16
10 2018
1467

Mtender: Regulamentele pentru dezvoltarea sistemului achizițiilor publice, publicate

În Monitorul Oficial nr. 396-397 din 12 octombrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului privind aprobarea regulamentelor ce ţin de dezvoltarea sistemului de achiziții publice electronice. Este vorba despre: • Regulamentul privind acreditarea paltfomelor electronice de achiziții în cadrul Sistemului informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender) • Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” • Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri. Astfel, primul document stabilește procedura de acreditare a platformelor electronice de achiziții publice în cadrul sistemului MTender de către o comisie care va examina cererile privind acreditarea platformelor transmise de către operatorul acesteia, va verifica documentele anexate și va publica pe portalul web mtender.gov.md și în Monitorul Oficial deciziile privind acreditarea platformelor. Tot Comisia va fi cea care va recepționa și va examina solicitările și reclamațiile operatorilor și utilizatorilor, va lua decizia referitor la deconectarea platformelor acreditate de la Unitatea Centrală de Date și va ține evidența numărului de încălcări tehnice ale platformelor acreditate. În componența Comisiei se vor regăsi: secretarul de stat al Ministerului Finanțelor, care va fi și președintele Comisiei, directorul Agenției Achiziții Publice, reprezentanți ai Cancelariei de Stat, Congresului Autorităților Locale din Moldova, Centrului de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF), Agenției de Guvernare Electronică, Serviciul Tehnologiei Informației și Securitate Cibernetică. Documentul stabilește și cerințele privind acreditarea platformelor, care poate fi realizată pentru unul sau mai multe niveluri de acreditare consecutive, fiind stabilite șase niveluri de acreditare. Nivelul I - oferirea autorităților contractante a serviciilor la organizarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziții publice de valoare mică ( mai mică de 80 mii lei pentru bunuri și servicii și 100 mii lei pentru lucrări), a funcționalităților pentru specificarea, publicarea planurilor anuale de achiziții publice și înregistrarea contractelor de achiziții. Nivelul II – oferirea pentru operatori a serviciilor care le permit participarea la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice de valoare mică și semnarea contractelor de achiziție. Nivelul III – oferirea serviciilor pentru organizarea procedurilor de achiziții publice de tip „Cererea ofertelor de prețuri” și „Licitație deschisă”, „Licitație restrânsă”. Nivelul IV – oferirea serviciilor care le permite autorităților participarea la procedurile de achiziții publice de tip „Cererea ofertelor de prețuri”, „Licitație deschisă” și „Licitație restrânsă” cu și fără licitație electronică, în conformitate cu Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice. Nivelul V – oferirea pentru autoritățile contractante, organele pentru achiziții centralizate și operatorii economici a serviciilor care permit organizarea și participarea la proceduri de achiziție ce utilizează modalități speciale de atribuire, precum acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție și cataloagele electronice, precum și agregarea planurilor de achiziții publice. Nivelul VI – oferirea serviciilor care permit organizarea și participarea la proceduri de achiziție neacoperite de celelalte niveluri de acreditare: dialog competitiv, proceduri negociate, concurs de soluții, achiziție în cazul serviciilor sociale și altor servicii specifice, parteneriat pentru inovare etc. De asemenea, hotărârea publicată conține și Regulamentul privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional (MTender). Actul stabilește reguli privind modul de ținere a Registrului în procesul organizării și desfășurării procedurilor de achiziție, cerințele minime față de utilizarea mijloacelor de protecție la introducerea, stocarea, prelucrarea și accesarea informațiilor privind procedurile de achiziție publică și celei adiacente, precum și cerințele minime față de echipamentul tehnic, de program și față de utilizatori. Deținător și operator tehnico-tehnologic al unității centrale de date este Instituția publică „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”. Totodată, a fost publicat și Regulamentul privind achiziția bunurilor și serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri, care stabilește temeiurile juridice de organizare și desfășurare a procedurii de cerere a ofertelor de prețuri în scopul economisirii banilor publici și eficientizării achizițiilor de bunuri și servicii. Procedura respective se aplică de orice autoritate contractantă interesată de achiziția bunurilor sau serviciilor necesare pentru satisfacerea cerințelor sale, conform planului anual de achiziții, dacă valoarea estimată a achiziției nu depășește 400 mii lei. La achiziția bunurilor sau serviciilor a căror valoare estimativă nu depășește 150 mii lei, autoritatea contractantă va transmite operatorilor economici în scris, prin mijloace electronice, invitația de participare, urmând ca până la expirarea termenului-limită de depunere să fie înregistrate în Sistemul informațional cel puțin trei oferte. La achiziția bunurilor sau serviciilor a căror valoare estimativă depășește 150 mii lei, autoritatea contractantă publică anticipat un anunț de participare în Buletinul achizițiilor publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.