07
08 2018
866

Curtea de Conturi la Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare (CNAA) nu a implementat un sistem de management financiar și control funcțional, ceea ce a generat deficiențe în gestiunea proceselor operaționale, menționează Curtea de Conturi în Raportul auditului situațiilor financiare ale CNAA încheiate la 31 decembrie 2017. Hotărârea privind raportul auditului este publicată în Monitorul Oficial din 3 august curent. Neasigurarea unui sistem de financiar și control functional a afectat veridicitatea și credibilitatea informațiilor prezentate în rapoartele financiare privind exercițiul bugetar 2017. De asemenea, în Raport se menționează că instituția nu a recunoscut corect valoarea activelor nemateriale, cu impact asupra cheltuielilor aferente procurării acestora, ceea ce a afectat prezentarea deplină și credibilă a informațiilor prezentate în situațiile financiare. În același timp, echipa de audit a fost limitată în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate privitor la evaluarea și contabilizarea adecvată a valorii sistemului informațional „Sistemului Informatic Integrat” elaborat în anul 2016, precum și asupra evaluării softului ce se utilizează actualmente. Casarea neregulamentară a mijloacelor fixe, ceea ce a cauzat prezentarea nereală a situațiilor patrimoniale și financiare ale CNAA, este o altă observație făcută de echipa de audit. Probele de audit denotă că Consiliul nu a ținut cont de prevederile cadrului regulator care stipulează că „uzura calculată în volum de 100% pentru obiectele care sunt bune pentru exploatare în continuare, nu poate servi drept temei pentru casarea acestor obiecte din cauza uzurii lor totale. Astfel, în anul 2017, casarea mijloacelor fixe în valoare totală de 141,0 mii lei s-a efectuat în lipsa unor documente care să fundamenteze și să justifice starea bunurilor supuse casării, ca temei pentru casarea acestora fiind invocat doar faptul că uzura lor constituie 100%. Această situație a limitat echipa de audit în obținerea probelor de audit suficiente și adecvate pentru evaluarea denaturărilor care au afectat prezentarea reală și fidelă a pozițiilor patrimoniale și financiare ale Consiliului. Echipa de audit a mai constatat emiterea facturileor fiscale fictive, în scopul ocolirii restricțiilor din cadrul regulator aferent responsabilității bugetar-fiscale, care a condiționat prezența la finele anului de gestiune a creanțelor în valoare totală de 47,9 mii lei. În raport se mai indică și contractarea serviciilor de mentenanţă și deservire a sistemelor informaționale în lipsa unei concurențe loiale, unele contracte fiind încheiate cu persoane fizice care nu sunt dezvoltatori ai sistemelor administrate, au generat riscul prestării necalitative a serviciilor respective, dar și riscul integrității și securității datelor. Consiliul nu a respectat cadrul regulator aferent achizițiilor publice. În raport se menționează despre efectuarea achizițiilor de valoare mică în lipsa planului anual de efectuare a acestora, precum și în lipsa estimării valorii contractelor fundamentate pe calcule şi analize obiective, nedescrierea proceselor aferente achizițiilor publice, neîntocmirea și neprezentarea dării de seamă privind contractele de valoare mică etc. Astfel, procurarea componentelor pentru sistemul video necesare la transmiterea online a şedinţelor de susţinere a tezelor de doctor, în valoare de 142 mii lei, s-a efectuat prin încheierea a 3 contracte distincte de valoare mică, nefiind aplicată procedura de achiziții publice de rigoare. Valoarea inițială a contractului privind prestarea serviciilor auto la data încheierii acestuia constituia 72,8 mii lei și se încadra în plafonul minim stabilit de cadrul legal aplicabil achizițiilor publice de valoare mică. Însă, pe parcursul anului, a fost încheiat un acord adițional de majorare a valorii contractului cu 15,0 mii lei, ceea ce a crescut valoarea contractului până la 87,8 mii lei, depășind cu 7,8 mii lei plafonul-limită. Alte nereguli: • Clasificarea neadecvată a mijloacelor fixe și, respectiv, neînregistrarea acestora în conturi bilanțiere distincte (423,0 mii lei) au afectat inteligibilitatea informațiilor prezentate în situațiile financiare • Aplicarea neregulamentară a prevederilor cadrului legal a generat reflectarea neveridică în informațiile financiare a valorii indemnizațiilor calculate pentru incapacitate temporară de muncă, ceea ce a denaturat cu 14,2 mii lei informațiile din situațiile financiare • Contabilizarea neregulamentară a veniturilor încasate de Consiliu, precum și nerespectarea principiului de departajare au generat nereguli și neconformități care au denaturat prezentarea fidelă și integrală a informațiilor incluse în situațiile financiare. Recomandări: • să întreprindă măsuri în privinţa recunoaşterii şi reflectării în evidenţa contabilă a activelor nemateriale • să întreprindă măsuri de rigoare pentru aducerea în concordanță situațiile aferente efectuării plăților pentru indemnizațiile privind incapacitatea temporară de muncă • să asigure contractarea serviciilor de mentenanţă şi deservire a sistemelor informaţionale de la persoane autorizate de dezvoltatorii acestor sisteme, precum şi să asigure documentarea corespunzătoare a serviciilor prestate • să asigure contabilizarea veniturilor colectate potrivit cadrului regulator aferent. Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare este o instituție a administrației publice centrale în domeniul evaluării şi acreditării organizațiilor din sfera științei şi inovării, precum şi al atestării cadrelor științifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.