabilitate și oportunitate a investițiilor capitale, generând imobilizarea/dezafectarea mijloacelor bugetare în obiectele în curs de execuție, degradarea fizică și morală a construcțiilor nefinalizate, acțiuni ce contravin principiilor bunei guvernări.
 
Se propune ca Guvernul, în scopul ameliorării situației, să inițieze modificarea și completarea cadrului de evidență contabilă și raportare financiară aplicabil în sectorul public cu scopul de a remedia carențele și lacunele existente, care necesită soluționare în mod urgent. Totodată, Executivul urmează să revalorifice politicile investiționale în vederea corelării priorităților sectoriale cu resursele financiare disponibile pentru lucrări de construcție la obiectivele cu grad înalt de finalizare, eliminând, astfel, irosirea fondurilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.