05
03 2018
907

Curtea de Conturi: netransparența resurselor fondului rutier

Repartizarea de către factorii de decizie instituționali a resurselor fondului rutier a fost realizată ineficient și netransparent, constată echipa de audit a Curții de Conturi în Raportul auditului performanței privind mijloacele financiare ale fondului rutier, publicat în Monitorul Oficial din 2 martie curent. Auditul a avut drept scop evaluarea eficienței și eficacității în aplicarea mecanismelor existente de către părțile responsabile de exercitarea procesului de formare și utilizare a mijloacelor fondului rutier, precum și determinarea carențelor și impedimentelor care influențează atingerea performanței în domeniu. De asemenea, s-a constatat neasigurarea unui schimb de date în aspectul evidenței exhaustive a taxelor fiscale, influențat de ineficiența sistemelor informaționale existente, precum și monitorizarea ineficientă a unităților de transport raportate. În cadrul auditului s-a mai identificat achiziționarea lucrărilor și serviciilor de către Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” cu unele deficiențe și nereguli, ceea ce a afectat gestiunea mijloacelor fondului rutier cu 105,5 mil. lei și stabilirea arbitrară a perioadei de garanție pentru lucrările de reparație executate, fiind atestată ineficiența utilizării banilor publici. Reparația drumurilor a fost executată cu abateri de la prevederile legislației în domeniul calității în construcții, prejudiciind fondul cu 148,4 mil. lei. Totodată, managementul financiar al societăților pe acțiuni a fost unul ineficient, care a generat cheltuieli suplimentare în sumă de 47,4 mil. lei. În același timp, gestionarea neregulamentară a resurselor fondului rutier a dus la utilizarea ineficientă a mijloacelor fondului pentru lucrările de întreținere și de reparație a căilor de acces la instituțiile de menire social-culturală, în sumă de 2,4 mil. lei. Lipsa unui cadru normativ adecvat este una din cauzele care a determinat neatingerea rezultatelor scontate în termeni atât calitativi, cât și cantitativi, notează Curtea de Conturi. Echipa de audit a identificat carențe și în domeniul taxelor. Pe parcursul a trei ani, taxa calculată potrivit proceselor-verbale întocmite în sumă de 9,3 mil. lei a fost raportată de către ANTA cu 1,7 mil. lei mai mult față de suma taxei înscrise în conturile curente ale contribuabililor, precum și în fișele personale ale persoanelor fizice. Astfel, sunt necesare măsuri pentru a concorda datele privind calcularea taxei nominalizate, impusă pentru achitare ulterioară. În acest context, se menționează că, pentru autovehiculele care circulă pe drumurile publice cu masa totală sau sarcina masică pe axă ce depășite normele stabilite, cota taxei urmează a fi dublată. Situația a fost atestată în urma evaluărilor efectuate la Serviciul Vamal, care nu asigură aplicarea taxei duble prin intermediul subprogramului SIA „Unipass”. În raport se menționează că, în unele cazuri, organul vamal nu a asigurat cântărirea autovehiculelor atât la intrarea, cât și la ieșirea lor din țară, admițând deficiențe în detrimentul formării fondului rutier, determinate de iresponsabilitatea persoanelor competente. Urmare a evaluărilor efectuate de audit asupra taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate clasificate la poziția tarifară 8703 (vinieta), s-a atestat că, în pofida modificărilor efectuate în anul 2013 sub aspectul abrogării exigențelor legale referitor la achitarea vinietei de către subiecții impunerii la posturile vamale, această taxă continua să fie percepută de către organele vamale și în anii 2014-2016, în timpul efectuării controlului autovehiculelor neînmatriculate în Republica Moldova, cu eliberarea acestor viniete. Curtea mai notează în raport și alte nereguli depistate în gestionarea fondului rutier. Unele dintre ele se referă la vămuirea incorectă a produselor petroliere, cu încasarea accizelor, ineficiența sistemelor informaționale existente, a schimbului de date în sensul evidenței exhaustive a taxelor fiscale, aplicării măsurilor privind calcularea și colectarea taxelor etc. Instituția de audit recomandă organelor responsabile să asigure: • elaborarea, definitivarea și punerea în aplicare a mecanismelor de evidență, calculare, încasare și control al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova, clasificate la poziția tarifară 8703 (vinieta; • publicarea în Monitorul Oficial a Instrucțiunii privind clasificarea și definitivarea lucrărilor de reconstrucție, reparație și întreținere a drumurilor publice conform modului stabilit, pentru asigurarea producerii efectelor juridice; • să revizuiască oportunitatea dării în comodat a automobilelor și cântarelor mobile, pentru reducerea costurilor de arendă suportate de ANTA și sporirea încasărilor la buget; • să revizuiască formularul dării de seamă la taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în țară (TFD 13), prin completarea acesteia cu următorii indicatori: autovehiculele aflate la evidență, inclusiv utilizate în proces de producere; autovehiculele din locațiune, fapt care va spori încasările la buget și va exclude divergențele între datele declarate; • să întreprindă măsuri pentru consolidarea capacităților de colectare a restanțelor față de bugetul de stat privind taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate ale căror masă totală, sarcină masică pe axă sau dimensiuni depășesc limitele admise, prin aplicarea măsurilor de rigoare pentru responsabilizarea contribuabililor; • să revadă serviciile informaționale contractate în aspectul stabilirii clare și sigure a situației privind accesul la date concludente și de beneficiu din Registrul de Stat al Transporturilor, inclusiv cu procesarea datelor privind autovehiculele supuse testării tehnice; • să aplice algoritmul înscris în SIA „Unipass”, în vederea implementării corespunzătoare a normelor stabilite pentru taxarea transportatorilor care circulă cu autovehicule ce depășesc limitele admise de greutăți în Republica Moldova; • să elaboreze descrierea operațională a proceselor aferente lucrărilor de întreținere de rutină finanțate din Fondul rutier. Raportul Curții de Conturi va fi expediat Ministerului Economiei și Infrastructurii, Agenției Naționale de Transport Auto, Serviciului Fiscal de Stat, Agenției Servicii Publice, Serviciului Vamal, Întreprinderii „Administrația de Stat a Drumurilor”, Ministerul Finanțelor, Inspectoratului General al Poliției, Cancelariei de Stat, Procuraturii Generale, precum și Parlamentului și Președenției. Notă: Fondul rutier a fost instituit pentru a asigura finanțarea activităților de dezvoltare a infrastructurii rutiere din impozite și taxe rutiere. Resursele sunt utilizate, preponderent, pentru întreținerea periodică și reconstrucția drumurilor publice, cu asigurarea securității la trafic. Fondul este parte integrantă a bugetului de stat și plafonul maxim anual al acestuia se aprobă de către Parlament. Repartizarea mijloacelor fondului se efectuează conform Programelor anuale ale lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor publice, pe obiective și categorii de lucrări.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.