10
07 2018
721

Datoria sectorului public, în scădere

Datoria sectorului public la finele anului 2017 a fost în scădere față de perioada similară a anului precedent, înregistrându-se și o micşorare a ponderii în Produsul Intern Brut. Aceasta este concluzia Curții de Conturi cu privire la auditul performanței managementului datoriei sectorului public pentru anul 2017. Hotărârea Curții cu privire la raportul auditului a fost publicată în Monitorul Oficial din 6 iulie curent. Astfel, soldul datoriei sectorului public a constituit 58451,7 mil. lei, din care datoria externă – 34179,2 mil. lei și datoria internă – 24272,5 mil. lei. În anul 2017 soldul datoriei sectorului public s-a diminuat cu 851,4 mil. lei (-1,4%) comparativ cu un an mai devreme, iar ponderea datoriei sectorului public în Produsul Intern Brut la 31.12.2017 a înregistrat o scădere cu 4,9%, constituind 38,9%. În același timp, soldul datoriei de stat la finele anului 2017 a constituit 51660,3 mil. lei, din care datoria de stat externă – 29081,8 mil. lei și datoria de stat internă – 22578,5 mil. lei. Ca pondere în PIB, datoria de stat la finele constituia circa 34,4%. Indicatorii de sustenabilitate s-au încadrat în limitele stabilite. În totalul datoriei interne, valorile mobiliare de stat emise pe piața primară constituie 7223,9 mil. lei (32,0%), valorile mobiliare de stat convertite – 2063,4 mil. lei (9,1%). Valorile mobiliare de stat emise pentru obligațiile de plată derivate din garanțiile de stat – 13291,2 mil. lei (58,9%). Comparativ cu anul 2016, datoria de stat internă a crescut cu 1058,9 mil. lei sau 4,9%, datorată majorării emisiunii valorilor mobiliare de stat pe piața primară. Concomitent, auditul atestă că la situația din 31 decembrie 2017 băncile supuse lichidării au rambursat 1071,1 mil. lei sau 7,6% din totalul creditelor de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei sub garanția Guvernului, iar în anul 2017, din valorificarea activelor băncilor supuse lichidării, la contul bugetului de stat s-au încasat 209,9 mil. lei. Astfel, datoria băncilor supuse lichidării la finele anului 2017 a constituit 13050,6 mil. lei. Cât privește soldul datoriei de stat externe, Curtea menționează că la finele anului 2017 a constituit $1700,7 mil. sau cu $236,0 mil. mai mult față de soldul înregistrat la finele anului 2016. Această majorare este motivată de finanțarea externă netă pozitivă în valoare de $123,9 mil. și de fluctuația cursului de schimb valutar al valutelor străine în raport cu dolarul SUA, care au determinat majorarea soldului datoriei de stat externe. În raport se mai spune că în anul 2017 debursările de împrumuturi externe au constituit $195,6 mil., înregistrând o scădere cu $34,7 mil sau cu 15,1% mai puțin față de anul precedent. Auditul a constatat că nivelul de debursare redus a surselor de finanțare din contul împrumuturilor externe reiese din nerespectarea de către instituțiile responsabile de implementarea proiectelor aflate în derulare a termenului de implementare, principala cauză fiind neîndeplinirea în termen a precondițiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut. Cheltuielile totale destinate deservirii datoriei de stat, comparativ cu anul 2016, s-au majorat cu 118,3 mil. lei. Din totalul acestor plăți, pentru achitarea sumei principale au fost direcționate 18,4 mlrd. lei, iar pentru achitarea ratelor de dobândă – 1,9 mlrd. lei. În acest context, Curtea menționează necesitatea consolidării procesului de management al datoriei sectorului public, în special, al datoriei de stat, prin dezvoltarea managementului de supraveghere și monitorizare a portofoliului datoriei, riscurilor de sustenabilitate și vulnerabilitate, în scopul evitării riscurilor financiare adiționale pentru bugetul de stat. Recomandări pentru Ministerul Finanțelor: • examinarea rezultatelor auditului performanței managementului datoriei sectorului public pe anul 2017 în cadrul Colegiului ministerial, cu aprobarea unui plan de măsuri de remediere a situațiilor constatate și de implementare a recomandărilor cuprinse în Raportul de audit • în comun cu Serviciul Fiscal de Stat, întreprinderea măsurilor în vederea recuperării la bugetul de stat a datoriilor pentru împrumuturile acordate al căror termen de achitare a expirat de către beneficiarii recreditării și beneficiarii garanțiilor de stat • dezvoltarea managementului datoriei de stat prin îmbunătățirea gestionării și monitorizării riscurilor, pentru asigurarea deservirii datoriei în termenele prevăzute. Ministerul Finanțelor, autorizat de Guvern, are responsabilitatea de a administra datoria de stat, garanţiile de stat şi recreditarea de stat, de a monitoriza și a organiza deservirea datoriei de stat, precum și de a înregistra toate achitările efectuate. De asemenea, Ministerul Finanţelor, prin prisma atribuțiilor ce-i revin, acumulează, generalizează, monitorizează și raportează informația cu privire la situația datoriei sectorului public.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.