Știri

Noi prevederi cu privire la păstrarea documentelor contabile, modul de nimicire a acestora şi corelarea lor cu necesitatea entităţii de a fi supusă controlului fiscal în mod obligatoriu

În Monitorul Oficial din 5 august 2016 a fost publicat Ordinul Serviciului de Stat de Arhivă cu privire la aprobarea Indicatorului documentelor-tip şi al termenelor lor de păstrare pentru organelle administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului nr. 57 din 27 iulie 2016 (în continuare – Indicatorul). Noile reguli stabilite de Indicator au intrat în vigoare la momentul publicării în Monitorul Oficial – 5 august 2016. Astfel, începînd cu 5 august 2016, Indicatorul este documentul normative care stabileşte termenele de păstrare şi selecţionare, păstrare şi nimicire a documentelor-tip comune organelor administraţie ipublice, altor organizaţii (inclusiv celor obşteşti). Conform normei stabilite în pct. 2.11 al Instrucţiuni iprivind aplicarea Indicatorului, calcularea termenului de păstrare a documentelor se face începînd cu 1 ianuarie al anului ce urmează după anul definitivării documentel or în lucrările de secretariat. De exemplu, calcularea termenului de păstrare a dosarelor definitivate în lucrările de secretariat în anul 2015 începe de la 1 ianuarie 2016. Termenele de păstrare a documentelor tehnico-ştiinţifice se calculează începînd cu 1 ianuarie al anului ce urmează după anul încheierii elaborării temei sau a proiectului. Pentru documentele al căror termen de păstrare este 75 a.-«V» C.E.C. calcularea termenului de păstrare trebuie efectuată ţinînd cont de vîrsta persoanei simbolizată prin «V» la momentul încheierii dosarului. Durata păstrării dosarului după definitivarea lui în lucrările de secretariat trebuie să echivaleze cu diferenţa de 75 a.-«V», unde «V» este vîrsta persoanei la momentul încheierii dosarului. Menţiunea «Conform necesităţilor» prevede că documentele au o însemnătate practică limitată. Termenul lor de păstrare se stabileşte de către organizaţii. Conform prevederilor art. 228 din Indicator, termenul de păstrare a documentelor primare care justifică efectuarea operaţiunilor economice: documente primare cu regim special (factură, factură fiscală, act de achiziţie a mărfurilor, act de achiziţie a serviciilor de locaţiune şi a cheltuielilor aferente, borderou de achiziţii, etc.) şi alte documente primare (documente bancare, acte de primire-predare, deconturi de avans, etc.) este de 6 ani. În cazul apariţiei litigiilor şi divergenţelor, intentării proceselor judiciare, care au ca obiect documentele primare sau operaţiunile economice care sunt reflectate în aceste documente, acestea trebuie să fie păstrate pînă la pronunţarea hotărîrii definitive şi irevocabile, dar nu mai puţin de 6 ani. Conform prevederilor „Indicatorului documentelor-tip şi al termenelorlor de păstrare pentru organelle administraţiei publice, pentru instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile Republicii Moldova”, aprobat de către Serviciul de Stat de Arhivă al Republicii Moldova la 03.12.1997 (nu a fost publicat în Monitorul Oficial, dar de care se conduceau entităţile pînă la 4 august 2016), termenul de păstrare a documentelor primare care justifică efectuarea operaţiunilor economice a fost 5 ani, dar puteau fi acceptate spre nimicire doar în situaţia în care entitatea a fost supusă controlului fiscal pentru perioada fiscală aferentă căreia erau aceste documente primare. Astfel, urmare a intrării în vigoare la 5 august 2016 a Indicatorului şi a Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului a dispărut prevederea care stabilea că pot fi nimicite documentele primare doar aferente perioadelor care au fost supuse controlului. Termenul de păstrare a documentelor primare a fost majorat de la 5 la 6 ani pentru a asigura păstrarea documentelor în caz de necesitate de control fiscal pentru confirmarea sumelor care urmează a fi restituite pe motiv de achitare în plus. Prin urmare, însituaţia în care a expirat termenul de păstrare a documentelor, entitatea chiar dacă nu a fost supusă controlului fiscal pentru perioadele fiscal pentru care a expirat termenul de păstrare este în drept să iniţieze procedura de nimicire a acestora în modul stabilit de Instrucţiunea privind aplicarea Indicatorului. După intrarea în vigoare a Indicatorului, entitatea este în drept să iniţieze procesul de distrugere a documentelor primare aferent perioadelor pînă în anul 2009 inclusiv, chiar dacă aceste perioade fiscale nu au fost supuse controlului. Efectuarea selecţionării documentelor pentru păstrare şi nimicire, întocmirea actelor necesare sunt reglementate de pct. 3 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului. În scopul organizării şi efectuării lucrărilor de stabilire a termenelor de păstrare şi de selecţionare a documentelor pentru păstrare şi nimicire în organizaţii, se constituie comisii permanente de expertiză sub preşedinţia unei persoane din administraţia organizaţiei din componenţa cărora fac parte specialiştii cei mai calificaţi din subdiviziunile structurale, fiind monitorizaţi de către instituţiile arhivistice respective (după caz, cu participarea unui reprezentant al instituţiei arhivistice respective) (pct. 3.1 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului). Comisiile de expertiză determină, de comun acord cu arhiva şi serviciul lucrărilor de secretariat al organizaţiei, ordinea selecţionării documentelor pentru păstrare şi nimicire, organizează expertiza valorii documentelor şi exercită controlul asupra efectuării ei, acordînd o deosebită atenţie documentelor ce urmează a fi transmise în arhive, precum şi a celor cu menţiunea «C.E.C.» (pct. 3.2 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului). După efectuarea expertizei valorii documentelor, se întocmesc inventarele dosarelor cu termen permanent, cu termen lung de păstrare şi procesele-verbale de selecţionare a documentelor propuse pentru nimicire (pct. 3.3 al Instrucţiunii privinda plicarea Indicatorului). Constituirea dosarelor şi întocmirea inventarelor dosarelor cu termen permanent şi cu termen lung de păstrare se efectuează în conformitate cu cerinţele Instrucţiunilor-tip în vigoare (pct. 3.4 al Instrucţiunii privind aplicarea Indicatorului). Documentele incluse în procesul-verbal de selecţionare a documentelor pentru nimicire, după coordonarea cu instituţiile arhivistice respective şi după aprobarea de către conducătorul instituţiei, se transmit organizaţiilor de prelucrare a maculaturii. Predarea documentelor se efectuează prin facturi de predare-primire. Textul documentului: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=366152
author icon

Victoria Belous

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

20144 vizualizări

Data publicării:

19 August /2016 09:00

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

documente fiscale | documente oficiale | control fiscal | perioada fiscală | Republica Moldova

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon