31
01 2018
1392

Mai puţine restricţii pentru Organizațiile necomerciale

Proiectul ce stabilește principiile de constituire și înregistrare a organizațiilor necomerciale în conformitate cu standardele internaționale privind libertatea de asociere este propus spre consultare de Ministerul Justiției. Documentul reglementează noțiunea de organizație necomercială, principiile de constituire și funcționare, drepturile și obligațiile acesteia, relația dintre stat și organizație, atribuțiile administratorului etc. Potrivit proiectului, organizația necomercială are dreptul să desfășoare activitate economică, inclusiv de antreprenoriat social, care este supusă licențierii va fi practicată doar după obținerea licenței. Totodată, organizația necomercială poate susține partidele politice, organizațiile social-politice, precum și blocurile electorale sau candidații în alegeri, însă în acest caz nu va putea beneficia de desemnarea procentuală. Statul asigură dreptul contribuabililor de a direcționa desemnări procentuale în folosul organizațiilor necomerciale care desfășoară activități de utilitate publică. Documentul mai prevede că statul poate acorda organizațiilor necomerciale sprijin financiar și material, prin finanţarea cu destinaţie specială a unor programe sociale, ştiinţifice şi culturale, prin încheierea unor contracte pentru executare de lucrări şi prestare de servicii, precum şi prin plasarea, pe bază de concurs, a unor comenzi sociale de realizare a diferitelor programe de stat unui număr nelimitat de asociaţii obşteşti, inclusiv prin oferirea în condiții preferențiale a dreptului de a folosi proprietatea publică. Un punct al proiectului reglementează exclusiv desemnarea procentuală și utilizarea mijloacelor financiare obţinute în urma acesteia. Astfel, are dreptul de a beneficia de mecanismul de desemnare procentuală organizaţia necomercială care desfăşoară activităţi de utilitate publică, dacă în ultimii patru ani, nu a susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu va susţine activitatea unui partid politic și nu are datorii la bugetul public national. Mijloacele financiare obţinute în urma desemnării procentuale pot fi utilizate pentru susţinerea activităţilor într-un termen ce nu depăşeşte două perioade fiscale după perioada fiscală în care a fost efectuată desemnarea, sumele neutilizate în acest termen restituindu-se la buget. De asemenea, mijloacele pot fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor administrative de 50% dacă suma obţinută este de până la 50 mii lei, de 40% dacă suma este mai mare de 50 mii şi nu depăşeşte 100 mii lei, de 30% dacă suma este cuprinsă între 100 mii şi 500 mii lei sau de 25% dacă suma este mai mare de 500 mii lei, cu prezentarea rapoartelor de utilizare a mijloacelor financiare obţinute din desemnarea procentuală. Organizația necomercială are toate drepturile garantate de legislația Republicii Moldova, inclusiv să realizeze inițiative cu caracter civic, economic, cultural, educativ, să solicite și să primească mijloace financiare și materiale din țară sau de peste hotare, inclusiv fonduri publice, să finanțeze programe în țară și în străinătate, prin acordarea de granturi, burse, ajutoare materiale și financiare. Proiectul prevede că proprietatea organizaţiei necomerciale se formează din orice surse neinterzise de lege, inclusiv din cotizaţii de membru, donaţii, granturi şi moştenire, venituri din activitate economică, fonduri publice. Profitul organizaţiei necomerciale nu se distribuie între membri, fondatori sau alte persoane, iar bunurile rămase în urma lichidării benevole a unei organizaţii necomerciale, după stingerea creanţelor, se transferă unei alte organizaţii necomerciale cu scopuri similare celei lichidate. Organizația necomercială poate obține și statut de utilitate publică, dacă activează cel puțin un an până la depunerea cererii, are un consiliu format din cel puțin 3 persoane și nu are în calitate de fondator sau membri partide politice sau organizații social politice. Deţinătorii statutului de utilitate publică beneficiază de facilităţi fiscale , de chirie în condiţii preferenţiale sau gratuită, de finanţarea activităţilor propuse de organizaţiile necomerciale, precum și de contractarea de achiziții publice. Proiectul elimină restricțiile teritoriale curente de activitate a asociațiilor obștești - locale, regionale, republicane, internaționale, precum și restricțiile ce se referă la anumite categorii de persoane - funcționarii publici, persoanele ocrotite, nerezidenții, persoanele juridice, care în prezent nu pot fi fondatori, membri sau conducători în organizații necomerciale, prevede stabilirea unei noi taxe de înregistrare a organizațiilor necomerciale, însă, până la aprobarea de către Guvern a taxei respective, aceasta este de 90 lei.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.