Știri

Facilităţi pentru antreprenoriatul social

Legea nr. 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi este completată cu noţiunea de antreprenoriat social, care este o activitate de antreprenoriat desfăşurată în scopul soluţionării unor probleme sociale în interesul comunității, orientată spre îmbunătățirea condițiilor de viață și oferirea de oportunități persoanelor din categoriile defavorizate ale populației prin consolidarea coeziunii economice şi sociale, inclusiv la nivelul colectivităţilor locale, prin ocuparea forţei de muncă, dezvoltarea serviciilor sociale în interesul comunității şi creşterea incluziunii sociale. Întreprinderile de antreprenoriat social vor angaja 30 % din personal din categoriile defavorizate (lista acestira fiind definite în Legea asistenţei sociale), iar 90% din beneficiu va fi utilizat pentru crearea locurilor de muncă, protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, prestarea şi dezvoltarea serviciilor sociale, promovarea activităţilor de protecţie a mediului, gestionarea deşeurilor în scopul reducerii acestora şi reintroducerii lor maximale în circuitul economic etc. Pentru susţinerea întreprinderilor de antreprenoriat social statul acordă facilităţi fiscale, prevăzute de Codului fiscal. Astfel, întreprinderile sociale de inserție beneficiază de consiliere gratuită din partea autorităților; dreptul de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice; ajutor prin intermediul programelor de stat aprobate cu respectarea legislației în domeniu. Suplimentar, aceste întreprinderile vor beneficia de facilităţi din partea autorităţilor administraţiei publice locale. Printre acestea sunt atribuirea unor spaţii şi/sau terenuri aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale în scopul desfăşurării activităţilor pentru care le-a fost atribuit statutul de întreprindere socială de inserție; sprijin în promovarea produselor realizate şi/sau furnizate, serviciilor prestate ori lucrărilor executate în cadrul comunității, precum şi în identificarea unor pieţe de desfacere pentru acestea; sprijin în promovarea turismului şi activităţilor conexe acestuia prin valorificarea patrimoniului istoric şi cultural local; alte facilităţi şi scutiri de taxe şi impozite locale. Statutul de întreprindere socială sau de inserţie se atribuie de Comisia Naţională pentru Antreprenoriat Social (va avea în componenţa sa 11 membri, selectaţi pe bază de concurs, organizat de Ministerul Economiei și Infrastructurii) pentru 3 ani, cu posibilitatea prelungirii dacă se demonstrează faptul respectării condiţiilor care au stat la baza atribuirii statutului respectiv, şi se obţine din momentul înscrierii sintagmei „Întreprindere socială” sau „Întreprindere socială de inserţie” în actele de constituire ale întreprinderii şi în registrul de stat în care se înregistrează persoana juridică respectivă. Întreprinderea socială poate fi constituită de asociaţii obşteşti, fundaţii, culte religioase, instituţii private şi/sau persoane fizice care desfăşoară activităţi de antreprenoriat social în vederea soluționării problemelor sociale de interes comunitar. Legea nr. 223 din 2 noiembrie 2017 privind modificarea şi completarea unor acte legislative a fost publicată în MO din 24.11.2017.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

1574 vizualizări

Data publicării:

27 Noiembrie /2017 08:37

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon