23
11 2021
4699

Impozitul pe avere. Termenul de calcul şi de achitare

Amintim contribuabililor că se apropie perioada în care unii dintre ei vor primi avizul de plată a impozitului pe avere, care este aplicat în Republica Moldova începând cu perioada fiscală 2016. Conform prevederilor art. 2871 din Codul fiscal, impozit pe avere este impozitul aplicat asupra averii contribuabilului sub formă de bunuri imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), în cazul în care acestea satisfac condițiile specificate în titlul VII „Impozitul pe avere” din CF.

 

Termenul de calculare a acestui impozit şi de prezentare a avizelor de plată se realizează de către Serviciul Fiscal de Stat până la 10 decembrie pentru situaţia existentă la 1 noiembrie a anului de gestiune și este stabilit în art. 2876 din CF. Perioada fiscală pentru calculul impozitului pe avere este legiferată în art. 2875 din CF şi constituie anul calendaristic. Respectiv, la situaţia din 1 noiembrie 2021, se stabilesc subiecţii şi obiectele impozabile cu impozitul pe avere pentru perioada fiscală 2021. Subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere sunt persoanele fizice - proprietari ai bunurilor imobiliare cu destinație locativă, inclusiv căsuțele de vacanță (cu excepția terenurilor), pe teritoriul Republicii Moldova.

 

În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate (în folosință) comună în diviziune a mai multor persoane, subiect al impunerii este considerată fiecare dintre aceste persoane, în cota-parte care îi revine.

 

În cazul în care bunurile imobiliare se află în proprietate comună în devălmăşie, subiect al impunerii este considerat, în baza acordului comun, unul din proprietari (coproprietari). În acest caz, toți proprietarii (coproprietarii) poartă o răspundere solidară pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale. Dreptul de proprietate în cazul bunurilor imobile, conform prevederilor art. 321 din Codul civil, se dobândeşte la data înscrierii în registrul bunurilor imobile, cu excepțiile prevăzute de legislație. În registrul bunurilor imobile, potrivit art. 496 din Codul civil, sunt descrise imobilele şi sunt indicate drepturile reale care au ca obiect aceste bunuri.

 

Modul de colectare a datelor despre obiectele evaluării este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1303 din 24 noiembrie 2004 despre aprobarea Regulamentului cu privire la evaluarea bunurilor imobile în scopul impozitării. Potrivit pct. 37 din Regulament, proprietarul bunului imobil sau titularul de drept este obligat să prezinte oficiului cadastral teritorial informația necesară pentru evaluare. În cazul în care proprietarul sau alt titular de drept refuză să prezinte informația solicitată, evaluarea este efectuată în baza informației deținute de către oficiile cadastrale teritoriale privind bunul imobil în cauză sau bunurile imobile similare.

 

Obiect al impunerii cu impozitul pe avere îl constituie bunurile imobiliare cu destinaţie locativă, inclusiv căsuţele de vacanţă (cu excepţia terenurilor), precum şi cotele-părţi, a căror totalitate întruneşte cumulativ următoarele condiţii: a) valoarea estimată totală constituie 1,5 mil. lei şi mai mult; b) suprafaţa totală constituie 120 m2 şi mai mult. Respectiv, nu consideră obiect al impunerii bunurile imobiliare, inclusiv cotele-părţi aflate în posesia persoanei, a căror valoare totală nu depăşeşte 1,5 mil. lei şi/sau suprafaţa nu depăşeşte 120 m2.

 

Baza impozabilă a bunurilor imobiliare constituie valoarea estimată a acestor bunuri, apreciată de către organele cadastrale teritoriale. Cota impozitului pe avere, conform art. 2876 din CF, constituie 0,8% din baza impozabilă. Impozitul pe avere se achită la bugetul de stat în termen de până la 25 decembrie a anului de gestiune. Recomandăm să luați în calcul și faptul că impozitul pe avere și impozitul pe bunuri imobiliare sunt distincte.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.