30
05 2018
1095

Diaspora Acasă Reușește

Asociațiile diasporei, cele de băștinași, grupurile de inițiativă și cetățenii stabiliți în străinătate sau reveniți, precum și autoritățile publice locale vor fi susținute de către Guvern în implementarea proiectelor. Cancelaria de Stat propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern privind aprobarea și implementarea Programului Diaspora Acasa Reușește „DAR 1+3”, ce conține Conceptul Programului, Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor din cadrul acesuia „și componența instituțională a Comitetului de evaluare și supraveghere al proiectelor în cadrul Programului „DAR 1+3”. Scopul Programului constă în mobilizarea potențialului uman și financiar din diasporă pentru dezvoltarea socio-economică locală a Republicii Moldova. Programul va fi susținut financiar din contul resurselor financiare colectate din Diasporă, din contul bugetului de stat și a bugetului autorităților publice locale, precum și din contul resurselor financiare ale partenerilor de dezvoltare sau donatorilor. Regulamentul prevede că Cancelaria de Stat, prin Biroul relații cu diaspora, va face publică procedura de aplicare la Program, condițiile generale de prezentare a propunerilor de proiecte, cuantumul total al alocațiilor, conținutul dosarului pentru solicitare de finanțare, formularele, ghidul de aplicare şi alte acte relevante necesare pentru participare. Propunerile de proiecte vor conține descrierea generală, scopul și obiectivele proiectului, activitățile şi rezultatele scontate, beneficiari, termenele de realizare, bugetul, indicatorii de evaluare și potențialele riscuri, impactul și durabilitatea proiectului. Pentru aplicare la Program, solicitanții vor prezenta la Biroul relații cu diaspora: 1) formularul de aplicare pentru finanțare; 2) propunerea de proiect de dezvoltare locală aprobat de către autoritatea beneficiară; 3) devizul de cheltuieli al proiectului ; 4) termenul și planul implementării proiectului; 5) lista participanților implicați în elaborarea și implementarea proiectului, persoana de contact din cadrul APL și declarația pe propria răspundere privind veridicitatea datelor furnizate; 6) documentele justificative care confirmă existența contribuției financiare din partea Diasporei de minimum 15% din suma alocată pentru proiect din bugetul de stat; 7) copia de pe acordurile de parteneriat sau dovada de susținere financiară a proiectului (scrisori de intenție, contracte) cu partenerii de dezvoltare/donatorii. Examinarea și aprobarea cererilor de finanțare va fi efectuată de Comitetul de evaluare și supraveghere. Acesta va fi format din reprezentanți ai ministerelor Finanțelor, Economiei și Infrastructurii, Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Educației, Culturii și Cercetării, Biroului relații cu diaspora, Congresului Autorităților Locale, parteneri de dezvoltare și donatori. Președinte al Comitetului va fi Secretarul general al Guvernului. Costurile proiectelor vor fi estimate în baza actelor normative în vigoare, iar în cadrul bugetului proiectului se vor separa cheltuielile directe legate de desfășurarea activităților de dezvoltare locală de cele administrative. Finanțarea proiectelor selectate se va efectua în baza deciziei aprobate de Guvern. Regulamentul prevede că suma alocată de Guvern din bugetul de stat nu va depăşi 200 mii de lei pentru un proiect și va constitui maximum 50% din bugetul proiectului. Schimbarea destinaţiei mijloacelor financiare prevăzute se interzice, iar sumele neutilizate de către autoritățile administrației publice locale după finalizarea proiectului se virează pe contul bugetului de stat, în termen de cel mult 30 de zile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.