19
01 2017
3517

Modificarile și completarile Legii privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, intrate în vigoare

În Monitorul Oficial, nr. 9-18 din 13 ianuarie 2017 au fost publicate modificările și completările Legii nr. 48 din 22 martie 2012 privind sistemul de salarizare a funcționarilor publici, care conține mai multe prevederi privind retribuirea muncii funcționarilor publici. Conform noilor prevederi, salariul total al funcționarului public pentru activitatea desfășurată lunar, pe durata normală a timpului de lucru stabilită de lege, potrivit sarcinilor și atribuțiilor din fișa postului, va fi constituit din salariul de funcție, sporul pentru gradul de calificare, gradul special și rang diplomatic, plăți de stimulare. Funcționarii publici vor beneficia de un spor lunar pentru intensitatea muncii și de un premiu anual, precum și de alte plăți de stimulare, care vor fi achitate din economiile mijloacelor pentru retribuirea muncii alocate pentru anul respectiv, în modul și în condițiile stabilite de Guvern. Legea conține mai multe prevederi legate de sporul lunar. Astfel, sporul lunar acordat pentru intensitatea muncii va stimula funcţionarii publici pentru obţinerea unor rezultate optime la nivel de subdiviziune sau autoritate publică. Modul și condițiile de plată a sporului lunar pentru intensitatea muncii vor fi, la fel, stabilite de Guvern. Mijloacele bănești necesare pentru acordarea sporului lunar pentru intensitatea muncii vor fi alocate anual în limita a 15% din fondul anual de salarizare, calculat în raport cu salariile de funcţie prevăzute în schema de încadrare a autorităţii publice. Sporul lunar pentru intensitatea muncii va fi stabilit diferenţiat pentru fiecare funcţionar public de către conducătorul subdiviziunii sau autorităţii publice. Cuantumul sporului lunar menționat acordat unui funcționar public nu va depăși, însă, 30% din salariul de funcție al acestuia, iar în cazul conducătorilor de subdiviziuni, sporul lunar pentru intensitatea muncii va fi stabilit de conducătorul care coordonează nemijlocit activitatea acestora sau, după caz, de către conducătorul autorităţii publice. Legea stipulează și criteriile în baza cărora va fi apreciat aportul funcționarului public la obținerea rezultatelor. Astfel, aportul va fi evaluat în funcție de cunoștințe și experiență, complexitatea și diversitatea activităților, asumarea responsabilității, inițiativă și creativitate, volumul, calitatea și eficiența sarcinilor executate. Sporul lunar pentru intensitatea muncii nu va fi acordat funcţionarilor publici care, pe perioada de gestiune, au desfășurat o activitate de serviciu necorespunzătoare ori au fost sancţionaţi disciplinar. Salariatul este în drept să atace sancționarea în instanţa de judecată. În cazul suspendării actului administrativ de sancţionare a funcţionarului, sporul menționat se acordă conform prevederilor legislației în vigoare. Totodată, sistemul de salarizare a funcţionarilor publici va asigura stabilirea salariilor în funcție de importanța, răspunderea, complexitatea și riscurile activității desfășurate, precum și în funcție de performanțele profesionale ale funcționarilor publici. Această prevedere se pune în aplicare începând cu 1 ianuarie 2017 Volumul mijloacelor financiare alocate anual pentru retribuirea muncii funcționarilor publici se va menține cel puțin la nivelul aprobat pentru anul 2016.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.