11
12 2020
1123

„Lista neagră” a operatorilor economici

În Lista de interdicție a operatorilor economici pot fi înscriși operatorii economici care au participat la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru sau au încheiat contracte de mică valoare, dar nu și-au îndeplinit corespunzător obligațiile asumate în cadrul acestor proceduri sau a căror conduită contravine prevederilor legislației. Înscrierea persoanelor fizice sau juridice rezidente și nerezidente, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, limitează dreptul acestora de a participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice/acordurilor-cadru pentru o perioadă de 3 ani.
 
Ministerul Finanțelor a elaborat proiectul hotărârii de Guvern prin care urmează a fi aprobat noul regulament cu privire la Lista de interdicție a operatorilor economici și abrogate HG nr. nr.1418/2016 privind modul de întocmire a Listei de interdicţie a operatorilor economici. Documentul a fost examinat în ședința din 10 decembrie de către secretarii de stat.
 
Astfel, responsabilă de întocmirea, menținerea și actualizarea Listei va fi Agenția Achiziții Publice, care, la înscrierea operatorului în Listă, va ține cont de temeiurile1 (stabilite în regulament) pentru care un participant la procedura de achiziție publică poate fi inclus în Listă, va examina toate circumstanțele pentru luarea unei decizii corecte și obiective.
 
Totodată, proiectul prevede și condițiile de excludere a operatorului economic din Listă – revocarea deciziei Agenției sau anularea deciziei de înscriere printr-o hotărâre definitivă a instanței de judecată.
 
Documentul va intra în vigoare după publicare în MO.
_____________________________________
1 Temeiurile pentru care un operator economic poate fi înscris în Listă sunt următoarele:
1) a comis o abatere profesională pe parcursul executării contractului de achiziție publică care face inutilă prestația, imposibilă utilizarea bunului conform destinației sau lucrării executate. Autoritatea contractantă sau organul care a înaintat sesizarea urmează să demonstreze prin orice mijloace adecvate acest fapt;
2) nu își îndeplinește obligațiile contractuale, calitatea bunurilor, serviciilor și lucrărilor este mai joasă decât cea prevăzută în contract și în documentele privind desfășurarea procedurii de atribuire, cu survenirea unui prejudiciu sau afectării activității autorității contractante;
3) nu își îndeplinește obligațiile contractuale, prin nerespectarea termenilor privind livrarea bunurilor, prestarea serviciilor sau executarea lucrărilor, fapt prin care a afectat activitatea autorității contractante sau a cauzat un prejudiciu;
4) prezentarea în cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achiziții publice a documentelor care conțin date denaturate/eronate sau oricare alte documente/informații false sau neveridice;
5) există probe prezentate de autoritatea contractantă sau de organul de control care demonstrează faptul că operatorii economici au participat la procedura de atribuire cu oferte trucate, au participat ca membri ai grupului de întreprinderi dependente la aceeași procedură de atribuire cu mai multe oferte sau au creat o concurență neloială între participanți.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.