01
06 2017
793

Executarea bugetului de stat, în vizorul Curţii de Conturi

Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 și Raportul auditului de performanță a managementului datoriei sectorului public, garanțiilor de stat și recreditării de stat pe anul 2016 au fost examinate în cadrul ședinței publice a Curții de Conturi din 31 mai curent. Raportul Guvernului privind executarea bugetului de stat pe anul 2016 a fost întocmit de Ministerul Finanțelor potrivit prevederilor cadrului regulator în materie de buget, în format comparabil cu indicii bugetului aprobat (cu rectificările ulterioare), informația raportată fiind bazată pe datele Trezoreriei de Stat și pe datele consolidate ale executorilor de buget, prezentând situațiile privind executarea bugetului de stat la 31.12.2016. În urma analizei exerciţiului bugetar la situaţia din 31 decembrie 2016, s-au constatat următoarele: veniturile încasate, în sumă de 28879,6 mil.lei (97,4%), sunt cu 775,8 mil.lei (2.6% ) sub nivelul prevederilor bugetare precizate; cheltuielile de casă, în sumă de 32313.2 mil.lei (95,5% ), sunt cu 1525.0 mil.lei (4,5%) sub nivelul prevederilor bugetare precizate; deficitul bugetar, în sumă de 3433.6 mii.Ici (82.1%). este cu 749.1 mii.lei (17.9% ) sub nivelul prevederilor bugetare precizate. Astfel, in perioada de referinţă bugetul de stat a fost realizat cu un deficit echivalent cu 2,55% în raport cu PIB, principala sursă de finanțare a deficitului fiind valorile mobiliare de stat emise pe piața internă, mijloace bănești împrumutate temporar din conturile autorităţilor publice cu autonomie financiară cane se deservesc în Contul Unic Trezorerial, precum şi sursele externe debursate. Datoria de stat a înregistrat un trend ascendent față de anul precedent, constituind la finele anului 2016 suma de 50785,8 mil.lei, fiind în creștere cu 17276,6 mil.lei, sau cu 51,6%. Astfel, datoria de stat internă și datoria de stat externă s-au încadrat în limitele stabilite de Legea bugetului de stat și au constituit, respectiv, 21519,6 mil.lei și 29266,2 mil.lei (echivalentul a $1778,9 mil.). Urmare a sistării debursărilor de către donatorii externi, la rectificarea bugetului de stat intrările de granturi externe au fost diminuate de la $130,2 mil. până la $59,9 mil., iar împrumuturile externe - de la $163,9 mil. până la $156,9 mil., intrările de resurse externe în 2016 fiind în ascensiune față de anul precedent. Soldul datoriei sectorului public în anul 2016 s-a majorat, comparativ cu anul precedent, cu 16,1 mlrd.lei (+37,2%), constituind 59371,9 mil.lei. Creșterea datoriei sectorului public a fost condiționată de sporirea soldului datoriei de stat (+17,3 mlrd.lei), determinată, în mare parte, de emisiunea valorilor mobiliare de stat pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat. Ca urmare,datoria sectorului public ca pondere în PIB a constituit 44,2%. Devansarea cu 27,5 p.p. a ritmului de creștere a datoriei sectorului public (+37,2%) față de ritmul de creștere a PIB (+9,7%) poate influența pe viitor capacitatea de plată a Guvernului, precum și poate condiționa consecințe pe termen lung, cu expuneri fiscale suplimentare și împovărare de durată a bugetului de stat. Soldul datoriei de stat continuă să înregistreze un trend ascendent, acesta în comparație cu anul precedent a realizat o creștere cu 17276,6 mil.lei (+51,6%), constituind 50785,8 mil.lei, din care datoria de stat externă (+2982,4 mil.lei/+11,3%) fiind în sumă de 29266,2 mil.lei și datoria de stat internă (+14294,2 mil.lei/+197,8%) de 21529,6 mil.lei. Ca pondere în PIB, datoria de stat a crescut față de anul precedent cu 10,4 p.p., constituind 37,8%, majorarea fiind condiționată de emisiunea valorilor mobiliare de stat pentru executarea obligațiilor de plată derivate din garanțiile de stat (+13,34 mlrd.lei). Pe parcursul ultimilor 3 ani, se atestă devansarea ritmului de creștere a datoriei de stat față de ritmul de creștere a exporturilor și față de ritmul de creștere a PIB, ceea ce, implicit, determină creșterea riscului de solvabilitate. Soldul datoriei de stat interne a crescut de 3 ori față de anul precedent, ceea ce semnifică cel mai înalt nivel din ultimii ani, concomitent încadrându-se în plafonul stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul 2016 (21762,1 mil.lei), însumând 21519,6 mil.lei. În comparație cu anul precedent, datoria de stat internă a crescut cu 14294,2 mil.lei (+197,8%), inclusiv din contul majorării emisiunii de valori mobiliare de stat pe piața primară (+953,0 mil.lei) și a celor în contul garanțiilor de stat emise pentru creditele de urgență acordate de Banca Națională a Moldovei băncilor aflate în proces de lichidare (+13,34 mlrd.lei). Menținerea la același nivel sau creșterea nesemnificativă a datoriilor pentru valorile mobiliare de stat emise pe piața primară denotă prezența riscului de refinanțare, reemisiunile fiind efectuate în condițiile noi ale pieței financiare. Soldul datoriei de stat externe a crescut față de indicatorul anului precedent cu $127,7 mil.(+9,6%), constituind la finele anului $1464,7 mil. (echivalentul a 29266,2 mil.lei), încadrându-se în plafoanele stabilite prin Legea bugetului de stat pe anul 2016. Totodată, valorificarea resurselor externe de către unitățile de implementare a proiectelor finanțate din surse externe atestă unele rezerve, principalele cauze fiind neîndeplinirea în termen a precondițiilor de debursare prevăzute în contractele de împrumut și tergiversarea procedurilor de implementare a activităților în cadrul proiectelor. Soldul datoriilor beneficiarilor recreditați la finele anului de raportare a constituit 4959,9 mil.lei, diminuând-se față de anul 2015 cu 277,7 mil.lei (-5,3%). În totalul datoriilor beneficiarilor recreditați, datoriile cu termenul de achitare expirat au însumat 342,9 mil.lei, înregistrând față de anul precedent o scădere cu 232,6 mil.lei. Diminuarea datoriilor cu termenul de achitare expirat ale beneficiarilor recreditați se datorează radierii din Registrul de stat a unor agenți economici-beneficiari de împrumuturi recreditate. Menținerea pe parcursul mai multor ani a datoriilor cu termenul de achitare expirat continuă să prezinte, reieșind din structura acestora, un risc sporit de nerecuperare. Soldul datoriei debitorilor garantați la finele anului 2016 a constituit 461,3 mil.lei, micșorându-se față de începutul anului cu 23,7 mil.lei. Totodată, în totalul datoriei debitorilor garantați, ponderea majoră revine datoriilor pentru împrumuturile externe garantate (458,9 mil.lei/99,5%). De menționat că datoriile debitorilor garantați cu termenul de achitare expirat au constituit 455,6 mil.lei, sau 98,8%, reprezentând un risc sporit de nerecuperare.

via | www.ccrm.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.