13
05 2019
2040

Indemnizații pentru copii și tineri

Copiii rămaşi temporar fără ocrotire părintească, precum și tinerii care până la împlinirea vârstei de 18 ani deţineau acest statut vor beneficia de indemnizația unică la absolvirea şcolii de tip internat, cea lunară pentru întreținere și pentru locaţiunea locuinţei, indemnizaţia unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de diplomă în ultimul an de studii și de indemnizaţie unică la absolvirea instituţiei de învăţământ. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare proiectul de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a indemnizaţiilor pentru unele categorii de copii și tineri. Potrivit documentului, stabilirea și plata surselor se va efectua de către autoritățile tutelare teritoriale în evidența căruia se află copilul, din contul bugetului de stat, prin transferuri cu destinație specială către bugetele unităților administrativ-teritoriale de nivelul II. Astfel, cuantumul indemnizației unice la absolvirea școlii de tip internat, pentru anul 2019, se propune în cuantum de 5000 lei, iar cea de absolvire a instituţiei de învăţământ – 10000 lei. Indemnizația lunară pentru întreținere se va calcula în mărime egală cu minimul de existență pentru copii cu vârsta de 7-17 ani pentru anul precedent - în cazul elevilor/studenților cu vârsta de până la 18 ani (2031 lei) și în cuantum egal cu minimul de existență pentru persoanele apte de muncă pentru anul precedent – în cazul persoanelor cu vârsta mai mare de 18 ani (2016 lei). Totodată, indemnizația lunară pentru locațiunea locuinței, precum și cea pentru efectuarea cercetărilor şi editarea tezei în ultimul an de studii, se propune a fi de 500 lei. În același timp, indemnizaţie lunară pentru locaţiunea locuinţei se stabilește și se achită în cazul în care instituţia de învățământ nu dispune de cămin, acesta nu funcţionează sau beneficiarului i-a fost refuzat acordarea spațiului locativ în cămin. Indemnizaţia unică pentru efectuarea cercetărilor, editarea tezei și lucrării de diplomă în ultimul an de studii se stabilește și se achită în luna februarie a ultimului an de studii, fără a fi necesară o cerere suplimentară în acest sens. Elevii/studenții care urmează concomitent două specializări beneficiază de dreptul la stabilirea şi plata indemnizaţiilor doar pentru o singură specializare pe durata maximă a unei specializări. Indemnizațiile se stabilesc la cererea reprezentantului legal, în cazul beneficiarului copil sau a beneficiarului adult, adresată autorității tutelare, cu anexarea cererii pentru acordarea indemnizaţiilor, copiei buletinului de identitate și a dispoziției de stabilire a statutului de copil rămas temporar fără ocrotire părintească și a certificatului prin care se confirmă înmatricularea într-o instituție de învățământ. Indemnizațiile se acordă pentru persoanele care îşi fac studiile cu frecvenţă la zi, în instituţiile de învăţământ acreditate, indiferent de faptul dacă studiile sunt finanțate de la bugetul de stat sau din taxele de studii. Regulamentul mai prevede că beneficiarii au obligaţia să comunice imediat autorității tutelare orice informaţie privind schimbarea circumstanţelor care au condiţionat încadrarea sau condiţionează excluderea elevului/studentului din categoria persoanelor ce pot primi indemnizațiile respective. În cazul exmatriculării sau transferului pe parcursul anului de studii la o altă instituție de învățământ, plata indemnizațiilor se stopează în temeiul dispoziției autorității tutelare. Aceasta va fi reluată începând cu data înmatriculării la o altă instituție de învățământ, cu condiția prezentării certificatului eliberat de aceasta. Totodată, autorităţile tutelare vor prezenta Ministerului Finanţelor calculele privind necesarul de mijloace financiare pentru plata indemnizaţiilor, precum și Raportul privind numărul beneficiarilor și utilizarea mijloacelor financiare. Se preconizează ca indemnizațiile menționate să fie acordate începând cu 1 septembrie 2019. Potrivit notei informative la proiect, pentru implementarea acestuia în bugetul de stat pentru anul 2019 au fost prevăzute resurse financiare în sumă de 4,3 mil. lei. Documentul poate fi consultat până la 18 mai curent.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.