09
07 2018
3753

Impozitul pe venit: obligațiile fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente

Guvernul a aprobat în ședința din 4 iulie curent Regulamentul cu privire la determinarea obligațiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor fizice rezidente cetățeni ai Republicii Moldova. Obiectivul acestuia constă în reglementarea modului de calculare şi achitare a impozitului pe venit de către persoanele fizice rezidente, a modului de determinare a scutirilor și deducerilor la care are dreptul contribuabilul, a modului de reținere a impozitului pe venit la sursa de plată din plățile efectuate în favoarea persoanelor fizice rezidente. Subiecţii impunerii, prevăzuți în articolul nr.13 din Codul fiscal, îşi determină obligaţiile fiscale privind impozitul pe venit după metoda de casă. Potrivit Regulamentului, în componenţa venitului din investiţii şi celui financiar obţinute în străinătate de către persoanele fizice rezidente cetățeni ai RM se includ următoarele tipuri de venituri obţinute peste hotarele țării: • venitul sub formă de dividende; • venitul sub formă de dobândă; • venitul sub formă de royalty; • venitul de la înstrăinarea activelor de capital. Venitul obţinut în valută străină se recalculează în monedă naţională la cursul oficial al leului moldovenesc valabil la data achitării lui. Capitolul II al Regulamentului se referă la scuturi. Astfel, contribuabilii persoane fizice nerezidente care au obţinut statut de rezident fiscal au dreptul la scutirile stabilite de legislaţie. În cazul scutirii pentru persoanele întreţinute se va ţine cont de veniturile din orice sursă de venit obţinute de către persoanele întreţinute, atât cele impozabile, cât şi cele neimpozabile, din sursele aflate în Republica Moldova, dar și din orice surse aflate în afara ţării. În conformitate cu Regulamentul, contribuabilului i se permite deducerea din venitul brut a următoarelor cheltuieli: • primele de asigurare obligatorie de asistenţă medicală, achitate în cuantumurile determinate conform legislaţiei în vigoare în perioada fiscală respectivă (art. 36 alin. (6) din CF); • contribuţiile obligatorii în bugetul asigurărilor sociale de stat achitate de persoanele fizice pe parcursul perioadei fiscale în cuantumurile stabilite de legislaţie (art. 36 alin. (7) din CF); • cheltuielile de investiţii (art. 36 alin. (4) din CF). În cazul în care, pe parcursul perioadei fiscale, scutirea la care are dreptul contribuabilul nu a fost utilizată în cuantum întreg, prin depunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, scutirea se va utiliza în mărimea indicatorului stabilit la art. 33-35 din Cod, după caz, dar nu mai mult decât valoarea veniturilor obţinute pe parcursul anului. Contribuabilii sunt în drept să utilizeze scutirile la care au dreptul conform legislaţiei fiscale fie la locul de muncă de bază, fie la locul de muncă prin cumul sau la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venit. Contribuabilii care primesc venituri salariale de la rezidenții parcurilor IT, care pe parcursul perioadei fiscale au obținut venituri impozitate, sunt privați de dreptul de a folosi scutirile stabilite, iar scutirile neutilizate în acest caz nu pot fi transmise către soț/soție. Dacă pe parcursul perioadei fiscale aceștia au beneficiat de scutirile stabilite, aceştia urmează să prezinte declarația cu privire la impozitul pe venit pentru recalcularea obligației la impozitul pe venit, cu excluderea scutirilor. Documentul mai prevede că deducerea cheltuielilor suportate în legătură cu obţinerea venitului din investiţii şi a venitului financiar, obţinute atât în ţară, cât şi în străinătate, se permite numai în limita venitului obţinut. Cheltuielile de investiţii se referă la cheltuielile ordinare şi necesare, achitate sau suportate pe parcursul perioadei fiscale în scopul obţinerii venitului din investiţii, la dobânzile la datorie, cu condiţia ca acestea să nu depăşească suma venitului din investiţii, precum și la vărsămintele efectuate în fondul nestatal calificat de pensii. Deducerea cheltuielilor de investiţii se va asigura în baza documentelor care confirmă suportarea acestora. În cazul achitării dobânzilor în folosul persoanelor fizice, cu excepţia întreprinzătorilor individuali şi a gospodăriilor ţărăneşti, plătitorul este obligat să reţină din fiecare dobândă şi să achite ca parte a impozitului o sumă egală cu indicatorul stabilit la art. 89 din CF din plata efectuată - 15% din plată. Sumele din care urmează a fi reţinut în prealabil impozitul la sursa de plată nu includ TVA şi alte plăţi obligatorii la buget. Cheltuielile de compensare aferente contractelor de locaţiune a bunurilor mobile sau imobile, direct delimitate de plata pentru folosirea proprietăţii mobiliare şi imobiliare nu generează obligaţii aferente impozitului pe venit. Conform regulamentului, impozit pe venit achitat de sine stătător se consideră impozitul achitat în rate şi/sau din propria iniţiativă în scopul micşorării sumei impozitului pe venit, calculat din suma totală a veniturilor obţinute în perioada fiscală. Totodată, în cazul impozitului pe venit achitat în orice stat străin, trecerea în cont a acestuia se realizează dacă venitul urmează a fi supus impozitării şi în Republica Moldova, în baza documentului ce atestă veniturile obţinute în statul străin, eliberat de autoritatea competentă a statului menţionat, dar nu mai mult decât suma calculată la cotele aplicate în RM. În componenţa veniturilor impozabile se includ şi facilităţile acordate de angajator. Documentul face parte din cele 3 regulamente elaborate cu scopul integrării normelor ce țin de determinarea obligațiilor fiscale a impozitului pe venit într-un singur act. Guvernul a aprobat și Regulamentul cu privire la determinarea obligaţiilor fiscale aferente impozitului pe venitul persoanelor juridice şi persoanelor fizice care practică activitate de întreprinzător.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.