01
10 2018
742

Curtea de Conturi: situațiile financiare ale MADRM

În Monitorul Oficial al RM de vineri, 28 septembrie, Curtea de Conturi a publicat Hotărârea cu privire la Raportul auditului situațiilor financiare consolidate ale Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Concluzia Curții de Conturi este că rapoartele financiare consolidate nu oferă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă cu privire la poziția financiară prezentată a MADRM pentru exercițiul încheiat la 31 decembrie 2017, în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil. În Raport se menționează că sistemul de management financiar și control implementat în cadrul Ministerului și instituțiilor subordonate acestuia este fragmentat și neintegrat într-un sistem unitar și funcțional, fiind constatate rezerve semnificative în acest sens. Valoarea bunurilor imobile administrate a fost denaturată cu 37,0 mil. lei din cauza neajustării valorii acestora la valoarea lor cadastrală. Ca urmare a procedurilor de audit se atestă că valoarea contabilă a 66 de bunuri imobile în sumă de 22,1 mil. lei, este subestimată cu 37,0 mil. lei comparativ cu cea estimată de organele cadastrale - de 59,1 mil. lei. Totodată, deși unele bunuri imobile, conform datelor evidenței contabile, dețin coduri cadastrale, acestea nu se regăsesc în Registrul cadastral. Este vorba despre 8 bunuri imobile și 6 loturi de teren. În acest sens, pentru a exclude riscul de înstrăinare necontrolată a bunurilor proprietate publică a statului, urmează a fi întreprinse măsuri pentru reînregistrarea acestora ܈și obținerea codurilor cadastrale noi. Au fost depistate nereguli și la contabilizarea ܈și raportarea neadecvată a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale. Probele de audit denotă că MADRM nu a calculat amortizarea pentru toate activele nemateriale contabilizate. Astfel, din 11 poziții de active nemateriale amortizate, aceasta a fost calculată doar la 4, dintre care la 2 neregulamentar, cheltuielile fiind diminuate cu 0,03 mil. lei, iar la pozițiile la care amortizarea nu a fost calculată deloc, valoarea amortizării necalculate constituie 2,6 mil. lei. Cota statului în capitalul social al întreprinderilor de stat, societăților pe acțiuni ܈și instituțiilor publice în afara sistemului bugetar a fost contabilizată neconform, ceea ce a determinat denaturarea informaţiilor din situațiile patrimoniale cu 6,56 mld. lei. Alte nereguli: • Lipsa unui control intern adecvat instituit în cadrul MADRM și al entităților din subordine, care a determinat prezentarea eronată către Agenția Proprietății Publice a datelor pentru includere în Registrul bunurilor imobile proprietate publică a statului, datele din ultimul fiind denaturate semnificativ. • Clasificarea și contabilizarea necorespunzătoare a activelor nefinanciare au denaturat cu 0,3 mil. lei informațiile din situațiile financiare. • Procesul de alocare și executare a subvențiilor nu este transparent și nu relevă situația reală a utilizării acestora, o parte din subvenții fiind utilizată contrar prevederilor stabilite de cadrul regulator • Pentru verificarea și consolidarea raportului financiar al MADRM pe anul 2017 a fost contractată o firmă de audit, fiind achitate neregulamentar în acest scop 0,1 mil. lei. • Datele din Raportul financiar privind lipsurile și delapidările de mijloace bănești și valori materiale au fost denaturate cu 30,6 mil. lei. Recomandări pentru MADRM și entitățile subordonate: • evaluarea și contabilizarea terenurilor gestionate • evaluarea și contabilizarea bunurilor imobile gestionate • ajustarea valorii bunurilor imobile la valoarea lor cadastrală • clarificarea situațiilor de înstrăinare a bunurilor imobile, care, conform înscrisurilor din Registrul cadastral, aparțin persoanelor terțe • măsuri de remediere a neconformităților aferente calculării conforme a uzurii mijloacelor fixe și amortizării activelor nemateriale • verificarea datoriilor ܈și creațelor aferente proiectelor finanțate din Fondul Ecologic Național, pentru asigurarea raportării reale a acestora.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.