07
09 2018
568

Curtea de Conturi: Situațiile financiare ale MAEIE, fără nereguli

Rapoartele financiare consolidate ale Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene oferă, sub toate aspectele, o imagine reală și fidelă a situațiilor patrimoniale și financiare ale ministerului la 31 decembrie 2017 și corespund cadrului de raportare financiară aplicabil. Este concluzia Curții de Conturi ca urmare a efectuării unui audit la MAEIE. Neregulile depistate, în ansamblul lor, nu au afectat autenticitatea și fidelitatea informațiilor din rapoartele financiare, preponderent fiind generate de unele carențe ale prevederilor politicilor contabile, precum și ale unor procese operaționale, se spune în Raport. Astfel, în anul 2017 mijloacele fixe au constituit 339443,9 mii lei, din care 33089,6 mii sau 9,7% - ale aparatului central al MAEIE și 306354,3 mii sau 90,3 % - ale instituțiilor serviciului diplomatic. Totodată, stocurile de materiale circulante au fost raportate veridic și în măsură deplină. Potrivit datelor din Bilanțul contabil consolidat pe anul 2017, totalul stocurilor de materiale circulante a însumat 6289,6 mii lei, fiind în descreștere față de 01.01.2017 cu 481,2 mii lei. Probele de audit mai denotă că la situația din 31.12.2017 sunt raportate mijloace bănești în sumă totală de 1211,3 mii lei, dintre care în conturi curente în afara sistemului trezorerial - în sumă de 800,5 mii lei și în alte valori și mijloace bănești - în sumă de 410,8 mii lei. Tranzacțiile/operațiunile reflectate în conturile extrabilanțiere sunt conforme. În același timp, auditul a identificat și anumite nereguli. Astfel, se menționează că plățile de stimulare, în sumă de 1367,8 mii lei, au fost calculate și achitate fără a fi aprobat cadrul regulator intern privind modul și condițiile de acordare a acestora, dar care nu influențează situațiile financiare. De asemenea, cheltuielile privind deplasarea personalului în interes de serviciu peste hotare au fost efectuate cu unele nereguli, dar care nu au avut impact asupra raportării financiare. Procesul de achiziții publice a fost afectat de unele neconformități nesemnificative, care nu au avut impact asupra raportării cheltuielilor și situațiilor financiare. Probele de audit referitor la conformitatea procedurilor de achiziții publice efectuate denotă următoarele deficiențe: • nerespectarea prevederilor normative aferente stabilirii sarcinilor grupului de lucru pentru achiziții (eliberarea recipiselor după înregistrarea ofertelor prezentate de către operatorii economici; întocmirea Registrului de evidență a cererilor parvenite de la societatea civilă); • nu se eliberează recipise depunătorilor de oferte, conform prevederilor legale; • divizarea achiziției prin încheierea contractelor de valoare mică. Auditul a relevat încheierea a 8 contracte de valoare mică pentru achiziționarea serviciilor de transport aerian internațional de pasageri în sumă de 192,2 mii MDL, ce reprezintă 8,1% din totalul achizițiilor de valoare mică; • încheierea a 25 contracte de achiziții în sumă de 1,0 mil. lei pentru serviciile de transport aerian internațional de pasageri, fiind aplicată procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, deși situația dată nu se încadrează în cazurile prevăzute de norma de reglementare. Auditul menționează că deficiențele constatate au afectat transparența achizițiilor publice. Recomandări: • elaborarea unui plan de acțiuni în vederea consolidării și menținerii unui management financiar și control intern pentru asigurarea principiilor bunei guvernări • neadmiterea formării creanțelor cu termenul de achitare expirat • asigurarea conformității procedurilor de achiziție publică • măsuri concrete pentru funcționalitatea auditului intern • completarea Politicii de contabilitate cu prevederi specifice aferente proceselor de activitate ale ministerului și instituțiilor serviciului diplomatic.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.