25
05 2022
212

Gestionarea uleiurilor uzate: costurile vor fi suportate de producători

În cadrul ședinței secretarilor generali a fost examinat proiectul hotărârii de Guvern pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea uleiurilor uzate. Documentul se consideră ca fiind anunțat și pregătite pentru inițierea procedurii de avizare/expertizare și consultare publică și stabilește aplicarea principiului „poluatorul plătește” și a mecanismului de responsabilitate extinsă a producătorului (REP), cu obligații clare privind introducerea pe piață a uleiurilor și a unor reguli specifice privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor acestora, în special interzicerea introducerii pe piață a uleiurilor ce conțin substanțe chimice periculoase.
 
Astfel, începând cu data de 1 ianuarie 2023, producătorii de uleiuri vor fi obligați să realizeze gradual țintele de colectare prevăzute de Agenția de Mediu:

  • 40% – până în anul 2024;
  • 60% – până în anul 2026;
  • 80 % – până în anul 2028.

 

Proiectul regulamentului prevede că producătorii de uleiuri își pot onora obligațiile ce rezidă din aplicarea responsabilităţii extinse a producătorului în mod individual sau colectiv, prin aderarea la un sistem colectiv ce va fi autorizat de către Agenția de Mediu.

 

Entitățile existente pe piață vor fi obligate de a se înscrie în Lista producătorilor în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a Regulamentului, în timp ce producătorii noi se vor înscrie în Listă în termen de 3 luni de la data înregistrării la Agenția Servicii Publice și până la inițierea activității de plasare pe piață a uleiurilor.

 

Cererea de înregistrate în Lista producătorilor se va depune la Agenția de Mediu în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”, la care se anexează, după caz, informațiile generale, dovada unui sistem colectiv, care include Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, statutul sistemului colectiv creat, lista fondatorilor, setul de documente pentru obținerea autorizației, planul de operare, certificatul calității de membru al unui sistem colectiv.

 

În același timp, persoanele fizice care deţin în gospodărie uleiuri uzate vor putea preda cu titlu gratuit întreaga cantitate colectată separat doar operatorilor autorizați de Agenția de Mediu.

 

Punctele de colectare a uleiurilor uzate create de sistemele individuale și/sau colective pe teritoriul locațiilor disponibile pentru schimbarea uleiurilor uzate (ex. stațiile PECO, centre de deservire a automobilelor, centre de gestionarea deșeurilor periculoase create de APL), vor fi echipate în mod obligatoriu cu recipiente speciale pentru colectare, etichetate cu marcajul „Uleiuri uzate” cu dimensiuni de cel puțin 10 x 20 cm.

 

Totodată, regenerarea uleiurilor uzate va putea fi efectuată în afara teritoriului RM doar în cazul în care aceasta metodă de tratare nu este posibilă din punct de vedere tehnic şi nu este sigură pentru mediu.

 

Sistemele individuale și colective vor raporta anual Agenției de Mediu, până la data de 30 aprilie a anului ce urmează, în format electronic, datele privind cantitatea și tipul de ulei uzat generat, cantitatea și tipul celui colectat separat și tratat, Raportul narativ, în formă liberă, privind sinteza (descrierea) activităților derulate pentru realizarea REP.

 

Producătorii de uleiuri vor asigura plata contribuțiilor financiare necesare pentru acoperirea costurilor de gestionare a uleiurilor uzate. Totodată, aceștia pot încheia acorduri cu APL-urile, care să prevadă alocarea spațiilor pentru crearea punctelor de colectare separată, inclusiv posibilitatea contractării operatorului municipal de salubritate pentru colectarea uleiurilor uzate. De asemenea, în scopul implementării unor tehnologii noi de reciclare și îmbunătățire a performanței de mediu, operatorii vor fi eligibili pentru a aplica la finanțare din Fondul Național de Mediu sau prin intermediul Programelor de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii.

 

Conform notei proiectului, la nivel european, cheltuielile suportate de producători per tonă de uleiuri introduse pe piață variază între 14 euro/tonă în Marea Britanie la 200 euro/tonă în Austria, cu o medie de 92 euro/tonă. În baza costurilor estimate în versiunile de proiect ale studiilor de fezabilitate privind sistemele de management integrat al deșeurilor, indiferent de schema care va fi aplicată, costul estimativ pentru prima etapă de implementare a sistemului de gestionare a uleiurilor uzate în RM este de circa 10 euro/tonă.

 

Se propune ca documentul să intre în vigoare la 6 luni după data publicării în Monitorul Oficial.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.