04
07 2018
2460

DUAE în achizițiile publice

La momentul depunerii cererilor de participare sau a ofertelor în cazul achizițiilor publice se va depune și Documentul unic de achiziții european (DUAE). Acesta este o declarație pe propria răspundere actualizată, ca dovadă preliminară, în locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice, ce confirmă că operatorul economic îndeplinește anumite condiții. În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede modificarea și completarea Legii privind achizițiile publice, elaborat cu scopul armonizării cadrului normativ național la acquis-ul comunitar. DUAE mai conține și informații cu privire la autoritatea publică sau partea terță responsabilă de întocmirea documentelor justificative, precum și o declarație oficială care să ateste că operatorul economic are obligația să furnizeze, la cerere și fără întârziere, documente justificative. DUAE mai conține adresa de internet a bazei de date, declarația de acordate a consimțământului etc. Proiectul stabilește dreptul autorității contractante, înainte de inițierea procedurii de atribuire, de a organiza consultări ale pieței prin comunicarea cu experți independenți, autorități publice sau operatori economici, inclusiv organizațiile reprezentative ale acestora. Se propune completarea legii cu un articol ce va reglementa parteneriatele pentru inovare. În cazul acestora se va lua în considerare valoarea maximă estimată, fără TVA, a activităților de cercetare și dezvoltare care urmează să aibă loc pe durata tuturor etapelor parteneriatului, precum și a bunurilor, serviciilor sau lucrărilor ce urmează a fi elaborate și achiziționate la sfârșitul parteneriatului respectiv. Autoritatea contractantă va avea dreptul de a aplica parteneriatul pentru inovare atunci când identifică necesitatea achiziției ulterioare a unui bun, lucrări sau servicii inovatoare. Documentul reglementează și achizițiile mixte. În acest sens se propune completarea legii cu prevederi că, în cazul contractelor mixte care au ca obiect parțial servicii sociale și alte servicii specifice sau în cazul contractelor mixte care constau parțial din servicii și bunuri, obiectul principal se determină în funcție de cea mai mare valoare estimată a serviciilor sau bunurilor respective. Totodată, în cazul contractelor care au ca obiect atât achiziții reglementate de Legea privind achizițiile publice, cât și achiziții reglementate de alte acte normative, autoritatea contractantă va avea dreptul de a alege să atribuie contracte distincte pentru părțile separate sau să atribuie un singur contract. În cazul contractelor mixte care conțin atât elemente de contracte de bunuri, lucrări sau servicii, cât și concesiuni, contractul mixt se atribuie în conformitate cu Legea privind achizițiile publice, cu condiția ca valoarea estimată a părții din contract care reprezintă achiziția publică să fie cel puțin egală cu 2,3 mil. în cazul bunurilor și serviciilor și 90 mil. lei în cazul lucrărilor. Documentul mai stipulează că autoritatea contractantă, în termen de 10 zile de la data semnării contractului de achiziție publică, care face excepții de la legea menționată (enumerate în art.4 din lege, ex: contractelor de achiziţii publice care au ca obiect serviciile de arbitraj sau de conciliere) va prezenta Agenției Achiziții Publice informații în care va indica valoarea contractului încheiat, obiectul achiziției, temeiul legal și operatorul economic căruia i-a fost atribuit contractul. De asemenea, autoritatea contractantă va avea obligaţia de a exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziţii publice orice ofertant sau candidat care, în ultimii 5 ani, a fost condamnat, prin hotărârea definitivă a instanţe judecătoreşti, pentru finanțarea terorismului, exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Un alt aspect important prevăzut în acest proiect este facilitarea comunicării electronice, ceea ce urmărește eficientizarea organizării și desfășurării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice. Astfel, Legea va fi completată cu un articol ce se referă la Catalogul electronic. În acest context, Ministerul Finanțelor va aproba categoriile de achiziții cu privire la care autoritatea contractantă are obligația de a utiliza cataloagele electronice. Catalogul va fi elaborat de ofertanți pentru a participa la o anumită procedură de achiziție publică. Proiectul mai propune micșorarea, de la 5 la 3 ani, a perioadei pentru care operatorii prezintă declaraţii privind cifra de afaceri totală sau cifra de afaceri în domeniul de activitate aferent obiectului contractului. Proiectul dezvoltă și conceptul de achiziții publice durabile, prin includerea termenului Ciclul de viață, care se referă la toate etapele consecutive sau interconectate a achiziției și care extinde spectrul analizei eficienței unei achiziții, începând cu etapa de producție și finalizând cu cea de încheiere a serviciului. Proiectul nu necesită alocarea unor mijloace financiare suplimentare din bugetul de stat.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.