02
11 2017
1156

Licitații pentru obţinerea statutului de producător eligibil

Documentul ce vine să modifice abordarea statului față de investițiile în domeniul energiei regenerabile, prin oferirea statutului de producător eligibil, este propus spre consultare de Ministerul Economiei și Infrastructurii. Regulamentul privind organizarea licitațiilor pentru oferirea statutului de producător eligibil se va utiliza în cazul dezvoltării de capacităţi noi de producere a energiei electrice prin construcţia de noi centrale electrice care utilizează Surse Regenerabile de Energie (SRE). De asemenea, prevederile Regulamentului se vor aplica și la construcția de noi centrale electrice hibrid, care utilizează SRE şi surse convenţionale de energie, precum și la majorarea capacității centralelor electrice existente, care utilizează SRE. Potrivit documentului, Guvernul va creea Comisia de licitaţii, va asigura buna desfăşurare a licitaţiilor și va oferi statut de producători eligibili ofertanţilor care au câştigat la licitaţiile organizate etc. La rândul său, Comisia de licitații va elabora şi publica anunțurile privind iniţierea procedurii de licitații, va recepționa ofertele prezentate de către ofertanţi şi le va înregistra într-un registru special. Comisia va examina, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare, demersurile investitorilor cu privire la documentația de licitație, prezentarea ofertelor sau referitor la alte aspecte legate de procedura de licitație. La licitaţii poate participa orice investitor, individual sau prin asociere. Ofertantul este obligat să depună odată cu oferta și o garanţie pentru ofertă, care se stabileşte în documentaţia de licitaţie în mărime fixă per 1 kW putere instalată şi este unică pentru toţi investitorii de proiecte pentru tipul respectiv de tehnologie de producere. Cuantumul garanției pentru ofertă pentru 1 kW putere instalată nu poate depăși 2% din valoarea investiției specifice luate în calcul la stabilirea de către ANRE a preţurilor plafon pentru licitaţia respectivă. Garanţia pentru ofertă se depune la contul bancar al Guvernului, comunicat de Comisia de licitaţii, la solicitarea ofertantului. Regulamentul prevede că pentru fiecare tip de tehnologie de producere a energiei electrice din surse regenerabile pot fi organizate licitaţii separate sau pot fi organizate licitaţii complexe pentru mai multe tipuri de tehnologii de producere, cu stabilirea condiţiilor de desfăşurare a licitaţiei, astfel încât competiţia să se realizeze între ofertele depuse pentru unul şi acelaşi tip de tehnologie de producere, iar ofertele cu diferite tipuri de tehnologie de producere să nu fie evaluate între ele. Documentul stabilește și condițiile pentru retragerea statutului de producător eligibil în cazul în care se constată faptul că investitorul respectiv a prezentat informaţii false în legătură cu oferta, nu a depus garanţia de bună execuţie a contractului sau nu a construit şi nu a pus în funcţiune centrala electrică în termen de 36 luni de la oferirea statutului de producător eligibil sau în termenul prelungit de Guvern. După finalizarea construcţiei şi punerea în funcţiune a centralei electrice care utilizează SRE, producătorul eligibil este obligat să notifice despre acest fapt Agenția Națională de Reglementare Energetică, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare, cu prezentarea actelor care confirmă îndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de producător eligibil. Certificatul eliberat de ANRE serveşte drept temei pentru producătorul eligibil să iniţieze producerea şi livrarea în reţelele electrice a energiei electrice produse din SRE, după notificarea prealabilă, cu 5 zile înainte, a furnizorului central de energie electrică şi a operatorului de sistem la reţelele electrice ale căruia este racordată centrala electrică respectivă. Statutul de producător eligibil se acordă prin hotărâre de Guvern, iar întreaga cantitate de energie electrică produsă de centrala electrică care utilizează SRE şi în raport cu care a fost oferit statutul de producător eligibil, urmează să fie achiziţionată de furnizorul central de energie electrică, desemnat de Guvern, la preţul fix stabilit în cadrul licitaţiei pentru investitorul respectiv. Menționăm că autoritățile și-au propus ca scop, în anii următori, promovarea dezvoltării durabile a economiei naţionale prin încurajarea utilizării SRE, diversificarea resurselor energetice primare şi realizarea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de cel puțin 17 % din consumul final brut de energie până în anul 2020. Reamintim că Parlamentul a votat anul trecut Legea privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.