10
08 2018
709

Curtea de Conturi: Serviciul MPay necesită susținere

„Deși Serviciul MPay a înregistrat anumite rezultate, există rezerve de îmbunătățire din punctul de vedere al impulsionării procesului de modernizare tehnologică”, - se spune în Raportul Curții de Conturi privind performanța Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice MPay. Serviciul a fost instituit în anul 2013 în contextul implementării Proiectului e-Transformare a Guvernării, pentru a asigura un mecanism unic de achitare a serviciilor publice, impozitelor, taxelor, amenzilor, penalităților și altor plăți la bugetul public național, prin sistemul trezorerial al Ministerului Finanțelor. În cadrul misiunii de audit, Curtea a identificat anumite deficiențe: • pregătirea insuficientă a procesului de instituire a Serviciului, lipsa unor indicatori de performanță în raport cu obiectivul Serviciului MPay; • disfuncționalitatea sistemului managerial pe dimensiunea de monitorizare, evaluare și control al modului de implementare și utilizare a MPay, precum și de coordonare a activităților în entitățile publice; carențele cadrului regulator din domeniu; • managementul insuficient al riscurilor aferente implementării și funcționării acestuia; • capacități insuficiente de resurse umane și financiare în cadrul entităților publice, pentru asigurarea integrării sistemelor informaționale și a serviciilor, inclusiv a organelor responsabile de gestionarea Serviciului Guvernamental. De asemenea, în document se menționează că în calitate de operator de date cu caracter personal, Centrul de Guvernare Electronică, externalizând serviciile de administrare operațională a Serviciului, nu a implementat un mecanism eficient de monitorizare și control al accesului la acesta, pentru a asigura securitatea și protecția datelor cu caracter personal prelucrate în cadrul Serviciului. Totodată, neconformându-se cadrului normativ aferent protecției datelor cu caracter personal, până în prezent, Centrul nu a notificat în modul stabilit Centrul Național de Protecție a Datelor cu Caracter Personal pentru înregistrarea în Registrul de Stat deținut de acesta, a Prestatorului și a agentului economic în calitate de persoane împuternicite de către operator, fapt ce condiționează riscuri majore în acest sens. Avantajele Serviciului MPay nu se valorifică în deplină măsură, inclusiv, ca urmare a utilizării fragmentare a acestuia de către autoritățile, instituțiile publice, cetățenii – beneficiari potențiali ai Serviciului, ceea ce limitează eficiența și eficacitatea investițiilor realizate, se mai spune în Raport În același timp, numărul nesemnificativ al serviciilor pasibile a fi achitate prin intermediul Serviciului MPay, ai căror beneficiari direcți sunt cetățenii, nu s-a soldat cu schimbări evidente privind accesul și utilizarea masivă de către populație a acestora. Curtea a mai identificat că entitățile beneficiare de servicii electronice nu dispun în totalitate de capacitățile necesare tehnice, umane sau financiare pentru asigurarea durabilității Serviciului MPay. În concluzie, Curtea menționează despre necesitatea de monitorizare, susținere și impulsionare din partea Guvernului, în vederea responsabilizării actorilor implicați în gestionarea și utilizarea MPay, cât și asigurarea unei conlucrări constructive, mai eficiente și mai transparente între aceștia, în scopul asigurării atingerii impactului scontat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.