12
01 2021
825

Hotărârea privind aprobarea proiectului Codului funciar, publicată

Crearea unui cadru legislativ nou de reglementare a relaţiilor funciare adaptat realităților actuale este scopul elaborării Codului funciar în redacție nouă, în Monitorul Oficial din 8 ianuarie curent fiind publicată Hotărârea Guvernului nr. 957 din 22 decembrie 2020 cu privire la aprobarea proiectului Codului Funciar. După aprobare, acesta va substitui Codul pus în aplicare în anul 1991, precum și un șir de acte normative adoptate ulterior.
 
Documentul este structurat în XIII capitole și 78 articole și reglementează o nouă clasificare a terenurilor, modul de folosință a acestora, proprietatea asupra lor, clasificarea terenurilor cu destinație agricolă, a fondului forestier, fondului apelor, destinate construcțiilor și amenajărilor, celor cu destinație specială sau destinate ocrotirii naturii și de valoare istorico-culturală.

 

Astfel, după tipul de proprietate terenurile vor fi clasificate în terenuri proprietate publică a statului, proprietate publică a unităţii administrativ-teritorială de nivelul doi, proprietate publică a unităţii administrativ-teritoriale de nivelul unu și terenuri proprietate privată.

 

După domeniu, proiectul prevede terenuri din domeniul public al statului, din domeniul privat al statului, din cel public și privat al unităţilor administrativ-teritoriale.

 

Totodată, dreptul de proprietate privată asupra terenurilor poate fi dobândit de persoanele fizice și juridice cetățeni ai RM, iar persoanele străine sau apatrizii nu pot dobândi dreptul de proprietate asupra terenurilor cu destinație agricolă sau din fondul forestier, sub sancțiunea nulității absolute al actului juridic de dobândire.

 

Da asemenea, este propusă o nouă clasificare a terenurilor cu destinaţie agricolă. Acestea, indiferent de forma de proprietate, sunt folosite pentru desfăşurarea activităţii în scopul obţinerii de produse agricole şi pentru amplasarea obiectivelor de infrastructură a agriculturii, precum şi pentru obţinerea produselor energetice și energiei regenerabile.

 

Documentul mai conține reglementări ce țin de schimbarea modului de folosință pentru amplasarea pe terenurile cu destinație agricolă a obiectivelor din domeniul agriculturii (depozite, frigidere destinate păstrării produselor agricole, făţări, ateliere de reparaţie şi de păstrare a mecanismelor agricole, ferme zootehnice, structuri de primire turistice de tip pensiuni agroturistice etc.), fără schimbarea destinaţiei terenurilor, în baza documentaţiei de proiect aprobată şi autorizaţiei de construcție eliberate de autoritatea executivă a APL.

 

Cadastrul funciar va fi ținut la nivel local de către autoritățile publice locale într-un sistem informaţional automatizat care va conține informații cantitative și calitative cu privire la terenuri. Ulterior, Guvernul va adopta Conceptul privind Sistemul informaţional al cadastrului funciar și reguli de ținere a acestuia. La momentul actual cadastrul funciar este ținut de autorităţile APL pe suport de hârtie și conţine un sistem de informaţii şi documente despre regimul juridic al terenurilor, atribuirea lor deţinătorilor de terenuri, parametrii cantitativi şi calitativi şi valoarea economică a terenurilor etc. Anual acesta este prezentat Agenției Relații Funciare și Cadastru, după care este aprobat printr-o hotărâre de Guvern, însă acest mecanism s-a dovedit a fi ineficient.

 

Pentru crearea bazei de date unice privind Cadastrul funciar de stat vor fi necesare mijloace financiare suplimentare, specialiștii în domeniu estimând suma la circa 10,9 mil. lei pentru implementarea Cadastrului în circa 1600 localități din țară. Totodată, vor fi necesare resurse financiare și pentru dezvoltarea software la realizarea opțiunilor specifice și asigurarea funcționării și întreținerii sistemului informațional a calității solurilor.

 

Proiectul Codului funciar urmează a fi prezentată Parlamentului spre examinare.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.