27
06 2017
1045

Curtea de Conturi: Este necesar un mecanism de restituire a plăților achitate neântemeiat de către CNAS

Aceasta este una din constatările Curții de Conturi în urma efectuării auditului Rapoartului de conformitate combinat cu auditul performanței și auditului financiar asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016. Hotărârea Curții de Conturi cu privire la Rapoartele menționate a fost publicată în Monitorul Oficial Nr. 201-213 din 23 iunie curent. Potrivit Hotărârii, auditul a verificat tranzacțiie semnificative la capitolul venituri și la cel de cheltuieli, care s-a axat pe: • înregistrarea și evidența plătitorilor de contribuții la BASS și a obligațiunilor acestora • elaborarea BASS pe programe, inclusiv stabilirea indicatorilor de rezultat • executarea unor cheltuieli pentru acordarea prestațiilor socialeachiziționarea biletelor de recuperare a sănătății prin tratament sanatorial și reabilitare pentru persoane asigurate • planificarea și realizarea cheltuielilor de întreținere a CNAS (investiții și reparații capitale, acordarea premiului anual și sporului pentru performanța colectivă). În urma audierii Rapoartelor, Curtea a constatat că înregistrarea plătitorilor de contribuții la BASS, în condițiile reglementărilor existente, nu oferă o garanție asupra plenitudinii bazei de date la nivel național a plătitorilor, precum și faptul că evidența corectă a plătitorilor de contribuții la BASS și a obligațiilor acestora nu a fost asigurată, inclusiv ca urmare a neaplicării în deplină măsură de către CNAS a drepturilor de constatare a faptelor contravenționale pentru neonorarea în termen de către plătitori a obligațiilor legale. De asemenea, Curtea a mai sesizat că prezentarea de către plătitori a dărilor de seamă aferente BASS la un nivel scăzut (55,7%) și neaplicarea măsurilor contravenționale de sancționare a acestora a limitat procesul monitorizării asupra contribuțiilor ce urmează a fi încasate la buget, iar netransferarea de către plătitori a contribuțiilor în mărimea cuvenită și în termenele stabilite a determinat formarea restanțelor la BASS, în valoare de 358,8 mil.lei, iar în 3 cazuri - în sume semnificative, de peste 10,0 mil.lei. Totodată, Curtea a mai remarcat că: • Ministerul Muncii nu a asigurat metodologia și asistența necesară la elaborarea BASS pe programe, inclusiv în aspectul corelării subprogramelor cu prioritățile politicilor de sector, cu stabilirea obiectivelor și indicatorilor de performanță • CNAS nu a creat o bază de date cu informații financiare și nefinanciare aferente programelor/subprogramelor, din cauza aceasta nu se asigură continuitatea și consecvența procesului • ajutorul social și ajutorul pentru perioada rece a anului au fost acordate fără a dispune de informații privind toate drepturile solicitanților care generează venituri, precum și de date veridice oferite de solicitanți, ceea ce a determinat stabilirea prestațiilor în cuantum majorat. Totodată, pentru sumele achitate nejustificat, normele legale nu prevăd un mecanism de recuperare, precum și de evidență a acestora • prestațiile sociale acordate de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă șomerilor nu au fost ridicate, în unele cazuri, de beneficiari, ceea ce a determinat înregistrarea mijloacelor financiare la conturile bancare tranzitorii ale beneficiarilor • achiziționarea de către CNAS a biletelor de recuperare a sănătății prin tratament sanatorial și reabilitare pentru persoane asigurate, în condițiile unui management defectuos al procesului de achiziții, a determinat adjudecarea neântemeiată și nejustificată a contractelor de achiziții publice în valoare totală de 8,5 mil.lei, precum și achiziționarea ineficientă, în unele cazuri, cu indici de fraudă și cu supraplăți în sumă de 1,9 mil.lei; • plățile neridicate privind prestațiile sociale acordate șomerilor de către Agențiile Ocuparea Forței de Muncă, aflate la conturile bancare tranzitorii, au fost raportate ca utilizate integral, fapt ce influențează asupra corectitudinii reflectării indicatorilor în rapoartele privind executarea BASS • acordarea ajutorului de șomaj și prestațiilor sociale șomerilor se realizează cu implicarea mai multor instituții, în lipsa creării Fondului de șomaj • nevirarea deplină și în termen a sumelor aferente contribuțiilor de asigurări sociale a determinat acumularea restanțelor la BASS. În Hotărârea sa, Curtea de Conturi mai menționează că CNAS nu dispune de o descriere detaliată privind tipurile de plăți care urmează a fi reflectate la activități și corelarea cu conturile respective. Cu atât mai mult că pentru unele tipuri de prestații sunt implicate și conturi suplimentare, adică nu doar privind calculul și plata acestora, ci și privind calculul supraplăților, restituirilor și alte ajustări/corectări. În urma efecutării misiunii de audit, Curtea a forumulat o serie de recomandări, care vor fi emise instituțiilor responsabile. În primul rând, o bună parte din propuneri țin de competența Casei Naționale de Asigurări Sociale, care va avea ca sarcină revizuirea și ajustarea cadrul normativ privind procesul de evidență și raportare a BASS și anume Planul de conturi și Instrucțiunea privind evidența contabilă, în contextul cadrului legal-normativ nou, și coordonarea acestuia cu Ministerul Finanțelor, pentru asigurarea consolidării conforme și exacte a bugetului public național. De asemenea, Curtea a forumlat recomandări pentru Ministerului Muncii, Protecției Sociale și Familie ce se referă la: • analizarea erorilor generate de SIA „Asistența socială” și luarea măsurilor necesare în vederea determinării cauzelor și neadmiterii acestora pe viitor; • asigurarea stabilirii responsabililor și a mecanismului de restituire a plăților achitate neântemeiat beneficiarilor de ajutor social și de ajutor pentru perioada rece a anului, precum și reflectarea de către CNAS a mijloacelor care urmează a fi restituite • examinarea cadrului legal în vigoare în aspectul actualității și necesității de formare a Fondului de șomaj • revizuirea, în comun cu CNAS, a structurii subprogramelor (scopul, obiectivele, indicatorii de performanță), pentru asigurarea corespunderii cu prioritățile politicilor sectoriale și a performanței implementării acestora. Printre recomandările înaintate către Ministerul Finanțelor se enumeră: • să prevadă expres conținutul Raportului Guvernului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, care urmează a fi întocmit de Casa Națională de Asigurări Sociale, în aspectul rapoartelor componente • să menționeze exhaustiv modul de reflectare a indicatorilor: executat, achitat și efectiv, în Rapoartele privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, ținând cont de ajustările necesare (supraplăți, restituiri etc.) și asigurarea reflectării acestora • să prevadă formatul și modul de întocmire a rapoartelor financiare de către CNAS, întru asigurarea consolidării conforme și exacte a bugetului public național • să ajusteze cadrul normativ, la capitolul veniturile BASS, pentru a asigura raportarea reală/conformă a indicatorilor, ținând cont de termenele de prezentare lunară a Raportului privind executarea BASS, conform clasificației economice. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este o altă instituție ce urmează să execute recomandările Curții. Curtea de Conturi recomandă ANOFM să analizeze și să structureze prestațiile existente, ținând cont de destinația acestora și de tipul de beneficiar. De asemenea, Raportul Curții va fi remis Guvernului Republicii Moldova, Procuraturii Generale, Consiliului de Administrație al Casei Naționale de Asigurări Sociale și comisiilor parlamentare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.