11
06 2018
1358

Curtea de Conturi, în premieră, a fost supusă auditului financiar extern

Pe parcursul anului 2017 Curtea de Conturi a realizat 16 misiuni de audit financiar, în creștere față de anul 2016, când au fost desfășurate 5 astfel de misiuni. În Monitorul Oficial din 9 iunie curent a fost publicată Hotărârea cu privire la aprobarea Raportului de activitate al Curții de Conturi pe anul 2017. Astfel, auditul financiar desfășurat de Curte s-a axat pe determinarea dacă informaţiile financiare ale entităţilor au fost prezentate conform cadrului financiar de raportare aplicabil. De asemenea, s-a urmărit obţinerea probelor suficiente şi adecvate care să permită auditorului să exprime o opinie cu privire la existența sau inexistenţa denaturărilor semnificative în informaţiile financiare, datorate fraudelor sau erorilor. A crescut și numărul misiunilor de audit de performanță, în anul 2017 fiind raportate 15, față de 13 realizate pe parcursul anului 2016. Auditul performanţei a oferit celor care plătesc impozite şi taxe o evaluare clară cu privire la modul în care au fost cheltuiţi banii lor. Pe de altă parte, prin realizarea acestui tip de audit, Curtea a contribuit la îmbunătăţirea gestiunii manageriale a instituţiilor publice şi la minimizarea riscurilor ca resursele publice să fie utilizate într-un mod neeficace. În totalul misiunilor de audit, 3 misiuni țin de auditarea obligatorie a rapoartelor Guvernului privind executarea, din anul bugetar expirat, a BS, BASS și FAOAM. Totodată, în raport se menționează că, în conformitate cu acordurile de finanțare încheiate între Republica Moldova și partenerii de dezvoltare, au fost realizate 7 misiuni de audit, cu 4 misiuni mai mult decât a fost inițial planificat. Preponderent, aceste misiuni de audit au fost realizate în domeniile învățământ și sănătate. De asemenea, 6 misiuni de audit au fost efectuate la solicitarea Legislativului în procesul de elaborare a programului activității de audit pentru anul 2017. Referitor la entitățile auditate, Curtea subliniază că anul 2017 se caracterizează prin auditarea prioritară a autorităților publice centrale și a instituțiilor din subordine, ponderea acestora constituind circa 70% din totalul instituțiilor supuse auditului. De asemenea, au fost supuse auditării și autoritățile publice locale - 11%, întreprinderile de stat și municipal și societățile pe acțiuni - 8%. La finele misiunilor, în baza probelor de audit acumulate, au fost formulate 22 de concluzii referitor la conformitatea gestionării fondurilor publice, inclusiv a patrimoniului public, precum și privind respectarea criteriilor de performanță. În rapoartele sale Curtea înaintează recomandări a căror executare este obligatorie pentru instituțiile auditate. Acestea au drept scop îmbunătățirea managementului instituțional, iar executarea lor în termen presupune diminuarea eventualelor riscuri de utilizare neconformă a banilor publici. În acest sens, pe parcursul anului 2017 au fost înaintate 1456 de cerințe și recomandări, termenul de realizare al acestora variind de la 3 la 36 de luni. Implementarea recomandărilor a constituit circa 51%, cu 5% mai mult în comparație cu anul 2016. Personalul În raportul Curții de Conturi sunt incluse și date referitoare la managementul resurselor instituției. Astfel, în anul 2017, aparatul Curții a fost organizat în 5 direcții generale de audit, 1 direcție generală de planificare, metodologie, controlul calității și instruire profesională, 1 direcție generală organizare instituțională, 1 direcție juridică, 1 serviciu finanțe și buget; 1 serviciu audit intern. Personalul Curții de Conturi constituie 160 de unități, dintre care 7 funcții de demnitate publică; 1 – funcție de conducere de nivel superior, 29 funcții de conducere, 111 de execuție și 12 funcții de deservire tehnică. Auditorii publici externi ocupă în total 122 de funcții din cele 160 de unități. În anul 2017, Curtea de Conturi, în premieră, a fost supusă auditului financiar extern pentru anii bugetari 2014-2016. Scopul misiunii de audit a constat în oferirea unei asigurări rezonabile referitor la faptul că rapoartele financiare ale Curții de Conturi pentru perioada 2014-2016 nu prezintă denaturări semnificative și oferă o imagine reală şi fidelă asupra situaţiilor financiare, iar operaţiunile financiare au fost efectuate legal și regulamentar. Ca urmare a verificărilor realizate, s-a stabilit că cheltuielile publice au fost efectuate potrivit normelor în vigoare, fiind asigurată conformitatea gestionării patrimoniului public. Totodată, echipa de audit a menționat existența unor deficiențe nesemnificative privind raportarea situațiilor financiare, care nu au afectat veridicitatea datelor raportate. În scopul excluderii deficiențelor stabilite, conducerii Curții de Conturi i-au fost înaintate recomandări, majoritatea fiind implementate. Astfel, au fost operate modificări în Politica de contabilitate a Curții de Conturi, a fost aprobat, în redacție nouă, Regulamentul privind elaborarea, modificarea şi urmărirea realizării Programului activităţii de audit al Curţii, proceduri aferente gestionării accesului utilizatorilor la sistemul informațional contabil. De asemenea, au fost elaborate proceduri interne care stabilesc numărul de auditori angajați și timpul alocat în funcție de tipul și complexitatea misiunii de audit. Priorități Instituția Supremă de Audit va depune eforturile necesare pentru a face față provocărilor legate de realizarea obiectivelor și așteptărilor părților interesate, se spune în Raport. Astfel, printre activitățile propuse în acest sens se enumeră: • certificarea auditorilor publici, prin crearea, în context național, a unei scheme de certificare unice, ce se va baza pe ISSAI aplicate, precum și pe bunele practici internaționale; • consolidarea capacităților de efectuare a auditurilor în conformitate cu standardele internaționale de audit, elaborate de INTOSAI; • dezvoltarea capacităților de auditare a fondurilor externe; • implementarea unor proceduri moderne de management a resurselor umane; • creșterea impactului activității de audit prin dezvoltarea unei conlucrări continue și constructive cu Legislativul, Executivul, alte autorități relevante; • îmbunătățirea dialogului cu părțile interesate, în scopul susținerii și promovării valorilor sale. De asemenea, Curtea de Conturi va implementa activități cu suportul experților internaționali, în contextul suportului oferit de Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova. Curtea și-a stabilit să conlucreze mai eficient cu ISA a Letoniei, României, Olandei etc., pentru a asigura îndeplinirea acțiunilor prevăzute în Planul de Dezvoltare Strategică pe anii 2016-2020.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.