05
02 2021
429

Drepturile și obligațiile reprezentaților statului în societățile comerciale

Persoana ce reprezintă interesele statului în societatea comercială va purta răspundere pentru prejudiciile cauzate societății comerciale cu capital public sau public-privat, rezultate din deciziile adoptate cu abateri de la legislație şi statutul societății în conformitate cu legislația muncii, civilă, contravențională și penală. Totodată, reprezentantul statului va fi eliberat de răspundere patrimonială sau de altă răspundere pentru adoptarea deciziilor care au cauzat prejudicii societăţii comerciale în cazul în care a votat împotriva adoptării lor și în procesul-verbal al şedinţei a fost fixat dezacordul, sau a înaintat o opinie separată, sau dacă a votat conform documentelor sau indicațiilor scrise ale autorității abilitate, a căror autenticitate nu a putut fi pusă la îndoială.

 

Prevederea se conține în proiectul regulamentului cu privire la reprezentarea statului în societățile comerciale cu capital public sau public-privat (societățile comerciale), examinat în cadrul ședinței secretarilor generali de stat.

 

Necesitatea promovării proiectului, după cum afirmă autorii, este argumentată prin faptul că, la momentul actual instituirea consiliilor/comisiilor de cenzori are loc în mod netransparent, iar în unele cazuri fără respectarea prevederilor cadrului legal existent în partea ce ține de obligativitatea alegerii a reprezentanților altor autorități în componența consiliilor, în care cota statului depășește 50% din capitalul social și/sau componența comisiei de cenzori a societății, în care cota statului depășește 20% din capitalul social.

 

Proiectul care urmează a fi aprobat de Guvern stabilește modul de selectare și numire a membrilor consiliului, a comisiei de cenzori și a reprezentanților statului, atribuțiile și răspunderea acestora pentru prejudiciile cauzate societății comerciale, rezultate din îndeplinirea deciziilor adoptate de ei, modul de stabilire a remunerării muncii lor, precum și împuternicirile reprezentantului statului, modul de desemnare/revocare a acestuia și criteriile de apreciere a exercitării atribuțiilor încredințate.

 

Autorii propun includerea în regulament a principiilor generale pentru stabilirea politicilor de remunerare a persoanelor ce reprezintă interesele statului. Acestea țin de atragerea, păstrarea şi motivarea celor mai buni specialiști; asigurarea sustenabilității pe termen lung a profiturilor societăților comerciale şi a activității acesteia şi generarea unei valori pe termen lung; păstrarea competitivității în piața de remunerare; păstrarea unui echilibru just între indemnizația fixă şi componenta variabilă a remunerației etc.

 

Astfel, reprezentanții statului vor beneficia de plata indemnizației lunare în sumă fixă, stabilită de adunarea generală a acționarilor/asociaților conform art.24 Legii salarizării nr.847/2002, și o componentă variabilă stabilită în temeiul art.47 alin.(2) lit.c) din Legea nr.1134/1997 privind societățile pe acțiuni. Modalitatea de calcul a componentei variabile a recompensei se va baza, în cazul aprobării proiectului în redacția propusă, pe îndeplinirea/neîndeplinirea indicatorilor de performanță financiari şi nefinanciari stabiliți pentru determinarea acestei componente.

 

Mărimea recompensei anuale a fiecărui membru al organelor de conducere se propune a fi aprobată de adunarea generală a acționarilor/asociaților societății comerciale, la propunerea consiliului societății și nu va putea depăși mărimea de 6 salarii medii lunare pe societate comercială respectivă pentru ultimele 12 luni.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.